DI Analyser Analyser

Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport

Verdensøkonomien er inde i et globalt opsving. Optimismen bobler, vækstudsigterne er blevet opjusteret, og verdenshandlen blomstrer igen. På trods af modvind fra stigende valutakurser ventes eksporten at stige med tre procent i både 2018 og 2019. Fortsætter opsvinget i verdenshandlen, kan det løfte eksportfremgangen yderligere.

Verdenshandlen voksede i 2017 for første gang i seks år igen hurtigere end den samlede verdensøkonomi. Tiltager væksten i verdenshandlen yderligere, kan det give 25 mia. ekstra eksportkroner i 2019. Det vil kunne løfte væksten i dansk eksport fra tre procent i både 2018 og 2019 til 3,5 og 4,7 procent i henholdsvis 2018 og 2019.

Opsving i verdenshandlen vil løfte dansk eksport i 2018 og 2019

Kilde: Danmarks Statistik, Consensus Economics og DI-beregninger

I årene oven på finanskrisen blev der indført hundredvis af nye barrierer for handel på tværs af landegrænser1. Det har været medvirkende til, at verdenshandlen i perioden 2012-2016 i gennemsnit voksede med under to procent om året, hvilket var klart langsommere end den samlede verdensøkonomi. I 2017 voksede verdenshandlen med næsten 4½ procent. Det var første gang i seks år, at handlen voksede hurtigere end verdensøkonomien.

Verdenshandlen vokser igen hurtigere end verdensøkonomien

Kilde: CPB, IMF og DI

Den seneste tendens er forhåbentlig et vidnesbyrd om, at den frie handel trives igen. Det er dog bekymrende, at Donald Trump i slutningen af januar varslede told på vaskemaskiner og solceller. Hvis den frie handel skal fortsætte, så er det afgørende, at amerikanerne ikke bliver mere protektionistiske i deres handelspolitik, og at andre nationer ikke griber til tilsvarende protektionistiske tiltag. Øget protektionisme vil bremse global handel og dermed dansk eksport og vækst.

Der er dog også fremskridt på den handelspolitiske front. Senest har EU lavet frihandelsaftaler med både Canada og Japan, og der er fremskridt i en aftale med Mercosur. En ny prognose fra IMF i januar 2018 skønner, at verdenshandlen vil vokse med ca. 4½ pct. i både 2018 og 2019. Dette er mere end den samlede vækst i verdensøkonomien.

Der blæser positive vinde over verdensøkonomien, og verdenshandlen kan ende med at overraske og vokse med mere end 5 procent i både 2018 og 2019. Dette kan eksempelvis ske, hvis den amerikanske skattereform løfter væksten i USA mere end ventet, og hvis væksten i EU og Kina samtidig bliver ved med at overraske positivt. Det har eksempelvis længe været ventet, at væksten i Kina ville aftage til under 6,5 procent om året, men de bliver ved med at vækste hurtigere end ventet, og sidste år voksede kinesisk økonomi med imponerende 6,9 procent.

Ifølge Oxford Economics risikoanalyse fra februar 2018 er det en-tredjedel af respondenterne, der angiver øget verdenshandel som det mest sandsynlige scenarie, der kan løfte væksten i verdensøkonomien. Omvendt er det 27 procent, der vurderer at amerikansk protektionisme kan svække global vækst i de kommende to år.

Optimisme præger udsigterne for 2018 og 2019

2017 var for alvor et vendepunkt for verdensøkonomien. 2016 havde budt på den laveste vækst i verdensøkonomien siden finanskrisen, men i 2017 blev der skruet op for væksten. Væksten bredte sig til alle regioner i verden, og for første gang i ti år oplevede samtlige OECD-lande økonomisk fremgang. Og fremgangen ventes at vare ved i de kommende år.

Verdensøkonomien ventes i 2018 at vokse i det højeste tempo siden 2011. Europæisk økonomi har indledt 2018 boblende af optimisme, hvor de økonomiske tillidsindikatorer for både forbrugere og erhvervsliv er på det højeste niveau siden 2000, hvilket klart peger på europæisk fremgang i 2018. Også i USA og blandt de kinesiske forbrugere er optimismen stor ved indgangen til 2018.

