DI Analyser Analyser

DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau

DI’s medlemsvirksomheder ser positivt på årets sidste kvartal. Deres forventninger til fremgang i beskæftigelsen har aldrig været højere. Der er udsigt til en fremgang på knap 25.000 personer i andet halvår, hvis virksomhederne kan få de rette medarbejdere.

Medlemmerne i DI’s Virksomhedspanel ser lyst på udsigterne til årets fjerde kvartal. Virksomhederne fastholder dermed de positive forventninger, som de har haft igennem de seneste kvartaler.

De højeste forventninger til beskæftigelsen nogensinde i DI's Virksomhedspanel

Anm.: Beskæftigelsesindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang mens positive værdier signalerer fremgang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Medlemmerne af DI’s Virksomhedspanel har positive forventninger til både indtjening, omsætning og beskæftigelse for det kommende kvartal ift. samme kvartal året før. Især beskæftigelsesindikatoren er på et højt niveau, faktisk det højeste niveau i panelets historie (siden 2009). Indikatoren for omsætning og indtjening er faldet en anlese ift. forrige kvartal. Det betyder, at den sammenvejede indikator, som er et gennemsnit af de tre, gik en anelse tilbage.

På tværs af virksomhederne er forventningerne til årets 4. kvartal rimelig ensartede. Det er således både virksomheder med og uden eksport, store og mindre virksomheder samt virksomheder inden for både service-og fremstillingserhverv, der deler de positive forventninger. Og de har alle høje beskæftigelsesforventninger.

Trods den lille tilbagegang er indikatoren for såvel omsætning som indtjening fortsat på et højt niveau. Dermed er forudsætningerne for vækst i slutningen af 2018 fortsat tilstede. Det underbygger DI’s forventninger om, at 2018 som helhed vil slutte godt af med udsigt til økonomisk fremgang i den private sektor.

Høje forventninger til beskæftigelsen i 4. kvartal 2018

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fire ud af ti virksomheder mangler medarbejdere

Over de seneste fem år er ca. 205.000 flere kommet i job, og ser man bort fra årene omkring finanskrisen, er ledigheden på det laveste niveau i 40 år. Det kan også ses hos virksomhederne, som melder om store udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere. Mere end fire ud af ti af virksomhederne med et rekrutteringsbehov angiver, at de har oplevet at måtte opgive at besætte en stilling grundet mangel på kvalificerede ansøgere.

Mere end fire ud af ti virksomheder mangler medarbejdere

Kilde: DI's Virksomhedspanel

At arbejdsmarkedet er strammet til - og i den nærmeste fremtid kan blive endnu strammere - betyder, at virksomhederne må udskyde eller takke nej til ordrer, eller forøge omkostningerne ved at benytte sig af overarbejde hos deres nuværende medarbejdere.

I panelet peger over halvdelen af virksomhederne med rekrutteringsproblemer, svarende til knap 25 pct. af alle virksomhederne, på øget overarbejde som en løsning på rekrutteringsproblemerne. Og 27 pct. af virksomhederne med rekrutteringsproblemer har ikke kunnet finde andre løsninger på problemet end at afvise ordrer. For disse 27 pct. af virksomhederne har rekrutteringssituationen direkte medført en mindre aktivitet.

27 pct. har takket nej til ordrer som følge af mangel på medarbejdere

Anm.: Det har været muligt at sætte flere krydser. Survey blandt 180 medlemsvirksomheder, som har svaret, at de indenfor det seneste år forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Beskæftigelsen stiger hurtigt og sætter måned for måned ny rekord. I den aktuelle højkonjunktursituation er det derfor afgørende, at virksomhederne kan sikre sig tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, hvis højkonjunkturen skal fortsætte. Det er vigtigt, at virksomhederne hurtigt og let kan finde velkvalificeret arbejdskraft, såvel inden for, som uden for landets grænser.

De mellemstore og store forventer at ansætte

Når man ser på tværs af virksomhedsstørrelse, er det især de mellemstore og store virksomheder, der har øget deres forventninger til beskæftigelsen i det kommende kvartal. Disse forventninger er nu på niveau med forventningerne hos de mindre virksomheder.

