Analyser

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Langt de fleste danske virksomheder er positivt stemt i forhold til globaliseringen. De ser gode muligheder for at lancere nye produkter, der kan afsættes globalt, hvis altså ikke de bremses af mangel på kvalificerede medarbejdere.

DI har i virksomhedspanelet spurgt medlemmerne om deres syn på globaliseringen. 70 pct. af virksomhederne angiver, at de er helt eller delvist enig i, at danske virksomheder vinder på globaliseringen.

Kun fem pct. er delvist uenige, mens tre pct. er helt uenige. Virksomheder med over 100 ansatte er mest positivt stemt overfor globaliseringen. Blandt dem er 73 pct. helt eller delvist enig i, at globaliseringen er til gavn for virksomhederne. De mindre halter dog ikke langt efter med en andel på 65 pct., der er positivt stemte.

Danske virksomheder vinder på globaliseringen

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september

Fakta om DI's Virksomhedspanel

- Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 4. kvartal 2017 bygger på svar fra 596 ud af 2.248 adspurgte virksomheder.

- Virksomhederne har afgivet svar i perioden 29. august til 15. september 2017.

- Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

Det er naturligt nok, at ikke alle virksomheder opfatter globaliseringen som noget positivt. Globaliseringen giver nye og bedre afsætningsmuligheder, men den giver også bedre muligheder for virksomhedernes konkurrenter. Virksomheder med en svag konkurrenceevne risikerer dermed at bukke under. Når det store flertal af virksomhederne er positive kan det dermed ses som at tegn på, at den danske konkurrenceevne overordnet set betragtes som ganske fornuftig.

Virksomhederne i virksomhedspanelet blev endvidere spurgt ind til, hvilke områder de ser, som de største muligheder i de kommende år. To ud af tre virksomheder har peget på ”udvikling af nye og bedre løsninger til kunderne”. 40 pct. har peget på øget eksport til EUlande, mens over 30 pct. har peget på øget eksport til lande uden for EU. Både service og fremstillingsvirksomhederne angiver udviklingen af nye løsninger til kunder som den største mulighed. Især fremstillingsvirksomhederne ser dog også gode muligheder i øget eksport.

De største muligheder ligger i at udvikle nye løsninger til kunderne

Anm: Der har været mulighed for at sætte op til tre krydser. Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september

Trusler

Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvor de ser de største trusler i de kommende år. Halvdelen af virksomhederne har svaret ”mangel på kvalificeret arbejdskraft herhjemme”. 45 pct. peger på ”høje danske skatter og afgifter”. Godt 30 pct. peger på ”stigende nationalisme og protektionisme” som en af de tre største trusler.

De største virksomheder er mest bekymrede for mangel på kvalificeret arbejdskraft. Blandt virksomhederne med over 100 ansatte peger 68 pct. på den udfordring. De mindre virksomheder ser dog også mangel på kvalificeret arbejdskraft som den største udfordring – her er det 53 pct.

Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft

Anm: Der har været mulighed for at sætte op til tre krydser. Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september

Sustainable Development Goals (FN’s verdensmål)

FN har vedtaget 17 konkrete verdensmål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande. Verdensmålene (Sustainable Development Goals) har til formål helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder samt sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. Målene skal sikre flere gode jobs og en mere bæredygtig
økonomisk vækst.

Ifølge svarene fra DI’s virksomhedspanel har en tredjedel (193) af de adspurgte virksomheder hørt om SDG’erne (Sustainable Development Goals). Blandt de store virksomheder er det knap halvdelen, der har kendskab til målene, mens det kun er tilfældet for lidt over hver fjerde af de små. DI har i samarbejde med Industriens Fond iværksat en kampagne, der skal udbrede kendskabet til SDG’erne.

hver anden af de store og hver fjerde af SMV'erne kender SDG

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september

Verdensmålene danner en overordnet ramme for en række verdensomspændende indsatser og investeringer, der skal sikre, at målene
nås. Der kan derfor være god grund til at indtænke verdensmålene i virksomhedernes strategi for de kommende år.

Mange, især store, virksomheder har allerede indtænkt målene i deres strategi. Blandt de 193 virksomheder, som har kendskab til verdensmålene, svarer hver tredje virksomhed, at de aktivt bruger SDG’erne i deres strategi for de kommende år. Det er altså 73 virksomheder - eller ca. 12 pct. af virksomhederne i virksomhedspanelet - der kender til og aktivt arbejder med SDG-målene. Blandt de store virksomheder med kendskab til verdensmålene svarer hele to tredjedele, at SDG-målene indgår i deres strategi. Blandt de mindre virksomheder gælder dette for en tredjedel af virksomhederne.

Hver tredje af de virksomheder, der kender SDG, arbejder strategisk med dem

Anm: betinget spørgsmålet besvaret af 193 virksomheder. Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 596 virksomheder. Afsluttet medio september

Relateret indhold