Analyser

Global vækst - sundhedsindustriens eksport er rekordhøj

Eksporten af danske sundhedsprodukter var i 2016 rekordhøj. Især Nordamerika og Asien bidrager til væksten i sundhedsindustrien. Markeder langt fra Danmark betyder mere og mere – en udvikling, der skønnes at fortsætte fremover.

Udlandet køber stadig flere danske sundhedsprodukter. Fra 2010 til 2016 har danske virksomheder øget eksporten af lægemidler, hjælpemidler og medicoteknisk udstyr fra 66 mia. kr. til 108 mia. kr., hvilket er en stigning på 63 pct. Til sammenligning er den øvrige danske vareeksport vokset med 11 pct. i de seneste seks år. Den positive udvikling skyldes især en øget eksport til Asien og Nordamerika.

Eksport af sundhedsprodukter for knap 110 mia. kr.

Kilde: Eurostat (comext) og DI-beregninger

Den danske sundhedsindustri fylder mere i dansk eksport end nogensinde før. Hver gang Danmark solgte varer for 100 kr. i 2010, stod sundhedsindustrien for 12 kr. Den store vækst i branchens eksport har medført, at sundhedsindustrien i 2016 stod for 17 kr. ud af 100 kr.

Eksport af sundhedsprodukter outperformer øvrig eksport

Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger

Størst fremgang i salget til USA

I de seneste seks år er eksporten af sundhedsprodukter øget til alle dele af verden med undtagelse af Oceanien. Højest har væksten været i Nordamerika, hvor eksporten er mere end fordoblet fra 14,5 mia. kr. i 2010 til godt 30 mia. kr. i 2016. Dermed er betydningen af Nordamerika for den danske sundhedsindustri steget. For hver 100 kr., den danske sundhedsindustri bragte hjem til Danmark i 2016, kom 28 kr. fra Nordamerika – i 2010 var det 22 kr.

Det er primært USA, som driver den positive udvikling i eksporten til Nordamerika. USA er med stor margin det land i verden, som køber flest danske sundhedsprodukter. Derudover er USA det land, hvor fremgangen i eksporten har været størst i de seneste seks år. I 2016 solgte den danske sundhedsindustri for 28 mia. kr. til USA, hvilket er 26 pct. af sundhedsindustriens eksport. Til sammenligning stod USA for 8 pct. af den samlede danske vareeksport.

Nordamerika og Asien får større betydning

Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger

Japan og Kina har ligesom USA øget købet af danske sundhedsprodukter betragteligt. Fra 2010 til 2016 har sundhedsindustrien øget eksporten til Japan og Kina med henholdsvis 12 og 13 pct. om året.
I samme periode er eksporten til EU15-landene steget med 4 pct. om året.

USA, Tyskland og Japan køber flest danske

Anm.: 5,8 mia. kr. af sundhedsindustriens eksport kan ikke landefordeles, fordi en del af eksporten er skjult af fortrolighedshensyn (diskretioneret) Kilde: Comext (Eurostat) og DI-beregninger

Eksporten af lægemidler trækker væksten

Det er primært et øget salg af lægemidler, der har drevet den positive udvikling i sundhedsindustriens eksport de seneste år. Lægemidler står for 85 pct. af den samlede eksport af sundhedsprodukter.

Fra 2010 til 2016 er eksporten af lægemidler steget med i gennemsnit 10 pct. om året. Dette skyldes blandt andet, at medicinalindustrien er en dansk styrkeposition, hvor en række danske medicinalvirksomheder er førende i verden på deres marked. I samme periode er eksporten af medicoteknisk udstyr steget med godt 2 pct. årligt, mens eksporten af hjælpemidler er faldet med 1 pct. om året i gennemsnit.

Indhold i sundhedsprodukter, 2016

Kilde: Comext (Eurostat) og DI-beregninger

Sundhedsindustrien tjener penge på høj kvalitet

Danske lægemidler og medicoteknisk udstyr er i høj grad produkter, som sælges til højere priser end tilsvarende produkter fra andre lande. Mere end tre fjerdedele, 77 pct., af eksporten af sundhedsprodukter blev i 2016 solgt som up-market-produkter. Til sammenligning gælder det kun for 37 pct. blandt de øvrige varer, Danmark eksporterer.

Dette indikerer, at den danske sundhedsindustri producerer varer af høj kvalitet, som kan sælges dyrere end tilsvarende produkter fra europæiske konkurrenter. Inden for lægemidler sælges 88 pct. af produkterne som up-market, og inden for medicoteknisk udstyr er det 72 pct.

