Politiske resultater

Fremskridt på DI's politik siden 2012

Her kan du se en oversigt over de anbefalinger fra vores tidligere planer, som helt eller delvist er blevet vedtaget politisk.

DI’s forslag, der sænker omkostningerne og forbedrer investeringsmulighederne

Lavere beskatning på lønindkomst og forbrug
Topskatten afvikles og loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes. Delvist opnået
Provenuneutral forbedring af bruttoskatteordningen for (udenlandske) nøglemedarbejdere, herunder forlængelse med to år og forhøjelse af skatten med et procentpoint. Opnået
Grænsehandelsdrivende afgifter saneres og sænkes inden for et samlet råderum på ca. 2 mia. kr. Delvist opnået
Bilbeskatningen omlægges til løbende beskatning baseret på tekniske kriterier. Delvist opnået
Afskaf de grønne checks Delvist opnået
Lavere afgifter og andre politisk bestemte omkostninger på virksomhederne
CO2-afgift samt el-distributionsbidrag for virksomheder bortfalder. Opnået
Afgift på brændsel til proces sænkes til EU’s minimum. Opnået
Kørselsafgift på lastbiler annulleres. Opnået
Lavere omkostninger for farligt affald. Opnået
Lavere spildevandsbetaling for store udledere. Opnået
Fuld fradragsret for hotelmoms Opnået
Afgift på reklametryksager afskaffes Opnået
Fuld omlægning af PSO-betalingen Opnået
Målrettede lempelser af elafgiften (forlystelsesparker og erhvervsskibe). Opnået
NOx-afgiften afskaffes. Delvist opnået
Kommunal dækningsafgift afskaffes. Delvist opnået
G-dagene (arbejdsgiverbetalt dagpengeperiode) afskaffes, og den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode begrænses til højst to uger. Delvist opnået
Omkostningsgodtgørelse for selskaber i skattesager genindføres. Opnået
Bedre skattevilkår for elvarme og nyttiggørelse af overskudsvarme. Opnået
Lavere skat på investeringer og bedre adgang til kapital
Ligningslovens § 7H vedrørende beskatning af medarbejderaktier genindføres. Opnået
Gradvis nedsættelse af selskabsskatten, så den matcher gennemsnittet blandt øvrige mindre lande i det indre marked og ligger under niveauet i hver af de fem største økonomier (anslået til 13 pct. i 2025). Delvist opnået
Fradragsret for interne og eksterne omkostninger til udvidelse om omstrukturering af virksomheden. Opnået
Lempelse af reglerne for investering af private pensionsmidler i unoterede virksomheder. Opnået
Afskrivningsregler (herunder for IKT-investeringer) analyseres og justeres, så de afspejler den realøkonomiske afskrivning. Delvist opnået
Robuste skattevilkår ved succession til fonde og generationsskifte Delvist opnået
Internationale aftaler og regler, der understøtter vækst
Reetablering af dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) med Frankrig og Spanien; og et samlet antal DBO’er, der matcher niveauet i Sverige, Norge og Finland. Delvist opnået

 

DI’s forslag der sikrer lavere forbrugsandel og en effektiv offentlig sektor

Lavere forbrugsandel
Realvæksten i det offentlige forbrug skal reduceres, så det offentlige forbrugs andel af BNP reduceres til 23½ pct. af BNP frem mod 2025. Delvist opnået
Konkurrenceudsættelse
Fastsæt et politisk mål om, at den offentlige sektor konkurrenceudsætter 45 pct. af de udbudsegnede driftsopgaver i 2025. Delvist opnået
Modernisering af den offentlige sektor
Der skal stilles årlige krav til produktivitetsvæksten i både stat, kommuner og regioner. Opnået
Digitalisering af den offentlige sektor
Ambitiøs offentlig digitaliseringsstrategi, som ikke pålægger erhvervslivet byrder Delvist opnået

 

DI’s forslag til reformer på arbejdsmarkedet

Færre skal være på offentlig forsørgelse
Indførelse af loft over kontanthjælpen Opnået
Aktivering skal målrettes redskaber, der virker, såsom løntilskud i private virksomheder Opnået
Samtaler mellem ledige og jobcentre mindst hver 14. dag. Delvist opnået

 

Udenlandsk arbejdskraft skal have nemmere adgang
Lønkravet for beløbsordningen skal sænkes fra 408.800 kr. til 325.000 kr. -
Positivlisten i jobkortordningen skal udvides, så den også omfatter faglærte kompetencer på de mangelområder, der indgår i opgørelserne over forgæves rekrutteringer fra Beskæftigelsesministeriet. -
Administrative barrierer for virksomhederne i forhold til at rekruttere arbejdskraft fra udlandet skal reduceres. Delvist opnået
Mere smidige regler for iværksætteres adgang til Danmark via Start-up Denmark og intensivering af markedsføringen af Danmark som et attraktivt iværksætterland. Delvist opnået
Øget indsats for at tiltrække og fastholde udenlandske studerende med arbejdsmarkedsrelevante uddannelser gennem flere stipendier og bedre muligheder for efterfølgende jobsøgning. Delvist opnået

