DI Analyser Analyser

Andelen af optagne på universiteterne er vokset markant

Beregninger fra DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af unge, der optages på universiteterne, er vokset markant fra 1980 og frem til i dag. Beregningerne viser, at andelen er mere end tredoblet i perioden.

I 2015 startede 32.102 personer på en universitetsuddannelse. Det svarer til, at 43 pct. af generationen af 18-årige i dag på et tidspunkt i deres liv bliver optaget på universitetet, hvis optagelsesmønstret forbliver det samme som i dag. I 1980, hvor 9.022 personer startede på et universitet, var det blot 12 pct. af de 18-årige, som havde udsigt til at påbegynde en universitetsuddannelse.

Figur 1: 43 pct. af de unge starter på universitetet

Kilde: DI beregninger pba. Danmarks Statistik forskeradgang

Tallene er opgjort på Danmarks statistiks elevregister fra 2016

Kandidatgrad eller derover gælder personer, som har en kandidatuddannelse eller derover som højeste fuldførte uddannelse.

Igangværende gælder personer, som er opført som værende i gang med en videregående uddannelse

Afbrudt uddannelse gælder personer, som har været indskrevet på et universitet, men som ikke har en kandidatuddannelse som højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang.

Metoden bag udregningen af andelen, der starter på en universitetsuddannelse, er inspireret af tankegangen bag demografiske indikatorer som for eksempel samlet fertilitet og middellevetid.

For hvert enkelt alderstrin har vi sat de personer, der starter på en universitetsuddannelse for første gang, i forhold til antal personer på alderstrinnet i hele befolkningen. På den måde beregnes en andel af hvert alderstrin, som starter på universitetet.

Andelen af 19-årige, der blev optaget for første gang, var f.eks. 4 pct. i 2015, mens den for 20-årige var 9,5 pct. Som vi har defineret dem, der starter på universitetet, kan en person, der er optaget som f.eks. 20-årig, ikke tidligere være startet på en anden universitetsuddannelse.

Man kan derfor tolke de beregnede aldersfordelte andele af optagne for 2015 som et aktuelt optagelsesmønster, der viser, i hvilket omfang en generation i løbet af deres liv vil blive optaget på universitetet. Ved at lægge dem sammen kan man få et billede af, hvor mange der vil have været på universitetet, når de når et bestemt alderstrin.

Figur 2: Andele, der bliver optaget på universitetet på de enkelte årgange

Kilde DI beregninger på Danmarks Statistik forskeradgang

Det er især i starten af 20’erne, at mange begynder på universitetet. Herefter er det relativt få, der starter på en universitetsuddannelse for første gang. Med de nuværende andele vil 35 pct. af en årgang have gået på universitetet, når de er fyldt 25 år. Tallet er fremkommet ved at summere andelene af optagne for alderstrinene fra 18 til 25 år. I slutningen af 20’erne og i 30’erne er der fortsat nogle, der starter på universitetet for første gang. Det bliver dog en mindre og mindre andel af alderstrinene, og sidst i 30’erne kommer andelen meget tæt på 0. Ved 40-års alderen vil det med optagelsesandelene fra 2015 være 43 pct., som har gået på universitetet på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er det tal, som vi refererer til, og som kan tolkes på den måde, at det for generationen af 18-årige i dag vil være 43 pct., som går på universitetet i løbet af deres liv med det nuværende optagelsesmønster.

Figur 3: Tilgang på universitetsuddannelser fordelt på alder

Kilde: DI beregninger på Danmarks Statistiks forskningsadgang

En videregående uddannelse på universitetsniveau er det højeste niveau af videregående uddannelser, som unge kan starte på umiddelbart efter ungdomsuddannelsen.

Hos tidligere regeringer har det været en uddannelsespolitisk målsætning, at 25 pct. af en ungdomsårgang skulle opnå en universitetsuddannelse. Det mål er nået, og den seneste fremskrivning viser, at blandt de elever, som forlader folkeskolen i 2015, forventes 26,6 pct. at afslutte en universitetsuddannelse. Der optages således i dag langt flere unge på universiteterne, end tidligere mål tilskrev.

Optaget overstiger dog også langt det antal, som rent faktisk uddannes. I figur 1 vises - udover den samlede andel af studerende, der er startet på en uddannelse - også den aktuelle status for hver studerende. Som det fremgår, er det ikke alle studerende, der ender med at fuldføre en kandidatuddannelse, idet der er et højt frafald på studierne.

Frafaldet er steget over den periode, der er set på. I 1980 var det 5,6 pct. af alle unge, der startede på universitetet, men som ikke efterfølgende opnåede en kandidatuddannelse. I 2005 var det tal 13,0 pct. I årene fra 2005 og frem vil andelen af fuldførte og frafaldne være underestimeret, fordi en voksende andel stadig er i gang med en uddannelse. Referenceåret 2005 er valgt, fordi det her er under 1 pct., som fortsat er i gang med uddannelsen.

Metode

DI har trukket tal fra Danmarks Statistiks seneste version af elevregistret (2016), hvor der er set på tilgang til uddannelser placeret på ét universitet. Én person er kun talt med én gang. Det betyder, at der alene er talt, første gang en person starter på en universitetsuddannelse.

For hvert år er alderen på de påbegyndte studerende holdt op imod det samlede antal jævnaldrende i befolkningen. Disse andele er derefter summeret for hvert år. Det er disse summer, der er vist i figur 1.

Der er taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks institutionsregister for at udvælge universiteter. Det betyder, at på alle institutioner, som tidligere har været selvstændige, men som i dag er fusioneret ind i et universitet, er tilgangen på institutionen i hele perioden talt som en universitetsuddannelse. Eksempelvis blev bibliotekarer uddannet til professionsbachelorniveau på Danmarks Biblioteksskole frem til slutningen af 1980’erne. I dag er bibliotekaruddannelsen en kandidatuddannelse på Københavns Universitet. I dette notat er de personer, der i 1980’erne startede på Danmarks Biblioteksskole, også talt med.

Det betyder, at antallet af unge, der starter på en universitetsuddannelse, er overestimeret i de tidligere år.

Personer, der har teknikum-, akademi- og diplomingeniør som den højeste fuldførte uddannelse, er ikke talt med i statistikken, medmindre de vælger at læse videre til civilingeniør.

Rasmus Dahl
Skrevet af:

Rasmus Dahl

Relateret