Analyser

EU's indre marked er afgørende for danske virksomheder

Danmarks økonomi er afhængig af en stærk eksport. Vi sælger især meget til vores nærmarkeder, og mere end 60 pct. af Danmarks eksport går til EU-lande. Det er blandt andet muligt, fordi vi har et stærkt og velfungerende europæisk samarbejde. Men EU’s indre marked kan blive endnu bedre.

Danske virksomheder har stor gavn af det indre marked, viser DI’s Virksomhedspanel. Det er afgørende for danske virksomheder og for Danmarks vækst og velstand, at virksomhederne har adgang til hele det indre markeds 500 mio. forbrugere, hvor fælles EU-regler sikrer lige vilkår i alle EØS-lande.

Virksomhederne nyder godt af EU's indre marked

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september 2017

Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel viser også, at der er plads til forbedringer og behov for tiltag, der kan frigøre endnu mere af det indre markeds potentiale.

EU’s indre marked bidrager markant til danske virksomheders muligheder for at afsætte deres varer i udlandet. Danske virksomheder eksporterede sidste år for ca. 660 mia. kr. til landene bag EU’s indre marked, og cirka 530.000 danske arbejdspladser er afhængige af efterspørgslen fra det indre marked1 . Afhængigheden afspejles også i resultaterne fra DI’s virksomhedspanel. 78 pct. af virksomhederne indikerer, at de i høj, i nogen eller i mindre grad har gavn af EU’s indre marked.

EU’s indre marked er dog ikke perfekt. Mange virksomheder oplever stadig, at der er forskel på, hvordan medlemslande anvender, håndhæver eller fortolker fælles EU-regler. Det er ikke kun en hindring for den enkelte virksomhed, det hæmmer også den samlede vækst på tværs af Europas grænser. I DI’s virksomhedspanel svarer over halvdelen af virksomhederne, at de oplever, at EU-regler tolkes forskelligt fra land til land.

EU- regler bliver fortolket/ håndhæves forskelligt

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september 2017

Forskellene mellem EU-landenes håndhævelse, anvendelse eller fortolkning af EU-regler gør, at virksomhederne ikke kan sælge det samme produkt eller levere den samme ydelse på tværs af det indre marked. Halvdelen af virksomhederne svarer, at de enten i høj, i nogen eller i mindre grad er blevet mødt med officielle krav, der gør, at de bliver nødt til at ændre deres produkt og/eller service, når de sælger til flere lande på det indre marked. 

Myndighederne har forskellige krav til ændringer på tværs af EU

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september 2017

Hvis forbrugere og virksomheder skal have fuldt udbytte af det indre marked, skal alle virksomheder konkurrere på samme vilkår. Desværre oplever mange danske virksomheder, at de skal efterleve krav eller regler, der stiller dem dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre EU-lande. Det kan være nationale særregler i Danmark eller danske myndigheders implementering, fortolkning eller håndhævelse af EU-regler, der ligger bag. I DI’s virksomhedspanel er det hele 56 pct., der oplever konkurrenceforvridende krav i enten høj, nogen eller mindre grad.

Regler eller krav stiller virksomhederne dårligere i konkurrencen med andre fra EU- lande

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september 2017

Relateret