Gøre min virksomhed parat

Hav fundamentet på plads og orden i eget hus, før du begynder det strategiske arbejde med verdensmålene. Sørg for at  have styr på bl.a. lovkrav og internationale retningslinjer samt dokumentation.

Intro

Udgangspunktet for troværdigt at arbejde strategisk med bæredygtighed er, at din virksomhed har orden i eget hus og lever op til sin del af samfundskontrakten. Det betyder blandt andet, at du skal sikre overensstemmelse med lovkrav og internationale retningslinjer og dokumentere ansvarlig styring af dine leverandører.

Dette kapitel stiller skarpt på CSR som et nødvendigt fundament for arbejdet med verdensmålene. Det giver indblik i, hvordan du kan udvise nødvendig omhu, due diligence, og sikre compliance med gældende lovgivning, soft law og principper for ansvarlig virksomhedsdrift, så din virksomhed undgår negative indvirkninger på mennesker og miljø.

Orden i eget hus

Det er en forudsætning for langsigtet bæredygtig adfærd at have orden i eget hus. Kunder, investorer, forbrugere og medarbejdere forventer, at virksomhederne tager ansvar for den omverden, de indgår i. Derfor går ansvarlighed og forretningsudvikling hånd i hånd.

Ifølge internationalt anerkendte retningslinjer, som fx FN’s Global Compacts ti principper for ansvarlig forretning, samt OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, bør en virksomhed udøve nødvendig omhu ved at have politikker og processer til at:

 • Identificere områder, hvor virksomheden kan have en negativ indflydelse på sociale og miljømæssige forhold. 

 • Forebygge og afbøde en eventuel negativ indflydelse.

 • Redegøre for og dokumentere denne indsats.

Det betyder, at virksomheder skal sørge for at have orden i eget hus, når det handler om, hvordan de påvirker mennesker og miljø. De forventes altså at udvise nødvendig omhu, due diligence, i både egen forretning og i forhold til forretningspartnere. Disse kan både være relationer upstream, som leverandører, og downstream, som investorer og kunder. 

Virksomheder risikerer at ende i SDG-washing, hvis ikke de som minimum har sikret sig overensstemmelse med krav og standarder, som de forventes at overholde. Opgaven med at styrke forretningen gennem det strategiske, bæredygtige arbejde bør som udgangspunkt omfatte en målrettet indsats for at undgå negative indvirkninger på sociale eller miljømæssige forhold.


Læs om SDG washing

Læs mereSådan undgår du SDG washing

Læs mere

Et interview med Professor Stephen Brammer: Trends indenfor bæredygtig supply chain management

Retningslinjer og love

Her finder du en oversigt over nogle af de vigtigste lovkrav, internationale retningslinjer og standarder, som du bør kende i forbindelse med dit CSR-arbejde.

CSR og bæredygtighed

Læs mereNår det gælder internationale vejledninger for virksomheders ansvar for så vidt angår international handel og nødvendig omhu, er FN’s Global Compacts ti principper for ansvarlig forretning, som bl.a. henviser til den internationale vejledning ’UN Guiding Principles for Business and Human Rights’, samt ’OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder’ et godt sted at starte. Disse giver råd og vejledning til virksomheders adfærd og peger på, hvad der forventes af virksomheder.

Området Sustainable Finance er eksploderet i de sidste par år, og det nye EU Taxonomy for Sustainable Finance og Sustainable Finance Directive vil snart ændre landskabet på samme måde, som GPDR havde effekt på danske virksomheders datastyring. DI følger udviklingen tæt og deler sammen med to eksperter, deres viden inden for området i dette webinar.

Derudover findes der en række retningslinjer og nationale love på mere specifikke områder, som for de fleste virksomheder er nødvendige at kende. Det gælder ikke mindst inden for korruption og slaveri.
Du finder her en kort beskrivelse af de vigtigste retningslinjer og love. Du kan finde uddybende information samt links om disse på DI’s hjemmeside.

OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed? Det hjælper OECD’s retningslinjer med at få klarhed over.

OECD's retningslinjer er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd inden for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og korruption.

UN Guiding Principles for Business and Human Rights

FN’s Retningslinjer giver alle virksomheder - små som store - en opskrift på, hvad der kræves, for at respektere menneskerettighederne.