Sundhedsindustriens eksport domineres af up-market-produkter

Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger

Sundhedsindustriens eksport rejser længere ud

I 2016 rejste et dansk lægemiddelprodukt i gennemsnit 4.830 km fra Danmark til køberen i udlandet. Det svarer til afstanden mellem København og Dubai. Til sammenligning rejste et andet dansk produkt 2.600 km i gennemsnit. Den længere afstand skyldes blandt andet, at lægemidler har en højere værdi per kilogram end mange andre produkter (hvilket mindsker betydningen af transportomkostningerne) og det faktum, at branchen laver unikke produkter, som efterspørges over hele verden og i stigende grad fra fjernmarkeder i Asien og Nordamerika.

Lægemidler transporteres længere

Kilde: Danmarks Statistik, CIA, World Atlas og DI-beregninger (12 måneders gennemsnit)

Kina kan fordoble sin markedsandel i 2035

DI har lavet en eksportmodel, som kan forklare størstedelen af de forskelle, der er i eksporten til forskellige lande ud fra faktorer som for eksempel velstandsniveau, andel ældre i befolkningen og afstand til Danmark. Modellen kan give et fingerpeg om, hvilke lande der vil udgøre de vigtigste eksportmarkeder i fremtiden.

Beregningerne viser, at USA fortsat skønnes at være det vigtigste land for den danske sundhedsindustri i 2035 med en andel på godt en fjerdedel af eksporten – ligesom i dag.

Kina vil til gengæld kunne godt fordoble sin markedsandel i de kommende år. Kinas andel af sundhedseksporten skønnes at stige fra 5 pct. i dag til 11 pct. i 2035 drevet af flere ældre i befolkningen og en større købekraft. Indien, Tyrkiet og Sydkoreas andele af den danske sundhedseksport forventes også at stige betragteligt frem mod 2035, og de tre lande kan blive blandt de 20 vigtigste markeder for sundhedsindustrien.

Vore nærmarkeder vil dog fortsat have stor betydning i 2035. Tyskland
og Sverige vil henholdsvis være det tredje- og fjerdestørste marked om 18 år.

Sundhedseksporten til Kina kan tage fart

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Comext (Eurostat), IMF, Verdensbanken, Consensus og CIA World Factbook

Over de seneste årtier har afstanden fra Danmark til et andet land betydet mindre og mindre for dansk eksport blandt andet som følge af faldende transportomkostninger og færre handelsbarrierer.

Denne udvikling må ventes at fortsætte. Da modellen ikke tager højde for dette, er det muligt, at eksempelvis Indien og Sydkorea kan gøre Kina følgeskab i top-10-listen over de vigtigste eksportmarkeder for den danske sundhedsindustri om 15-20 år.

Fremgang i beskæftigelsen

Den øgede eksport i sundhedsindustrien har betydet, at branchen har kunnet ansætte flere mennesker hvert år siden 2008. Beskæftigelsen er desuden steget mere end hos det øvrige erhvervsliv.

I 2008 var antallet af fuldtidsbeskæftigede i sundhedsindustrien godt 39.000 personer. Dette er siden øget med 16 pct. til knap 46.000 beskæftigede i 2015. Jobvæksten vidner om, at sundhedsindustrien er meget lidt konjunkturfølsom og med til at stabilisere dansk økonomi ved tilbageslag. Til sammenligning faldt den samlede beskæftigelse med 0,5 pct. i perioden.

Beskæftigelsesfremgang i sundhedsindustrien

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Sundhedsindustrien er vigtig for dansk økonomi

Sundhedsindustrien fylder stadig mere i dansk økonomi og bidrager væsentligt til vækst og beskæftigelse i samfundet. Sundhedsindustriens største branche målt på både eksport og beskæftigelse er medicinalindustrien.

I mange år har medicinalindustrien været i fremgang, hvilket har bidraget til øget beskæftigelse og produktion i dansk økonomi. Uden medicinalindustriens vækst fra 2010 til 2015 ville Danmark have været 81,5 mia. kr. fattigere.


Sundhedsindustrien er en vigtig vækstmotor for dansk økonomi. Det er derfor også afgørende, at vi fortsat udvikler og styrker de danske rammevilkår for sundhedsindustrien. Det er en innovativ industri, som kontinuerligt søger at skabe nye og bedre produkter og behandlingsmuligheder for patienter i hele verden. For at kunne fastholde en høj kvalitetsudvikling og fortsat øge eksporten er det afgørende, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Det er samtidig en meget international industri, der er kendetegnet ved hurtig at kunne flytte ud af landet, hvis et naboland tilbyder bedre vilkår for virksomhederne.

DI opfordrer derfor regeringen til at fremlægge en ambitiøs strategi for sundhedsindustrien på baggrund af vækstteam for life sciences anbefalinger.

Michael Meineche
Skrevet af:

Michael Meineche

Relateret