DI Analyser Analyser

Usikkerheden stiger og væksten aftager

For første gang i 15 år står eksporten stille, mens der er pæn fremgang i efterspørgslen i udlandet, hvilket har ført til tab af markedsandele. Tabet af markedsandele ventes dog at bremse op, så eksporten kan opføre sig mere ”normalt”. Der ventes fremgang i verdensøkonomien og dermed stigende eksport, men usikkerheden er stor. Flere nye nedjusteringer kan koste dansk økonomi 12 mia. kr.

For første gang i 15 år er der ikke fremgang i eksporten i en periode med stigende efterspørgsel på vores eksportmarkeder. Væksten på de danske eksportmarkeder toppede i 2017 på 2,8 pct.

Kilde: Danmarks Statistik, Oxford Economics og DI

I 2018 ventes væksten at være på 2,6 pct., hvilket fortsat er højere end den gennemsnitlige vækst siden finanskrisen. Dansk eksport er altså kommet i modvind midt i en global højkonjunktur. Den danske eksportmarkedsvækst1 ventes at blive på 2,3 pct. i 2019 og 2,2 pct. i 2020.

Stilstand i eksporten

Den store motor i dansk økonomi har siden starten af 2017 stået meget stille og dermed ikke bidraget til fremgangen i dansk økonomi.

Kilde: Danmarks Statistik

Den svage udvikling i eksporten har været påvirket af ekstraordinære forhold. I starten af 2017 havde vi en stor eksport af vindmøller og et patent. Begge dele er forhold, der ikke er gentaget i 2018, og som derfor har en negativ effekt på udviklingen i eksporten fra 2017 til 2018. Når der ses bort fra vindmøller og andre kraftmaskiner, har der i årets tre første kvartaler været en fremgang i eksporten (i løbende priser) på 1,9 pct. frem for en vækst på blot 0,2 pct. inklusive disse poster. Tilsvarende vendes en tilbagegang på 1,8 pct. i tjenesteeksporten til en fremgang på 1,6 pct., hvis der korrigeres for en større enkeltstående betaling fra udlandet for brug af danskejet patent i starten af 2017.

Selv en fremgang i eksporten på et par procent er dog ikke imponerende, da vi har befundet os midt i et globalt opsving. Væksten på de danske eksportmarkeder var i 2017 på det højeste niveau siden 2011.

Kronen er styrket over de seneste tre år, hvilket også har udfordret eksportvirksomhederne, da deres produkter er blevet dyrere i udlandet. Dette kan have betydet, at virksomhederne derfor har fået færre eksportordrer end ventet og eventuelt lavere priser for de varer og tjenester, de har solgt til udlandet.

Kilde: Macrobond

Kronekursen har stabiliseret sig i løbet af 2018 og er tilmed svækket en lille smule i løbet af efteråret. Der er således ikke længere nogen forringelse af konkurrenceevne fra valutakursen, hvilket kan gøre det nemmere for virksomhederne at omsætte opsvinget i udlandet til øget eksport.

Globalt opsving fortsætter – men i lavere tempo

Den globale højkonjunktur ser ud til at have toppet i denne omgang, men der er fortsat udsigt til fremgang. I både USA og store dele af Europa er presset på arbejdsmarkederne stigende, og mangel på arbejdskraft dæmper væksten i de kommende år. De økonomiske tillidsindikatorer har været vigende, og der er en stigende usikkerhed omkring opsvingets styrke. Den seneste risiko-undersøgelse fra Oxford Economics viser, at den globale usikkerhed er steget og hælder til den negative side med risiko for lavere vækst end ventet.

Kilde: Oxford Economics Global Risk Survey: Q3 2018

Handelskrigen mellem USA og Kina, uvis status i brexit-forhandlinger og Europa-Kommissionens afvisning af Italiens budget har været med til at skabe usikkerhed omkring væksten i de kommende år. Der er samtidig udsigt til en gradvis normalisering af pengepolitikken i USA (og snart også eurolandene), hvilket vil dæmpe væksten gennem højere renter. Aktiemarkederne har reageret nervøst på usikkerheden, og aktiekurserne faldt drastisk i oktober.

På trods af stor usikkerhed så peger de seneste prognoser fra bl.a. IMF, OECD, EU-Kommissionen og Oxford Economics alle på, at det globale opsving fortsætter. Der er dog samtidig enighed om, at tempoet går ned i de kommende år. Verdensøkonomien voksede med 3,7 procent i 2018, mens der skønnes en vækst på 3½ pct. i både 2019 og 2020.