Retningslinjerne er en global standard for ansvarlig adfærd og opstiller en klar sondring mellem, hvad der forventes af regeringer og virksomheder. FN’s retningslinjer definerer, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at undgå og håndtere virksomheders negative indvirkning på menneskerettighederne.

De tre søjler i UN Guiding Principles for Business and Human Rights

1. Staternes forpligtelser til at respektere, beskytte og håndhæve menneskerettighederne.

2. Virksomhedernes forpligtelser til at overholde gældende love og respektere menneskerettighederne.

3. Adgang til effektive klageinstanser i tilfælde af brud på menneskerettighederne.

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Vejledningen anviser, hvordan virksomheder kan sikre transparens og ansvarlighed i deres leverandørkæde inden for konfliktmineraler.

OECD’s guide giver virksomheder et konkret værktøj til at undgå krænkelser af menneskerettigheder, når de udvinder eller handler med mineraler fra konfliktområder. Guiden giver klarhed over, hvordan virksomheder kan sikre transparens og ansvarlighed i deres leverandørkæde inden for konfliktmineraler.

Bæredygtig finansiering og den nye EU-lovgivning

Det nye EU Taxonomy for Sustainable Finance og Sustainable Finance Directive vil snart ændre landskabet på samme måde, som GPDR havde effekt på danske virksomheders datastyring. Det giver både muligheder såvel som potentielle rapporteringsbyrder for danske virksomheder.

DI følger udviklingen tæt og arbejder for at holde vores medlemmer forberedt og informeret.

På dette 1-times webinar deler to eksperter deres viden og brede indsigt i bæredygtig finansiering og den nye EU-lovgivning. Hvordan påvirker det danske virksomheder i alle størrelser? Hvad kan virksomhederne gøre for at forberede sig?

UK Bribery Act 2010

Den britiske lovgivning om bestikkelse gælder alle med datterselskab eller repræsentanter i Storbritannien. Lovgivningen har fokus på at forebygge bestikkelse.

Uanset om man er giver (aktiv) eller modtager (passiv) af bestikkelse, vil man overtræde lovbestemmelserne. Loven ulovliggør både bestikkelse mellem private aktører og mellem private og offentlige aktører. Desuden er ’smørelse’ (de såkaldte ’facilitation payments’) omfattet af loven.

Amerikansk lovgivning om antikorruption

Omfanget af den amerikanske lov er bred. Danske selskaber med amerikanske datterselskaber eller væsentlige aktiviteter i USA samt danske selskaber, der ejes af amerikanske moderselskaber bør kende reglerne.

The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) blev lovfæstet som amerikansk lov i 1977 og har til formål at forebygge bestikkelse af udenlandske embedsmænd og politikere. FCPA består af to primære tiltag, hvor det første har til formål at bekæmpe bestikkelse og det andet at sikre nøjagtig og gennemsigtig bogføringsskik.

UK Modern Slavery Act

UK Modern Slavery Act er et væsentligt skridt mod øget transparens for virksomheder, der opererer i UK med fokus på at forhindre alvorlige overgreb, som forekommer i globale leverandørkæder.

Kernen i ’UK Modern Slavery Act’ er et krav om, at virksomheder med forretninger i Storbritannien udarbejder et årligt ’slavery and human trafficking statement’. Virksomheden skal i sit statement redegøre for de skridt, der er blevet foretaget med henblik på at forebygge og bekæmpe slaveri og menneskehandel i hele leverandørkæden og i virksomheden selv.

Dansk lov om ikke-finansiel rapportering

Ifølge Årsregnskabsloven §99a skal virksomheder i regnskabsklasse D og Store C supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar.

I 2015 vedtog Folketinget en opdatering af årsregnskabsloven med ændringer til §99a om virksomheders samfundsansvar. Ændringerne indfører nye regler for ikke-finansiel rapportering.

Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Opdatering af årsregnskabsloven

Læs mere

Fransk due diligence lov

Danske virksomheder, som er leverandører til franske virksomheder, kan være berørt af den franske due-diligence lov gennem krav fra kunderne.

I 2017 trådte den franske ’Corporate Duty of Vigilance’ lov i kraft. Loven har til formål at identificere og forebygge negativ indvirkning på menneskerettigheder, frihedsrettigheder, sundhed, sikkerhed og miljø. Loven er som udgangspunkt rettet mod franske virksomheder. Danske virksomheder, som er leverandører til de omfattede franske virksomheder, kan dog være berørt af loven gennem krav fra disse.