 

DI’s forslag til reformer på uddannelsesområdet

Bedre rammer for uddannelsesvalg
Adgangskrav til gymnasiet på et karakterniveau på 4 i dansk og matematik Delvist opnået
It og digitale midler skal integreres i skolearbejdet, så eleverne opnår øget forståelse for programmering og kan udvikle egne digitale produkter. Opnået
Flere med de rigtige erhvervsuddannelser og de rette kompetencer
Bedre udstyr og materialer målrettet de tekniske uddannelser. Delvist opnået
Fokus på, at erhvervsskolerne inddrager flere virksomheder i uddannelse af faglærte, herunder virksomheder, som ikke kan varetage en fuld uddannelsesaftale. Delvist opnået
Dimensionering af adgangen til de enkelte erhvervsuddannelser baseret på data og vurdering af det fremtidige behov for faglærte. Opnået
Øget synlighed af ledige praktikpladser og et mere gennemsigtigt praktikpladsmarked. Delvist opnået
Tilbageførsel af omprioriteringsbidraget til erhvervsskolerne, så der kan ske et løft i kvaliteten af undervisningen. Delvist opnået
Konsekvent opfølgning på målene fra erhvervsuddannelsesreformen, herunder ift. kvalitet og flere tilbud til de ambitiøse elever. Delvist opnået
Unge med relevante universitetsuddannelser
Justering af Fremdriftsreformen Opnået
Der skal sikres opbakning og deltagelse i en teknologipagt. 250 DI-virksomheder skal have tilsluttet sig inden udgangen af 2018. Opnået
Der skal etableres en erhvervskandidatuddannelse. Universiteterne skal i den forbindelse gives mulighed for at udbyde erhvervskandidatuddannelser, som vil tage fire år på deltid, så de studerende samtidig kan arbejde. Opnået
En ny teknologipagt, hvor regeringen, organisationer og skoler sammen sætter fokus på at flere skal vælge en teknisk uddannelse. Opnået

 

DI’s forslag til at øge produktiviteten og innovationen

Danmark som digital first mover
Danmark skal have en samlet strategi for digital vækst, så vi kan udnytte den nye teknologi til at skabe vækst, fremme investeringer og kompetencer inden for digitalisering og til at gøre den offentlige sektor bedre og mere brugervenlig gennem øget anvendelse af digitalisering. Delvist opnået
Der bør laves en national handlingsplan for digitale kompetencer, som kan løfte danskernes grundlæggende digitale kompetencer fra første dag i folkeskolen til sidste dag på arbejdsmarkedet. Digitale kompetencer bør være på linje med det at kunne læse, skrive og regne. Delvist opnået
Danmark skal have en ”Digital Hub DK” for at tiltrække digitale talenter Opnået
Danmark skal være et gigabit samfund og gå forrest med udrulningen af digital infrastruktur, herunder højhastigheds-bredbånd og 5G. Delvist opnået
Der skal etableres en fokuseret e-eksportindsats med rådgivning om eksport gennem e-handel. Opnået
Infrastruktur
Der skal lægges en national luftfartsstrategi, der sikrer den internationale tilgængelighed for Danmark og for danske virksomheder Opnået
Man bør øge de offentlige investeringer i infrastruktur med 0,2 pct. af BNP frem mod 2020. Opnået
Investeringslysten i digital infrastruktur skal fremmes Delvist opnået
En væsentlig del af råderummet fra Vækstplan DK prioriteres til trafikal infrastruktur. Delvist opnået
Der skal udarbejdes en masterplan for de trafikale investeringer frem mod 2030, hvor prioriteringen tager afsæt i et samfundsøkonomisk afkast samt i vurderinger af projekternes erhvervsmæssige betydning. Delvist opnået
Der er brug for et højt investeringsniveau, der sikrer bedre fremkommelighed og øget tilgængelighed og skaber gode rammer for vækst. Derfor foreslår DI, at de offentlige investeringer i trafikal infrastruktur løftes med 15 mia. kr. frem mod 2025. Delvist opnået
Energi til fremtiden
Der skal opbygges et markedsorienteret og bæredygtigt energisystem, der leverer energi til konkurrencedygtige priser og sikrer energiforsyningssikkerheden. Delvist opnået
Forsyningssektorerne skal effektiviseres gennem regulering baseret på øgede økonomiske incitamenter til effektiviseringer, konsolideringer og fornyelse. Delvist opnået
En ambitiøs energiaftale for perioden efter 2020, der med et løft i de offentlige investeringer i VE og EE på i gennemsnit 2,2 mia. kr. om året opfylder de energi- og klimapolitiske målsætninger og understøtter virksomhedernes vækst og beskæftigelse bedst muligt. Opnået
Der skal indgås en ambitiøs energiaftale for perioden efter 2020, der er stabil og langsigtet til gavn for vækst og beskæftigelse fremover. Opnået
Bæredygtig anvendelse af ressourcerne
Der skal sikres markedsgørelse og regelforenkling på affaldsområdet, så valget af sekundære ressourcer ikke hindres af regler og bureaukrati. Delvist opnået
Fortsat fokus på en effektiv, sikker og konkurrencedygtig vand- og spildevandsforsyning. Delvist opnået
Rammelovgivningen i EU og Danmark skal understøtte cirkulær økonomi ved at styrke erhvervslivets muligheder indenfor affaldsforebyggelse, tilbagetagning, genanvendelse, genbrug og nye cirkulære forretningsmodeller. Delvist opnået
Der skal sikres en mere nuanceret og risikobaseret tilgang til regulering af stoffer og produkter. Delvist opnået
EU's kemikalieregler skal være nuancerede og risikobaserede og gælde for både europæisk producerede og importerede produkter under hensyntagen til fremme af innovation. Delvist opnået
Færre byrder, mindre bøvl og bedre regulering
Mandatet for Virksomhedsforum for enklere regler skal udvides til også at omfatte forslag til forenkling, der kan have mindre provenueffekter. Opnået
De administrative og erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres med seks mia. kr. frem mod 2025 i forhold til niveauet i 2015. Delvist opnået
Danske særregler og overimplementering af EU-lovgivning skal reduceres. Delvist opnået
Der skal følges op på Produktivitetskommissionens anbefalinger til øget konkurrence og bedre regulering. Delvist opnået