Væksten er aftagende på vores store eksportmarkeder i Europa og USA. I Asien aftager væksten ligeledes, men trods dette forbliver væksten stadig væsentligt højere end i resten af verden. Der er udsigt til tiltagende vækst i Afrika og Sydamerika. Disse regioner har dog stadig ganske lille betydning for dansk eksport.

Kilde: Oxford Economics, OECD, IMF, Danmarks Statistik og DI

De seneste års stigende kronekurs og den ekstraordinære store eksport af vindmøller og et patent betyder, at eksporten slet ikke steg i takt med efterspørgslen på vores eksportmarkeder i 2018. De ekstraordinære forhold har ikke effekt på udviklingen i eksporten i 2019 og 2020, og da kronen samtidig ser ud til at have stabiliseret sig, bør eksporten begynde at opføre sig mere ”normalt” i de kommende år.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Vi forventer, at eksporten stiger med 2,7 pct. i 2019 og 2,6 pct. i 2020. Forventningerne til udviklingen i eksporten skal ses i lyset af den store usikkerhed, der pt. er om verdensøkonomien. Fremgangen forudsætter, at tabet af markedsandele begynder at bremse op. Det kræver samtidig, at de globale risici ikke materialiserer sig og fører til lavere vækst i verdensøkonomien.

Nye nedjusteringer kan koste 12 mia. kr.

Bremser verdensøkonomien hurtigere op end ventet, og/eller fortsætter de seneste års tab af markedsandele, vil det føre til lavere eksportvækst, mindre velstand og færre beskæftigede end skønnet i denne prognoses hovedscenarie.

Den ventede vækst på de danske eksportmarkeder i 2019 er siden DI’s prognose i juni blevet nedjusteret med ¼ procentpoint. Fører den aktuelle usikkerhed om verdensøkonomien til en tilsvarende yderligere nedjustering af væksten på eksportmarkederne i 2019 og 2020, vil dansk BNP ved udgangen af 2020 være 12 mia. kr. lavere, og beskæftigelsen 14.ooo personer lavere end skønnet i DI’s prognose2.

Europæisk opsving har toppet

Det europæiske opsving har varet i 5½ år. Opsvinget ventes at fortsætte i de kommende år, men væksten har toppet.

Kilde: Macrobond

Ledigheden i EU er sendt ned på det laveste niveau i mange årtier, og den forventes at aftage yderligere i de kommende år. Ligesom i Danmark opleves der i Tyskland og store dele af Østeuropa stigende udfordringer med mangel på arbejdskraft. Øget mangel på medarbejdere kan blive en stor udfordring for at holde opsvinget kørende.

Tilliden til europæisk økonomi har været aftagende siden årsskiftet, hvilket indikerer, at væksten aftager i den kommende tid. Der er faldende tillid blandt både forbrugere og erhvervsliv. Særligt inden for fremstillingsindustrien har erhvervstilliden været aftagende siden januar.

EU’s største økonomi, Tyskland, blev ramt af tilbagegang i 3. kvartal. Tyskland er den store motor i europæisk økonomi, og derfor er det afgørende for væksten i hele Europa, at den aktuelle tilbagegang blot er en enlig svale.

Brexit-forhandlingerne har trukket ud, og det har vist sig meget vanskeligt at blive enige om en løsning. Der er lavet en aftale mellem EU og Storbritannien, men aftalen mangler fortsat at blive godkendt i Europa-Parlamentet og ikke mindst i det britiske parlament. Der er fortsat ikke lavet en aftale vedrørende vilkårene for samhandel efter 2020.

Usikkerheden omkring Italiens økonomi har været stigende siden folkeafstemningen i marts. De to EU-skeptiske partier, Lega og Fremstjernebevægelsen, er en del af Italiens nye regering. Regeringens budgetudspil for 2019 lægger op til et budgetunderskud på 2,4 procent af BNP, og overholder dermed ikke de fælles europæiske spilleregler.

Kilde: Macrobond

Finansmarkederne har reageret skeptisk på situationen i Italien. Renten på tiårige statsobligationer er siden maj steget fra under 2 procent til nu næsten 3½ procent. De højere renter kan blive en dyr fornøjelse for Italien - EU’s næstmest forgældede land. Den italienske statsgæld er på 130 procent af BNP.

Amerikansk opsving løber tør for arbejdskraft

Amerikansk økonomi har sat farten op i løbet af 2018, hvor der forventes en vækst på næsten tre procent. Opsvinget i amerikansk økonomi har varet i nu otte år, og sidste års skattereform har sat ekstra fart på væksten i 2018.

