DI Analyser Analyser

Kommunalpolitikere slår folketingspolitikere i erhvervsvenlighed

Virksomhederne oplever, at kommunalpolitikerne er meget mere erhvervsvenlige end politikerne i Folketinget. Virksomhederne er samtidig ret enige i deres vurdering af det samlede Folketings erhvervsvenlighed. Der er noget større forskel på, hvor erhvervsvenlige, virksomhederne oplever, at man er i de enkelte kommuner.

DI har i år for første gang målt på virksomhedernes tilfredshed med erhvervsvenligheden hos politikerne i Folketinget. Målingen viser, at virksomhederne er markant mere tilfredse med erhvervsvenligheden hos kommunalpolitikerne end hos det samlede Folketing.

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2018

Både kommuner og Folketing har stor indflydelse på vilkårene for at drive virksomhed. Derfor er det vigtigt, at både kommunalpolitikerne og politikerne i Folketinget arbejder for at gøre det lettere og mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark, så virksomheder i Danmark står stærkere i den internationale konkurrence.

DI har hvert år siden 2010 spurgt til virksomhedernes tilfredshed med kommunernes erhvervsvenlighed. Kommunerne har de seneste år arbejdet målrettet på at forbedre virksomhedernes vilkår, og det har givet pote: Virksomhederne er i dag mere tilfredse med kommunernes erhvervsvenlighed end ved undersøgelsens start. 60 pct. af virksomhederne er i dag tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsvenligheden i deres kommune. I 2010 var andelen 50 pct.

Færre virksomheder er tilfredse med erhvervsvenligheden i det samlede Folketing end hos kommunalpolitikerne

Der er klart færre virksomheder, der er tilfredse med erhvervsvenligheden blandt politikerne på Christiansborg. Knap 40 pct. har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Andelen er hele 20 procentpoint lavere end den tilsvarende andel for kommunerne.

En del virksomhedsledere er mellemfornøjede (hverken tilfredse eller utilfredse) med erhvervsvenligheden hos politikerne i Folketinget. I undersøgelsen har godt 40 pct. svaret, at de hverken er tilfredse eller utilfredse med den samlede erhvervsvenlighed hos politikerne i Folketinget, mens godt 20 pct. har svaret, at de er utilfredse eller meget utilfredse.

Anm.: Data på baggrund af 93 kommuner grundet for få observationer i nogle kommuner. Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2018

Virksomhedslederne på tværs af landet har ikke de store udsving i deres vurdering af erhvervsvenligheden hos politikerne i Folketinget. Men når det kommer til vurderingen af erhvervsvenligheden hos politikerne i deres respektive kommuner, er spredningen langt større.

I gennemsnit ligger tilfredsheden med erhvervsvenligheden hos po-litkerne i Folketinget på 3,2 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds, mens den gennemsnitlige tilfredshed med kommunernes erhvervsvenlighed ligger på 3,6.

I stort set samtlige kommuner i undersøgelsen er virksomhederne mere tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed end med er-hvervsvenligheden hos folketingspolitikerne. Eneste undtagelser er Odsherred, Dragør og København, hvor virksomhederne i snit er mere tilfredse med erhvervsvenligheden hos politikerne i Folketinget end hos kommunen. Mest udtalt er forskellen for Odsherred, hvor den gennemsnitlige tilfredshed med Folketinget ligger på 3,2, mens tilfredsheden med kommunen ligger på 2,9.

Undersøgelsen har alene spurgt til virksomhedernes vurdering af erhvervsvenligheden hos folketingspolitikerne samlet set og ikke til vurderingen af de enkelte partiers erhvervsvenlighed.

Lille geografisk forskel i tilfredshed med folketingspolitikere

Der er begrænset geografisk variation i virksomhedernes tilfredshed med erhvervsvenligheden hos politikerne i Folketinget. De er-hvervsledere, der er mest tilfredse med politikerne i Folketinget, kommer fra virksomheder, der ligger i Lemvig, Dragør og Odder, hvor den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 3,5-3,6. De erhvervs-ledere, der er mindst tilfredse med erhvervsvenligheden hos politi-kerne i Folketinget finder man i Rødovre, Furesø og Frederikssund, hvor den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 2,8-2,9.

Anm.: Virksomhedernes vurdering af folketingspolitikernes erhvervsvenlighed inddelt i top, midte og bund. I den tredjedel af kommunerne, der ligger i top, er den gennemsnitlige tilfredshed over 3,2 målt på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. I midtergruppen er den gennemsnitlige tilfredshed mellem 3,11-3,2, mens den gennemsnitlige tilfredshed er under 3,11 for de kommuner, der ligger i bunden. Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2018

Stor tilfredshed med kommunen hos midt- og vestjyder

Virksomhederne er generelt ret tilfredse med kommunernes erhvervsvenlighed. Virksomhederne i Midt- og Vestjylland er blandt de mest tilfredse med erhvervsvenligheden i deres respektive kommuner.

De mest tilfredse virksomhedsledere kommer fra Ikast-Brande, Herning og Hedensted kommuner. I disse kommuner ligger den gennemsnitlige tilfredshed på mindst 4,1 (på en skale fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). De mindst tilfredse virksomhedsledere kommer fra Odsherred, København og Syddjurs kommuner, hvor den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 3,2 eller under.

Anm.: Kommunernes erhvervsvenlighed inddelt i top, midte og bund. I den tredjedel af kommunerne, der ligger i top, er den gennemsnitlige tilfredshed over 3,7 målt på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. I midtergruppen er den gennemsnitlige tilfredshed mellem 3,5-3,7, mens den gennemsnitlige tilfredshed er under 3,5 i de kommuner, der ligger i bunden. Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2018

Større virksomheder er mere tilfredse

Større virksomheder er generelt mere tilfredse med kommunernes erhvervsvenlighed end mindre virksomheder. Knap 75 pct. af virksomheder med flere end 100 ansatte er tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsvenligheden i deres kommune, mens det er knap 60 pct. af virksomheder med 100 eller færre ansatte.

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2018

De større virksomheder er også lidt mere tilfredse med erhvervsven-ligheden hos politikerne i Folketinget. Forskellen i tilfredshed mellem større og mindre virksomheder er dog ikke helt så udtalt som forskellen i tilfredshed med kommunerne. 47 pct. af virksomheder med mere end 100 ansatte er tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsvenligheden hos politikerne i Folketinget, mens andelen er 37 pct. for virksomheder med 100 eller færre ansatte.

Fakta om Lokalt Erhvervsklima 2018

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

 

Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

 

Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – udover det samlede resultat.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

 

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.