Gry Saul

Gry Saul

Chefkonsulent

CSR og ansvarlig virksomhedsadfærd

 • Direkte +45 3377 3778
 • Mobil +45 5369 2509
 • E-mail grsa@di.dk

Værktøjer

Her finder du en samling af værktøjer, som kan hjælpe til at sikre, at virksomheden overholder de retningslinjer og love, der er beskrevet ovenfor. Du finder både generelle værktøjer og nogle, som fokuserer særligt på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.

Generelle værktøjer

Verdensmålslangen – dokumentation og måling gennem internationale standarder

Dansk Standard har udviklet ”Verdensmålslangen”, der er et redskab til virksomheder, som ønsker at arbejde struktureret med FN’s Verdensmål, men mangler konkrete redskaber til at komme i gang.

Her er Verdensmålslangen et godt sted at starte, da den giver et enkelt overblik over, hvilke standarder, der kan bruges i virksomhedens arbejde med de 17 verdensmål.

Standarderne giver redskaber, der hjælper virksomheden med at se på egne processer, adfærd, produktion eller produkter og kan bruges direkte i virksomhedens bæredygtighedsarbejde til at efterleve de relevante verdensmål.

Mange virksomheder oplever desuden udfordringer med at dokumentere deres arbejde med verdensmålene overfor kunder og samarbejdspartnere, og her kan standarder med fordel bruges, da det er en internationalt anerkendt ramme til at synliggøre og dokumentere virksomhedens adfærd og arbejde.

Verdensmålslangen giver altså virksomheder et konkret værktøj til at skabe et overblik over deres aftryk og bidrag i forhold til verdensmålene, vise hvor der er forbedringspotentiale samt dokumentere og synliggøre arbejdet undervejs.

Verdensmålslangen

Læs mere

CSR Kompasset

CSR-kompasset er lavet for at hjælpe jeres virksomhed med at efterleve internationale retningslinjer for virksomheders samfundsansvar i leverandørkæden.

CSR Kompasset er en trinvis guide til due diligence og ansvarlig leverandørstyring. Med værktøjet kan du blandt andet let lave en erklæring til dine leverandører med krav om eksempelvis miljø, arbejdstagerforhold og menneskerettigheder.

Værktøjet er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Nordisk Ministerråd og Dansk Industri. Værktøjet findes på dansk og engelsk

CSR Kompasset

Gå til site

Guide til ESG hoved- og nøgletal i årsrapporten

FSR - dansk revisorer har i samarbejde med Finansforeningen / CFA Society Denmark og Nasdaq - med assistance fra ESG Research - udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten.

”ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten” er en standardiseret ESG-hoved- og nøgletalsoversigt. Guiden består af 15 forslag til standard ESG-nøgletal for virksomheders miljø- og klimapåvirkning og for deres sociale og ledelsesmæssige engagement. Den retter sig primært mod store danske virksomheder, som opfordres til at inkludere tallene i årsrapporten parallelt med de finansielle data.

ESG – Environmental, Social og Governance – er ikke-finansielle informationer, som investorer og analytikere kan bruge til at screene potentielle investeringer for eksempelvis deres påvirkning af miljøet eller klimaet og på den måde sikre sig, at investeringen arbejder i en bæredygtig retning.

ESG-hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Principles for Responsible Investment

Principles for Responsible Investment (PRI) består af seks principper for investorers arbejde med samfundsansvar. 

Alle virksomheder der investerer kan gøre brug af de seks principper, men andre virksomheder kan også vælge at tilslutte sig PRI.

De seks principper i PRI

 • Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen
 • Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne
 • Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i
 • Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri
 • Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne
 • Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af princippernePrinciples for Responsible Investment

Gå til site

McKinsey: Tre tilgange til at forbedre bæredygtighed i forsyningskæden

McKinseys artikel ’Starting at the source: Sustainability in supply chains’, giver et overblik over tre tilgange til at forbedre bæredygtigheden i forsyningskæderne.

De tre tilgange indebærer identifikationen af kritiske problemer i hele forsyningskæden,  sammenkædning af virksomhedens bæredygtighedsmål i forsyningskæden med den globale bæredygtighedsdagsorden, og hjælp til leverandørerne med at styre deres indvirkning.

