DI Analyser Analyser

Beskæftigelsesanalyse for turisme

Beskæftigelsen inden for brancher relateret til turisme har været stærkt stigende de seneste år. Det skyldes først og fremmest en stor stigning i branchegruppen restauration. Ufaglærte udgør næsten 60 pct. af de beskæftigede i turisterhvervet. Dermed er andelen dobbelt så høj sammenlignet med de øvrige beskæftigede i erhvervslivet.

I 2015 var omtrent 175.000 personer beskæftigede i brancher, der omfatter turisme i Danmark.

Antal beskæftigede i turismebranchen

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik

Der er således sket en stigning i antallet af beskæftigede på ca. 18.000 siden 2008. Fremgangen skyldes hovedsageligt en stærk stigning i beskæftigelsen inden for restaurationsbranchen, hvor beskæftigelsen er steget med godt 30 pct. fra 2008 til 2015.

Turisterhvervet dækker over mange forskellige brancher, der har en relation til turisme. For nogle af underbrancherne kan dele af beskæftigelsen dog godt have relation til arbejde, der som udgangspunkt ikke direkte er relateret til turisme. Ligeledes findes der brancher, som ikke er medtaget i analysen, men som leverer varer eller tjenester med henblik på turisme. Der henvises til bilaget for en fuldkommen oversigt over de brancher, der indgår i analysen.

Udvikling i de enkelte brancher

Brancherne inden for turisterhvervet har udviklet sig meget forskelligt siden 2008. De største brancher inden for turisme omfatter transport og restauration. Beskæftigelsen inden for transport er faldet med godt 11 pct. siden 2008. Nedgangen skyldes især et stort fald i beskæftigelsen på ca. 2.500 personer inden for passagertransport med regional- eller fjerntog.

Beskæftigelse i turisme, fordelt efter branche

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

Omvendt er beskæftigelsen inden for restaurationsbranchen steget med godt 21.000 personer svarende til ca. 30 pct. siden 2008. restaurationsbranchen står dermed for den største absolutte stigning i beskæftigelsen inden for hele turisterhvervet.

Fordeling af heltids- og deltidsbeskæftigede

I turisterhvervet fordeler andelen af beskæftigede sig ligeligt på henholdsvis heltid og deltid. 50 pct. arbejder heltid og 50 pct. arbejder deltid. På det øvrige arbejdsmarked udgør andelen af heltidsbeskæftigede 75 pct., mens 25 pct. arbejder på deltid.

Omtrent 65 pct. af de beskæftigede inden for restaurationsbranchen arbejder på deltid. Inden for attraktioner arbejder godt 50 pct. på deltid, og inden for logi udgør de deltidsansatte 45 pct. Det er på området transport, at der arbejder færrest på deltid - kun 18 pct. af de beskæftigede er her på deltid.

Flest deltidsbeskæftigede i turisme arbejder indenfor restauration

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik Anm.: Beskæftigelsestallene for heltid/deltid omfatter kun lønmodtagere.

Aldersfordeling af beskæftigede inden for turisme

I turisterhvervet er ca. 35 pct. af de beskæftigede mellem 15 og 25 år. Denne andel udgør kun 15 pct. på det øvrige arbejdsmarked. Omvendt er 25 pct. af de beskæftigede i turismen i aldersgruppen 50+, mens denne aldersgruppe udgør omtrent 35 pct. af den øvrige beskæftigelse. Generelt er ansatte inden for turismen yngre end andre ansatte på arbejdsmarkedet.

Ansatte i turismebranchen er yngre end den øvrige beskæftigelse

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik

Lavere uddannelsesniveau inden for turisme

I turisterhvervet er op mod 60 pct. ufaglærte. Denne andel er omkring dobbelt så høj sammenlignet med den øvrige beskæftigelse i Danmark. Her udgør de ufaglærte omkring 30 pct. Beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse udgør omkring 30 pct. både inden for turisme og på det øvrige arbejdsmarked.

I turisterhvervet har 4 pct. en mellemlang videregående uddannelse og lidt over 3 pct. en lang videregående uddannelse. Ud af den øvrige beskæftigelse er tallene hhv. ca. 15 pct. og lidt over 10 pct. Dermed er der færre med en lang eller videregående uddannelse inden for turisterhvervet.

Højere uddannelsesniveau for den øvrige beskæftigelse

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik Anm.: Gruppen ufaglærte udgøres af personer med en grundskole eller en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Personer med uoplyst uddannelsesbaggrund er ligeledes inkluderet.

De ufaglærte udgør således den største andel i turismen med over 100.000 personer. Det afspejles hovedsageligt i restaurationsbranchen, hvor lidt over 70 pct. af de ansatte er ufaglærte. Ligeledes er næsten 60 pct. ufaglærte inden for logi.

Uddannelesniveau fordelt på turismegrupper

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik Anm.: Gruppen ufaglærte udgøres af personer med en grundskole eller en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Personer med uoplyst uddannelsesbaggrund er ligeledes indkluderet.

Personer med en erhvervsfaglig baggrund udgør den næststørste beskæftigelsesandel inden for turisme. I transportbranchen udgør de erhvervsfagligt uddannede lidt over 40 pct., mens andelen ligger på mellem 20-30 pct. inden for de resterende branchegrupper i turisterhvervet. De fleste personer med en lang videregående uddannelse i turisme er ansat inden for attraktioner.

Overordnet set, er uddannelsesniveauet inden for turisterhvervet lavt, da relativt få har en kort-, mellemlang- eller lang videregående uddannelse sammenlignet med den øvrige beskæftigelse.

Udenlandske statsborgeres beskæftigelsesandel

I 2015 udgjorde udenlandske statsborgere godt 15 pct. af den samlede beskæftigelse inden for turisme. Sammenlignes der med den øvrige beskæftigelse i 2015 udgjorde udenlandske statsborgere 6 pct. Der er flest udenlandske statsborgere beskæftigede i restaurationsbranchen, hvor de udgør hele 22 pct. Der er færrest udenlandske statsborgere beskæftigede inden for attraktioner, hvor de blot udgør 5 pct.

I turisme arbejder flest udenlandske statsborgere i restaurationsbranchen

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik

Bilag

Oversigt over branchekoder

Branchekoder der er blevet brugt, og som kan findes på TIMES:

Passagertransport med regional- eller fjerntog: 491000
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik: 493110
S-togstrafik, metro og nærtrafik: 493120
Taxikørsel: 493200
Turistkørsel og anden landpassagertransport: 493920
Sø- og kysttransport af passagerer: 501000
Transport af passagerer ad indre vandveje: 503000
Ruteflyvninger: 511010
Charter og taxiflyvninger: 511020
Drift af betalingsveje, -broer og –tunneler: 522130
Hoteller: 551010
Konferencecentre og kursusejendomme: 551020
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarigt ophold: 552000
Campingpladser: 553000
Andre overnatningsfaciliteter: 559000
Restauranter: 561010
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.: 561020
Event catering: 562100
Anden restaurationsvirksomhed: 562900
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.: 563000
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.: 683120
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer: 771100
Rejsebureauer: 791100
Rejsearrangører: 791200
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed: 799000
Organisering af kongresser, messer og udstillinger: 823000
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.: 900400
Museer: 910200
Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner: 910300
Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater: 910400
Drift af sportsanlæg: 931100
Andre sportsaktiviteter: 931900
Forlystelsesparker o.l.: 932100
Lystbådshavne: 932910
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter: 932990

Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold