Analyser

Uddannelse betaler sig også for efterkommere

Der er færre efterkommere, som afslutter en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med personer med dansk oprindelse. Især blandt de mandlige efterkommere. Både for efterkommere og personer med dansk oprindelse er beskæftigelsen markant højere for dem, der afslutter uddannelser sammenlignet med dem, der ikke gør.

Blandt mænd i 30erne er det kun omkring halvdelen af efterkommerne, der har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. For mænd med dansk oprindelse er der tale om tre fjerdedele. For de kvindelige efterkommere er den tilsvarende andel 68 pct. Det er markant højere end for de mandlige efterkommere, men fortsat betydeligt lavere end for kvinder med dansk oprindelse, hvor andelen er 84 pct.

Andelen af befolkningen med erhvervskompetencegivende uddannelse fordelt på aldersgrupper og oprindelse, 2016

Kilde: DI-beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Uddannelsesniveauet har stor betydning for beskæftigelsen, og generelt er der den sammenhæng, at jo længere uddannelse, man har afsluttet, desto højere er sandsynligheden for at være i beskæftigelse. Denne sammenhæng gør sig gældende for både efterkommere og personer med dansk oprindelse.

Beskæftigelsesfrekvenser fordelt på uddannelsesniveau for 30-39-årige, 2015

Kilde: DI-beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Der er dog fortsat en tendens til at efterkommere har lavere beskæftigelse sammenlignet med personer med dansk oprindelse med tilsvarende uddannelsesniveau. Forskellen er især stor, når man ser på de erhvervsfaglige uddannelse. For mænd med en erhvervsfaglig uddannelse er 80 pct. af efterkommerne i beskæftigelse mod 90 pct. af mændene med dansk oprindelse. En beskæftigelsesfrekvens på 80 pct. er imidlertid fortsat meget høj, hvis man sammenligner efterkommerne med erhvervsfaglige uddannelser med efterkommere, der blot har en grundskoleuddannelse. I sidstnævnte gruppe var blot 57 pct. af de mandlige efterkommere i beskæftigelse.

Blandt de mandlige efterkommere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er omkring 90 pct. i beskæftigelse. Det er niveauer, som kun ligger få procentpoint under mænd med dansk oprindelse. Ser man på de kvindelige efterkommere gælder det, at beskæftigelsesfrekvensen for alle videregående uddannelsesniveau er over 80 pct. Det er dobbelt så højt sammenlignet med kvindelige efterkommere, der blot har en grundskoleuddannelse.

Ser man på efterkommernes uddannelsesfordeling bemærker man for mændene især de mange, som kun har grundskoleuddannelse. Tilsvarende er der blot 22 pct., som har en erhvervsfaglig uddannelse, hvor andelen er 40 pct. blandt de 30-39-årige med dansk oprindelse.

30-39-årige mænd fordelt på højeste fuldførte uddannelse, 2016.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

30-39-årige kvinder fordelt på højeste fuldførte uddanelse, 2016.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Også blandt kvinderne er der langt flere efterkommere, som kun har en grundskoleuddannelse. Her bemærker man også, at der især er få med mellemlange videregående uddannelser (18 pct) mod 26 pct. blandt kvinder med dansk oprindelse.

En væsentlig årsag til den generelt lavere beskæftigelse blandt efterkommerne er sammensætningen på uddannelsesniveau. Især er der både blandt mandlige og kvindelige efterkommere markant flere, som kun har en grundskoleuddannelse sammenlignet med mænd og kvinder med dansk oprindelse. Da personer, der kun har en grundskoleuddannelse, har lavere beskæftigelse, er efterkommernes overrepræsentation i denne gruppe en væsentlig del af forklaringen på deres lavere beskæftigelse.

Relateret indhold