Starting at the source: Sustainability in supply chains

Læs mere
Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

UN Guiding Principles Reporting Framework

Vejledningen hjælper virksomheder med at vise, i hvilket omfang deres aktiviteter er i overensstemmelse med UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

UN Guiding Principles Reporting Framework er den første omfattende vejledning for rapportering om menneskerettigheder. Vejledningen hjælper virksomheder med at kende internt, og vise eksternt, i hvilket omfang deres aktiviteter er i overensstemmelse med UN Guiding Principles for Business and Human Rights. 

Due Diligence - Business and Human Rights

Vejledning for rapportering om menneskerettigheder

Gå til site

Vejledning for IT, transport samt olie- og gasfirmaer

Disse vejledninger omfatter alene ansættelses- og rekrutteringsbureauer, ICT-virksomheder og olie- og gasfirmaer og vedrører UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

Europa Kommissionen har udarbejdet sektor guides til at gennemføre UN Guiding Principles for Business and Human Rights i (i) ansættelses- og rekrutteringsbureauer, (ii) ICT-virksomheder og (iii) olie- og gasfirmaer. For hver branche, gives der en trinvis vejledning til at hjælpe virksomhederne med at respektere menneskerettighederne ifølge egne systemer og kulturer. 

EU Kommissionens sektorguides

Gå til site

OECD Due Diligence Guideline

Denne guide tilbyder praktisk hjælp til at implementere ’OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.

Denne guide tilbyder praktisk hjælp til at implementere ’OECD Guidelines for Multinational Enterprises’ ved at uddybe anbefalingerne på nødvendig omhu (due diligence)

OECD Due Diligence Guideline

Læs mere

Vejledning der kobler menneskerettighederne til FN's Verdensmål

Institut for Menneskerettigheder har lavet dette værktøj, der er hjælper til at forstå koblingen mellem verdensmålene og menneskerettigheder, arbejdsstandarder og miljøtraktater.

Institut for menneskerettigheder har udarbejdet en online guide som forbinder menneskerettighederne til FN’s verdensmål. Guiden giver mulighed for at bruge menneskerettighederne til at opnå verdensmålene og vise versa. Derudover inddrager den redskaber man kan tage i brug for at opfylde konventionerne.

Human rights and the SDGs

Human Rights Guide to the SDGs

Læs mere

Database over Verdensmål og menneskerettigheder i verdens lande

SDG - Human Rights Data Explorer er en database, der forbinder overvågningen af menneskerettighederne i verdens lande til SDG’erne.

Dette giver brugerne mulighed for at udforske anbefalinger og observationer om menneskerettigheder og verdensmål i de enkelte lande, da de vedrører implementeringen af SDG'erne og deres 169 delmål i specifikke lande.

SDG - Human Rights Data Explorer

Læs mere

Sustainable Development through Human Rights Due Diligence

Institut for Menneskerettigheder har lavet denne database, der giver mulighed for at finde inspiration til, hvordan man kan arbejde med due diligence og samtidig bidrage til at realisere verdensmålene.

En online database, der indeholder eksempler på, hvad andre virksomheder gør for at undgå overtrædelser af menneskerettighedsspørgsmål. Samtidig viser de, hvordan disse handlinger kan bidrage til at opfylde verdensmålene.

Sustainable Development through Human Rights Due Diligence

Læs mere

Database over særlige risici i 23 lande

Institut for Menneskerettigheder giver med denne database indblik i særlige risici i 23 lande.

Institut for menneskerettigheder har sammen med lokale partnere lavet en vejledning, der giver et samlet overblik over, hvilke menneskerettigheder virksomheder bør være særlig opmærksomme på i 23 udvalgte lande.

Landespecifikke risici

Læs mere

Værktøj til håndtering af CSR-risici når du eksporterer

CSR Rick Check-værktøjet henvender sig især til SMV’er, der eksporterer, importerer eller producerer i udlandet. 

Værktøjet skræddersyer en rapport over hvilke CSR-risici, der er relateret til det specifikke produkt, i det specifikke land. Rapporten giver derudover et overblik over, hvilke muligheder der findes for at håndtere disse risici.

