DI Analyser Analyser

DI's Virksomhedspanel: Mindre optimisme blandt de små virksomheder i 4. kvartal 2017

Dansk økonomi er inde i et solidt opsving, med en forventning om fortsat vækst i sidste halvdel af 2017. Der er dog lidt malurt i bægeret, da virksomheder med 1-20 ansatte ser mindre positivt på det kommende 4. kvartal.

Topcheferne i DI’s Virksomhedspanel vurderer, at det økonomiske opsving vil fortsætte på et højt, om end lidt mere afdæmpet niveau året ud. Fremgangen i 4. kvartal er dog ikke længere så bredt funderet. Forventningerne hos de mindre virksomheder, og hos virksomheder uden eksport, er faldet betydeligt i forhold til det foregående kvartal, om end de fortsat er på et ret positivt niveau

De små virksomheder ser mindre lyst på 4. kvartal

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder

Opdelt på størrelse er det specielt de små virksomheder med 1- 20 ansatte, som ser mindre optimistisk på 4. kvartal. For virksomheder med over 20 ansatte er forventningerne stort set uændrede. DI’s sammenvejede konjunkturindikator trækkes således især ned af de små virksomheders lavere om end fortsat positive forventninger. Tendensen blandt de små virksomheder er bredt funderet. Der er mindre optimisme blandt både virksomheder med salg til udlandet og hjemmemarkedet. Det kan også ses i lyset af, at de mindste virksomheder med 1-20 ansatte også angiver, at de ser mindre positivt på finansieringsklimaet i september.

Vurderingen fra de små virksomheder af 4. kvartal kunne pege på lavere vækst i slutningen af året. Vurderingen fra de øvrige virksomheder peger dog på fortsat pæn fremgang.

Et afdæmpet 4. kvartal i sigte

For det samlede virksomhedspanel er forventningerne til 4. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år positive, men lidt lavere end i sidste kvartal. Det gælder både omsætning, indtjening og beskæftigelse. Og DI’s konjunkturindikator (der samvejer de tre faktorer) er nu aftaget to kvartaler i træk. Dog skal forventningerne til 4. kvartal 2017 ses i lyset af, at 4. kvartal i 2016 var et godt kvartal med generel fremgang.

Det flotte 4. kvartal i 2016 betød, at den årlige vækst i byerhvervenes produktion målt ved bruttoværditilvæksten, BVT (som angiver den samlede produktion fratrukket værdien af forbrug til produktionsprocessen), nåede op på 3,6 pct. og siden har ligget på et ret højt niveau. Den høje vækst betyder også, at beskæftigelsen er fortsat med at stige i et højt tempo.

Trods det lidt lavere niveau peger DI’s konjunkturindikator for 3. og 4. kvartal fortsat i retning af ret pæn vækst i anden halvdel af 2017.

DI's konjunkturindikator tilsiger fortsat vækst

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne)
for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Estimatet i anden halvdel af 2017 er et grovt skøn mellem BVT- væksten og DI's sammenvejet konjunkturindikator. Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 559 medlemsvirksomheder, og Danmarks Statistik.

De seneste offentliggjorte nøgletal for tredje kvartal har sået et lille frø af tvivl omkring opsvingets styrke. Således har både eksporten og industriproduktionen kun udviklet sig svagt mens beskæftigelsen er faldet lidt.

Denne udvikling må alt andet lige have skuffet virksomhedernes forventninger til 3. kvartal, eftersom virksomhederne havde historisk høje forventninger til både 2 og 3 kvartal. 2. kvartal indfriede heller ikke virksomhedernes forventninger, og med de beherskede nøgletal fra 3. kvartal må virksomhederne nok også her forberede sig på endnu en skuffelse.

Hjemmemarkedets virksomheder har lave forventninger

Den mindre positive stemning i 4. kvartal findes specielt hos de virksomheder, der hovedsageligt sælger herhjemme. Det gælder både i forhold til indtjening og omsætning.

Hjemmemarkedsvirksomhedernehumør er faldet

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel

Blandt virksomhederne på hjemmemarkedet er det hovedsageligt servicevirksomhederne, som har lavere forventninger, mens fremstillingsvirksomhederne går ind til de kommende måneder med uændrede forventninger.

For de eksporterende virksomheder er der uændrede forventninger. Dette til trods for at kronen er steget tre procent i værdi over det seneste halve år, hvilket gør danske varer dyrere at købe i udlandet. Eksporten har historisk været den væsentligste drivkraft bag den økonomiske fremgang herhjemme, og virksomhedernes salg til udlandet er grundlag for godt 775.000 danske jobs.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft truer fremgangen

På arbejdsmarkedet har der været fremgang i beskæftigelsen igennem hele 2017, og en overvægt af virksomhederne i virksomhedspanelet på 14 pct. (andel som svarer stigende beskæftigelse minus andlen som svarer faldende beskæftigelse) forventer også fremgang i beskæftigelsen set i forhold til samme kvartal sidste år.

Stigende beskæftigelse i 4. kvartal 2017

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fremgangen i beskæftigelsen kan dog blive hæmmet af mangel på arbejdskraft. Blandt virksomhederne i panelet svarer over halvdelen, at en af de største eksterne trusler mod dem i de kommende år vil være ”mangel på kvalificeret arbejdskraft herhjemme”. Det er specielt de største virksomheder, som er bekymrede for mangel på kvalificeret arbejdskraft. 2/3 af virksomhederne med over 100 ansatte peger på denne udfordring. Hos de mindre virksomheder er det godt halvdelen.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en udfordring, som virksomhederne allerede står med. Med forventningen om fortsat vækst kan mangel på kvalificeret arbejdskraft i endnu højere grad komme til at udfordre dansk økonomi i de kommende år.

Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft

Anm: Der har været mulighed for at sætte op til tre krydser Kilde:DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september

Relateret