Optimismen bobler fortsat i amerikansk økonomi, særligt blandt forbrugerne, der er i det bedste humør siden 2000. Erhvervslivet ser også ganske lyst på den aktuelle situation.

Kilde: Macrobond

Væksten i amerikansk økonomi ventes at være aftagende i de kommende år som følge af et presset arbejdsmarked og højere renter. Ledigheden er sendt ned på det laveste niveau siden 1969, og mere end hver tredje amerikanske virksomhed har pt. jobs, som de ikke kan få besat. Lønvæksten er begyndt at accelerere, så der er lagt op til flere renteforhøjelser i de kommende år.

Optimistiske forbrugere og stigende lønninger er en god cocktail for danske virksomheders eksport til USA. Dollaren er samtidig blevet styrket siden foråret, og det har givet ny fremgang i dansk eksport til det amerikanske marked.

Kilde: Macrobond

Dansk eksport til USA afhænger af en fortsat god adgang til det amerikanske marked. Den største usikkerhed i amerikansk økonomi knytter sig til den protektionistiske linje i handelspolitikken. Der er fortsat ikke kommet en løsning på handelskrigen mellem USA og Kina.

Kinas høje vækst har ikke øget dansk eksport i 2018

Blandt gruppen af emerging markets er det fortsat de asiatiske vækstøkonomier, der vækster i det hurtigste tempo. Kina, der har udviklet sig til en økonomisk supermagt, fortsætter med at vokse i et hastigt tempo – selv om tempoet er aftagende. Den høje vækst er dog under pres af handelskrigen med USA. USA er kinesernes klart største eksportmarked. Så det har betydelige konsekvenser for den kinesiske eksportsektor, at amerikanerne har lagt told på store dele af de kinesiske produkter. Kinas vareeksport til USA udgør 3,5 procent af BNP (USA’s eksport til Kina udgør derimod blot 0,7 pct. af BNP).

Kinesisk økonomi har pt. en vækst på ca. 6½ procent årligt, men på trods af denne imponerende fremgang, så har dansk eksport haft en tilbagegang på næsten 10 procent i perioden fra januar til september i forhold til de samme måneder året før. Det er første gang siden 1998, at vi vil opleve et år med tilbagegang på det kinesiske marked. Tilbagegangen i eksporten til Kina skyldes blandt andet faldende eksportpriser og svækkelsen af den kinesiske valuta.

Kilde: Danmarks Statistik

Faldet i eksporten til Kina er en reminder om, at vi også kan møde modgang i Kina. Vi har dog stadig et stort potentiale for at løfte eksporten til Kina. Detailsalget og servicesektoren vokser væsentlig hurtigere end resten af økonomien, og det er forbrugerne, der nu sætter tempoet i Kina. Den voksende middelklasse giver helt nye muligheder for danske virksomheder i Kina. De 20 pct. rigeste kinesere (næsten 275 mio. mennesker) har i dag et gennemsnitsligt velstandsniveau på niveau med de sydeuropæiske lande.

Nyt fald i råvarepriserne

Verdensmarkedspriserne på olie, metaller mv. faldt drastisk i slutningen af 2014 og 2015, hvilket satte væksten i flere råvareproducerende lande under pres. Dette var særlig tydeligt i Afrika og Sydamerika.

Råvarepriserne er steget igen over de seneste år, og det samme gælder vækstudsigterne for de råvareproducerende lande. Sydamerika og Afrika er de to eneste regioner, hvor der er udsigt til tiltagende vækst i 2019 og 2020. Prognoserne for de råvareproducerende lande er dog blevet lidt mere usikre af de seneste ugers faldende råvarepriser. Særligt olieprisen er faldet drastisk, men også prisen på fx metaller, træ og tekstilfibre er faldet.

Kilde: Macrobond

Ud over faldende råvarepriser har de stigende renter i USA også konsekvenser for en række af emerging markets, da investorer i stigende grad vælger at placere deres midler i USA frem for udviklingslandene. Både Tyrkiet og Argentina, to G20-lande, er kommet i store økonomiske problemer. I begge lande er inflationen taget til i styrke, og renterne er blevet kraftigt forhøjet. Begge lande forventes at være i recession i 2019. Vækstudsigterne for Tyrkiet i 2019 er over det seneste halve år blevet reduceret fra 3,9 procent til -0,1 procent. I Argentina er vækstskønnet nedjusteret fra 2,5 procent til -1,0 procent.


 

Noter

  1. ^En sammenvejning af realvæksten i BNP på tværs af lande i forhold til landenes betydning for dansk eksport.
  2. ^DI Prognose: Fremgang i usikre tider, november 2018.

Relateret