 

DI’s forslag omkring forbedrede globale muligheder

Behov for mere frihandel i et globalt perspektiv
EU skal årligt indgå mindst to bilaterale handelsaftaler. For at opnå dette skal der løbende forhandles med tre til fire væsentlige handelspartnere. Opnået
På nationalt niveau skal der være et endnu skarpere fokus på at få virksomhederne ud på eksportmarkederne. Det skal ske gennem en modernisering af Eksportrådets betalingsordning, opprioritering af den kollektive eksportfremmeindsats samt et stærkere samspil mellem handel og udviklingspolitik. Delvist opnået
Frihandel i EU – Det indre marked
Få eksisterende EU-lovgivning til at virke bedre gennem korrekt implementering og effektiv håndhævelse. En effektiv klageinstans for virksomheder skal etableres. Delvist opnået
Ny EU-lovgivning skal være fleksibel og fremme digitalisering. Dette ”digitale princip” skal indgå i Kommissionens konsekvensanalyser. Delvist opnået
Princippet om gensidig anerkendelse skal styrkes, og nationale særregler skal forbeholdes tilfælde, hvor dokumenterede forskelle kræver det. Konsekvensanalyser skal udarbejdes. Delvist opnået
Det indre marked skal fungere bedre – både for handel med varer og services. Færdiggørelsen af det indre marked for energi, serviceydelser og digitale tjenester skal øverst på dagsordenen i Rådet og Parlamentet. Delvist opnået
Behov for reformer i mange EU-lande
Det nuværende makroøkonomiske klima skal udnyttes til at fremtidssikre økonomien og sikre et stærkt europæisk marked, der kan aftage danske produkter og services. Delvist opnået
Finanspolitisk konsolidering, vækstskabende investeringer og strukturelle reformer i Europa er afgørende, hvis bæredygtig vækst skal understøttes på længere sigt. Delvist opnået
Koordinationen af den økonomiske politik i EU skal forbedres, så reformviljen i medlemslandene styrkes. Det vil have positive effekter på det private investeringsniveau og dermed for vækst og jobskabelse i EU. Delvist opnået
EU skal fokusere mere på områder, hvor EU-samarbejdet giver merværdi for borgere og virksomheder Delvist opnået
EU’s budget skal reformeres. EU’s midler skal i højere grad bruges til at fremme målsætningen om et mere konkurrencedygtigt Europa gennem innovation, udvikling og nye investeringer. EU’s budget skal ligeledes omprioriteres så EU bedre kan løse de fælleseuropæiske udfordringer med migration, sikkerhed og Schengensamarbejdet. Delvist opnået