CSR Risk Check

Læs mere

Læs mere om menneske-rettigheder

Menneskerettigheder for virksomheder
Denne publikation giver en grundlæggende viden om, hvad menneskerettighederne er, og hvordan de er relevante for virksomheden. Ved hjælp af eksempler viser publikationen, hvordan man integrerer menneskerettigheder i virksomhedskulturen.
Læs mere

Global Compacts vejledning i menneskerettigheder
Dette er en vejledning i, hvordan virksomheder kan udvikle og implementere menneskerettighedspolitik. Udarbejdet af Global Compact og FN.
Læs mere

5 trin til due diligence
Vejledningen hjælper især mindre virksomheder med at tage de første skridt. Den består af fem trin med et sæt af aktiviteter og værktøjer, som hjælper med at skabe en skræddersyet due diligence.
Læs mere

EU Kommissionens vejledning for SMV'er
Europa Kommissionen har udarbejdet en guide til menneskerettigheder specifikt for små og mellemstore virksomheder. Guiden indeholder seks grundlæggende trin, samt spørgsmål og eksempler til at forstå, undgå og adressere potentielle negative indvirkninger virksomheder kan have på menneskerettigheder. 
Læs mereAnti-korruption

Dansk Industri har udgivet en analyse om anti-korruption, som inddrager synspunkter og erfaringer fra 47 danske virksomheder - af forskellig størrelser og fra forskellige brancher. Rapporten har tre hovedanbefalinger:

 1. Engagér topledelsen.
 2. Lav et anti-korruptionsprogram.
 3. Sørg for en koordineret og integreret tilgang til compliance.


DI's analyse om anti-korruption

Læs mere

Træningsværktøj for medarbejdere i virksomheder

RESIST er et træningsværktøj, der giver praktisk vejledning til medarbejdere i, hvordan man kan forebygge og reagere på bestikkelse på en effektiv og etisk måde.

Den indeholder 22 scenarier i virksomheders indkøb, projekter og daglige drift. 

RESIST

Læs mere

The Fight Against Corruption e-learning værktøj

UN Global Compact og FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet har sammen udviklet et e-learning værktøj, som giver vejledning i, hvordan man bekæmper korruption.

Værktøjet består af seks interaktive læringsmoduler á fem minutters varighed.

The fight against corruption E-learning

Læs mere

Partnering Against Corruption Initative

’Partnering Against Corruption Initative’ (PACI) er et samarbejde mellem erhvervsledere, organisationer og regeringer.

PACI har udarbejdet ’Principles for Countering Corruption’, som giver et overblik over de krav, som virksomhederne som minimum skal opfylde, når de udarbejder og gennemfører et anti-korruptionsprogram.

Partnering Against Corruption Initiative (PACI)

PACI Principles

Læs mereGlobal Principles for Countering Corruption

Læs mere

ICC's vejledning om brug af tredjepart

Denne guide fra International Chamber of Commerce (ICC) er beregnet til SMV’er og har fokus på risici forbundet med korruption når virksomheden engagerer en tredjepart.

Dette gælder f.eks. salgsagenter, leverandører og konsulenter i et internationalt miljø.

ICC’s guide

Læs mere

ICC's standard-klausul ved indgåelse af kontrakter

Formålet med denne standard klausul fra ICC er at give parterne en kontraktmæssig bestemmelse, der skal sikre integriteten af deres modparter i kontraktens løbetid.

ICC’s anti-korruptionsklausul skal indgå i kontrakter, hvor parterne forpligter sig til at overholde ICC-reglerne om bekæmpelse af korruption.

Anti-korruptionsklausul

Læs mere

Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance

OECD'S "Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance” er en vejledning til virksomheder i at bekæmpe bestikkelse.

Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance

Læs mere

Transparency Internationals vejledning til anti-korruption

Transparency International giver i denne rapport en ramme, der hjælper virksomheder med at udvikle og implementere et program mod bestikkelse.

Business Principles for Countering Bribery

Læs mere

ISO 37001 Anti-bribery management systems

Dette er ISO’s standard til bekæmpelse af bestikkelse.

ISO’s standard til bekæmpelse af bestikkelse er designet til at hjælpe organisationer med at implementere, gennemføre, opretholde, og/eller forbedre et anti-korruptionsprogram. Standarden omfatter alle typer virksomheder – uanset art, sektor og størrelse.

ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

Læs mere
Gry Saul

Gry Saul

Chefkonsulent

CSR og ansvarlig virksomhedsadfærd

 • Direkte +45 3377 3778
 • Mobil +45 5369 2509
 • E-mail grsa@di.dk