Analyser

Ministerier glemmer at fortælle om udbud

Ministerierne har ansvaret for, at de statslige institutioner på deres område, indberetter udbudsplaner til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Men en ny analyse fra DI dokumenterer, at størstedelen af de statslige institutioner ikke indberetter deres udbudsplaner. Det forringer virksomhedernes muligheder for at planlægge deres tilbud og mindsker transparensen i markedet.

Ifølge Finansministeriets indkøbscirkulære er ministerierne forpligtet til at indberette udbudsplaner for deres ressortområde til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside udbud.dk. I praksis betyder det, at hvert ministerium har ansvar for, at der bliver indberettet udbudsplaner for de statslige institutioner inden for ministeriets ressortområde. Alligevel er det kun et fåtal af de statslige institutioner, der har indberettet en udbudsplan.

I figur 1 fremgår det, at 54 statslige institutioner har foretaget udbud fra den 27. juli 2016 til den 2. november 2017. I denne periode har kun 11 statslige institutioner indberettet en udbudsplan til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kilde: DI-fremstilling på baggrund af data fra Tenders Electronic Daily og udbud.dk

Ministerier er forpligtet til at indberette udbudsplaner

I 2012 blev Finansministeriets indkøbscirkulære ændret, således at ministerier blev forpligtet til at indberette deres udbudsplaner til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens centrale udbudsdatabase udbud.dk. Det betyder, at ministerierne har ansvaret for, at der bliver udarbejdet og indberettet udbudsplaner for departementet og de statslige institutioner, som ligger under ministeriets ressortområde. Grundet det kommunale selvstyre, har kommuner og regioner ikke indberetningspligt i forhold til udbudsplaner1. Indkøbscirkulæret blev indført for at styrke konkurrencen om de statslige opgaver ved at skabe et mere gennemsigtigt marked, hvor virksomhederne kunne planlægge og forberede deres fremtidige tilbud. Alle statslige institutioner er derudover pålagt at offentliggøre deres aktuelle udbud på EU’s udbudsdatabase, Tenders Electronics Daily.

Mange udbud fører ikke nødvendigvis til indberetning

Den begrænsede indberetning af udbudsplaner skyldes ikke blot, at statslige institutioner, der foretager et lavt antal udbud, ikke indberetter en udbudsplan. Ud af de 15 statslige institutioner med det højeste antal udbud for perioden, har otte statslige institutioner ikke indberettet en udbudsplan. De 15 statslige institutioner med flest udbud har tilsammen udført 403 udbud i perioden. Heraf er 34 procent, eller 139 af de 403 udbud for perioden, blevet udført af statslige institutioner, som ikke har indberettet en udbudsplan i perioden. Tabel 1 viser antallet af udbud for de otte statslige institutioner med flest udbud, som ikke har indberettet en udbudsplan.

Ser man på alle 54 statslige institutioner, som har foretaget udbud i perioden, så har de tilsammen foretaget 487 udbud. Heraf er 44 procent, eller 216 udbud, blevet udført af statslige institutioner, som ikke har indberettet en udbudsplan. Dette indikerer, at der er mulighed for at forbedre gennemsigtigheden i markedet.

DI-fremstilling på baggrund af data fra Tenders Electronic Daily.
*Opgørelsen tæller kun udbud offentliggjort på EU’s udbudsdatabase.

Få institutioner har en udbudsplan på deres hjemmeside

Ud af de statslige institutioner, som ikke har indberettet en udbuds-plan, har kun Erhvervsstyrelsen offentliggjort en udbudsplan på deres hjemmeside. Dette dokumenterer, at mange statslige institutioner hverken indberetter deres udbudsplaner til udbud.dk eller offentliggør dem på deres hjemmeside. Dermed har virksomhederne en begrænset mulighed for at få viden om fremtidige udbud.

Begrænset fremgang i antallet af indberettede udbudsplaner

DI har tidligere foretaget samme opgørelse over antallet af indberettede udbudsplaner fra ministerier og de statslige institutioner på deres ressortområde. Denne opgørelse startede fra indkøbscirkulærets ikrafttræden den 1. april 2012 til januar 2015. I denne periode var der kun tre statslige institutioner, som indberettede en udbudsplan, mens det i den seneste opgørelse var 11 statslige institutioner. Der har altså været en begrænset fremgang i antallet af statslige institutioner, som indberetter udbudsplaner.

Høj kvalitet i de indberettede udbudsplaner

Selvom de fleste statslige institutioner ikke indberetter en udbuds-plan, er kvaliteten af de indberettede udbudsplaner høj. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en vejledning, hvori det fremgår, at udbudsplanerne bør indeholde følgende elementer2:

  • Type: om der er tale om udbud efter EU’s udbudsdirektiv eller dansk lov, herunder udbudsloven og tilbudsloven.
  • Område: hvilket område udbuddet vedrører.
  • Tidspunkt: hvornår udbuddet forventes at blive gennemført.
  • Længde: udbuddets planlagte kontraktlængde.
  • Kontakt: kontaktpersonen på udbuddet.

Tabel 2 viser i hvor høj grad, at de indberettede udbudsplaner opfylder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens retningslinjer.

Tabel 2 viser, at samtlige udbudsplaner angiver området, tidspunktet og kontraktlængden for udbuddene. Problemet er således i højere grad den manglende indberetning og ikke kvaliteten i de indberettede udbudsplaner.

Peter Beyer Østergaard
Skrevet af:

Peter Beyer Østergaard

Relateret indhold