Høje forventninger til beskæftigelsen i 4. kvartal 2018

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallen (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

SMV’ernes forventninger til beskæftigelsen har generelt ligget på et højere niveau end for de større virksomheder, og de fastholder de positive forventninger i årets sidste kvartal.

DI’s beskæftigelsesindikator og den faktiske udvikling

DI’s beskæftigelsesindikator kan ikke direkte oversættes til en decideret forventning til den procentvise ændring i beskæftigelsen. Men den er en god indikator for, om virksomhederne venter fremgang eller tilbagegang i forhold til samme kvartal året før. Fra 2. kvartal 2009 og frem til 4. kvartal 2010 faldt beskæftigelsen, hvilket i alle kvartaler blev forudsagt af DI’s beskæftigelsesindikator.

Efterfølgende har udviklingen i beskæftigelsen generelt været på det jævne og holdt sig inde for +/- en pct., hvilket indikatoren også viser ved kun små udsving. Indikatoren fanger den rigtige retning i langt størstedelen af kvartalerne. Fra 1. kvartal 2014 og frem har udviklingen i beskæftigelsen været positiv, som forudsagt af indikatoren.

Beskæftigede for alle brancher

Anm.: Indikatoren går fra -1 til 1
Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Udnyttes den viden, vi allerede har omkring udviklingen i beskæftigelsen siden sidste kvartal, sammen med vores indikatorer, kan vi dog komme med et groft bud på, hvor stor stigningen i beskæftigelsen vil være i årets sidste halvår, jf. boksen nedenfor. Beregningerne peger i retning af, at vi samlet får knap 25.000 flere i beskæftigelse i 3.- og 4. kvartal 2018. Dette skøn angives ved prikkerne i ovenstående figur. Indikatoren peger således i retning af, at vi kan forvente en fortsat pæn og tiltagende vækst i beskæftigelsen i sidste halvdel af 2018. Det øger sandsynligheden for mere udbredt mangel på medarbejdere.

Virksomhedernes svar og den faktiske udvikling

Svarene fra virksomhedspanelet bliver brugt til at give et skøn for udviklingen i den private beskæftigelse i det kommende kvartal, hvor svarene bliver vægtet i overensstemmelse med virksomhedernes størrelse. Historisk har det vist sig, at der er en sammenhæng mellem virksomhedernes vægtede svar vedrørende forventninger til beskæftigelsesudviklingen i det kommende kvartal, og den faktiske udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse.

For at omsætte virksomhedernes svar til et helt konkret tal for den forventede beskæftigelsesudvikling, er der udviklet en regressionsmodel. Først beregnes en indikator ud fra vægtede svar fra virksomhedspanelet, der angiver forventninger til beskæftigelsen i det kommende kvartal. Den bruges efterfølgende som forklarende variabel til den faktiske udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse i det relevante kvartal. Det giver en række estimater og nogle parametre, der kan bruges til at beregne et skøn for udviklingen i den private lønmodtagerbeskæftigelse i det kommende kvartal ud fra virksomhedspanelet seneste svar. Hver gang der foreligger nye data laves en ny regression, så regressionen hele tiden baserer sig på et stort datagrundlag. Der indgår data fra 1. kvartal 2011 og frem.

Den faktiske udvikling i tallene kendes først godt et halvt år efter virksomhedspanelets svar. Det seneste virksomhedspanel, der er indsamlet i starten af september 2018, vedrører udviklingen i 4. kvartal 2018, og det er først, når der foreligger data for beskæftigelsen for december 2018, at den faktiske udvikling for kvartalet kendes. Dette sker først midt i februar 2019. Aktuelt vil der derfor altid være to kvartalers udvikling i beskæftigelsen, som er estimeret ud fra virksomhedspanelet, hvor den faktiske udvikling ikke er kendt. Selv om der er en forholdsvis klar sammenhæng mellem retningen af beskæftigelsesudviklingen, forudsagt via virksomhedspanelet og den faktiske udvikling, så skal de præcise skøn for udviklingen tages med forbehold.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 4. kvartal 2018 bygger på svar fra 466 ud af 2200 virksomheder.

Virksomhederne har afgivet svar i perioden 28. september til 11. september 2018.

Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, det vil sige virksomheder inden for fremstillingsindustri, handel, service og transport.

Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 90.000 – 110.000 ansatte i Danmark.

Relateret