Analyser

Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018

Virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel ser ganske lyst på det kommende år – både når det kommer til omsætning og beskæftigelse. Ifølge virksomhederne er der ingen tegn på opbremsning i økonomien, tværtimod. Virksomhederne venter at øge investeringerne i 2018.

Tyve procent af virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel forventer en fremgang i omsætningen på mere end ti pct. i 2018 mens godt 50 pct. venter en fremgang på mellem to og ti pct 1. Kun syv pct. af virksomhederne venter en tilbagegang.

Virksomhederne i DI's Virksomhedspanel ser meget positivt på 2018

Anm: Figuren viser hvor stor en andel af virksomhederne (beskæftigelsesvægtet), der angiver henholdsvis en
positiv vækst i omsætningen på mere end 10 pct. for omsætningen og en stigning på mere end 5 pct. i
beskæftigelsen.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 virksomheder. Afsluttet primo december 2017.

Også forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen i det kommende år er entydigt blevet mere positive ved udgangen af 2017 end de var ved udgangen af 2016. Der er nu 12 pct. af virksomhederne, der venter at øge deres beskæftigelse med mere end fem pct. For et år siden var det kun et par procent af virksomhederne, der ventede at øge beskæftigelsen med mere end fem pct. det kommende år.

Virksomhederne forventer fremgang i både omsætning og beskæftigelse

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 virksomheder. Afsluttet primo december 2017.

Det er i særlig grad eksportvirksomhederne, der ser lyst på 2018. Knap hver fjerde eksporterende virksomhed venter en fremgang i omsætningen på mere end ti pct. For de ikke eksporterende virksomheder er der dog også en betydelig optimisme. Her venter 13 pct. af virksomhederne en fremgang på mere end ti pct. Både de eksporterende og de ikke-eksporterende virksomheder er mere optimistiske end for et år siden. Servicevirksomhederne ser ligeledes lyst på 2018, både hvad angår omsætning og beskæftigelse. De forventer en markant stigning i beskæftigelsen på 35 pct. mod 17 pct. i forrige års virksomhedspanel. Fremstillingsvirksomhederne følger fint trop og forventer en fremgang på 15 pct. i beskæftigelsen mod fire pct. forrige år.1

Fremstillings- og servicevirksomheder øger forventninger

Anm.: Nettotal udregnes ved at tildele besvarelserne point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne for hhv. omsætning og beskæftigelse. Disse sammenvejes med beskæftigelsen. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer forventninger om tilbagegang,

Kilde: DI's Virksomhedspanel fra december 2016 og december 2017

Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan true virksomhedernes vækst

Hvorvidt det er muligt at indfri de positive forventninger til det kommende år, afhænger dog i høj grad af adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne i virksomhedspanelet angiver mangel på arbejdskraft som den væsentligste barriere for vækst. Det er således mere end hver hver femte virksomhedsleder, der ser manglen på kvalificerede medarbejdere som den største trussel for vækst i 2018. Det er en lidt højere andel end i undersøgelsen fra december 2016.

Også virksomhedernes omkostningsniveau ses som en helt central bremse for væksten i det nye år. Mere end hver sjette virksomhedsleder ser det danske omkostningsniveau som den største væksthæmmer i det kommende år. Det er samme andel som i sidste års undersøgelse.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er den største vækstbarriere

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 virksomheder. Afsluttet primo december 2017.

Både servicevirksomhederne og fremstillingsvirksomhederne forventer, at mangel på kvalificeret arbejdskraft vil komme til at udfordre dem. Hele 24 pct. af servicevirksomhederne og 20 pct. af fremstillingsvirksomhederne ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som den største udfordring i det kommende år. Især fremstillingsvirksomhederne ser det danske omkostningsniveau, som den helt centrale bremse for væksten i det nye år. Knap hver fjerde virksomhedsleder for en fremstillingsvirksomhed ser det danske omkostningsniveau som den største væksthæmmer i det kommende år, hvilket ligger på niveau med 2017. Godt 17 pct. af fremstillingsvirksomhederne ser ikke nogen vækstbarrierer i det kommende år, mens det er 15 pct. af servicevirksomhederne.

Serviceindustrien kommer i den grad til at mangle medarbejdere

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 medlemsvirksomheder

Konjunkturudsigterne fastholdes i 1. kvartal 2018

På den lidt kortere bane ser virksomhederne også positivt på udviklingen i særligt omsætning og indtjening i 1. kvartal af 2018 sammenholdt med samme kvartal året før. Men også hvad angår beskæftigelsen er der positive forventninger.

Konjunkturfremgang i 1. kvartal 2018 efter et afdæmpet 4. kvartal 2017

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 medlemsvirksomheder.

Den sammenvejede konjunkturindikator faldt en smule i 4. kvartal, men er nu stort set tilbage på niveau med resten af 2017. Indikatoren er nu kun lidt under niveauet i 1. kvartal 2017, hvilket var det højeste niveau for indikatoren i seks år. 

Positive udsigter for investeringerne blandt virksomhederne 

I takt med virksomhedernes forventninger om mere travlhed og flere ansatte har mange også behov for at investere i nyt udstyr. Størstedelen af virksomhederne forventer således, at de skal investere mindst lige så meget i 2018, som de gjorde i 2017. Og næsten hver tredje virksomhed vil investere mere i 2018 end i 2017.

Knap hver tredje af virksomhederne vil investere mere end i år

Anm: Sammenligning med Virksomhedspanelet 2017Q1
Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 584 medlemsvirksomheder

Det er både fremstillings- og servicevirksomheder, der forventer at investere mere i det kommende år. 36 pct. af fremstillingsvirksomhederne og 28 pct. af servicevirksomhederne forventer at øge investeringerne i 2018. Virksomhederne har især planer om at investere i teknologi, maskiner og forskning. I servicevirksomhederne er det primært it i form af hardware og software, som investeringerne vil rette sig i mod. Fremstillingsvirksomhederne vil også investere i it, men her vil investeringer i specialmaskineri samt robotter og anden automatisering også gøre sig stærkt gældende i 2018.

Både service- og fremstillingsindustrien vil investere i teknologi, mv.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 584 medlemsvirksomheder

Generelt udtrykker virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel øget optimisme på både den korte og den lidt længere bane. 2018 tegner dermed til at blive endnu et godt år for virksomhederne og for dansk økonomi. Virksomhedspanelet understøtter vurderingen i DI’s seneste prognose om en vækst på to pct. i 2018.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

– Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 4. kvartal 2017 bygger på svar fra 584 ud af 2.248 adspurgte virksomheder.

– Virksomhederne har afgivet svar i perioden 22. november til 6. december 2017.

– Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

– Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 90.000 – 110.000 ansatte i Danmark.


Noter

    1. ^ Alle procentandele for virksomheder er vejet med beskæftigelsen i virksomhedspanelet. Så det er ret beset andele af den samlede beskæftigelse i virksomhederne og ikke andele af antallet af virksomheder.

 

Kasper Hahn-Pedersen
Skrevet af:

Kasper Hahn-Pedersen

Relateret indhold