Økonomisk tillid og vækst i EU

Kilde: Macrobond

Forventningerne til væksten i 2018 er blevet løftet for en lang række af Danmarks vigtigste samhandelspartnere. Eksempelvis ventes der nu en vækst i Tyskland på 2,3 pct. i 2018. For et år siden var bedste skøn en vækst på blot 1,5 pct. i 2018. Der har med andre ord været en opjustering af forventningerne til væksten i Tyskland i 2018 på 0,8 procentpoint over det seneste år. De meget langstrakte forhandlingerne om en ny regering i Tyskland ser ikke ud til, at have påvirket økonomien. Erhvervstilliden, baseret på IfO, lå i januar 2018 således på det højeste niveau siden genforeningen i 1991.

Der har ligeledes været opjusteringer af vækstudsigterne på en lang række af Danmarks øvrige eksportmarkeder, om end ikke alle i samme størrelsesorden som i Tyskland.

Opjustering af vækstudsigterne for 2018, udvalgte lande

Kilde: Consensus Economics, januar 2017 og januar 2018

DI har lavet beregninger på Oxford Economics Global Model, som viser, at Tyskland og USA er de to lande, der har suverænt størst indflydelse på væksten i Danmark. Et procentpoint højere vækst i Tyskland kan løfte dansk BNP med 14 mia. kr. og øge beskæftigelsen med lidt over 6.000 personer. En tilsvarende højere vækst i USA vil give over 9 mia. kr. ekstra i dansk BNP og ca. 4.000 flere i beskæftigelse.

Fremgang i alle verdensdele

Det er fortsat de asiatiske lande, der oplever den højeste vækst og vokser i et langt hurtigere tempo end resten af verdensøkonomien. De østeuropæiske lande ventes at opnå en vækst på ca. tre procent. Væksten i de sydamerikanske vækstøkonomier er i klar bedring, og de nærmer sig en vækst på tre procent årligt. Den seneste tids stigninger i olie- og råvarepriserne hjælper væksten i disse lande på vej.

Vækst i verdensøkonomien

Kilde: Consensus Economics, IMF, Danmarks Statistik og DI

I både eurolandene og USA ventes en vækst på over to procent i 2018, mens væksten aftager lidt i 2019. Det europæiske opsving har nu varet i næsten fem år. Europæisk økonomi er præget af optimisme, produktionen stiger, flere kommer i arbejde, renten er lav og lønningerne stiger, hvilket har en selvforstærkende effekt på væksten fremover.

Mere end 8½ million europæere har forladt ledighedskøen, og ledigheden er faldende overalt i Europa. Fremgangen på det europæiske arbejdsmarked ser ud til at fortsætte her i 2018, da både industri- og servicevirksomhederne forventer at øge beskæftigelsen. Flere steder i Europa er ledigheden efterhånden kommet så langt ned, at kan blive svært for virksomhederne, at skaffe den fornødne arbejdskraft. Ledigheden er eksempelvis lav i Polen og Tyskland, hvilket kan give danske virksomheder udfordringer med at tiltrække arbejdskraft fra disse lande. Ifølge Eurostat er der aktuelt ti lande i EU, der har en lavere ledighed end i Danmark.

Faldende ledighed i både USA og EU

Kilde: Macrobond

Amerikanerne oplever den laveste ledighed i sytten år, og væksten har været tiltagende igennem 2017. Det er i høj grad forbrugerne, der driver væksten i USA, og da forbrugertilliden ligger på et utroligt højt niveau, er der udsigt til fortsat fremgang i 2018. I de seneste prognoser ventes der i gennemsnit en vækst på 2,7 pct. i 2018, men effekterne på amerikansk økonomi af Trump’s skattereform er ikke indregnet i alle de seneste prognoser. Den netop vedtagne skattereform vil løfte væksten i USA, men der hersker stor usikkerhed i vurderingen af effekterne på væksten. Trump-regeringen vurderer, at skattereformen kan løfte væksten til ca. 4 procent, mens den amerikanske centralbank (FED) er mere forsigtig og ”blot” har øget sine forventninger til væksten fra 2,1 til 2,5 procent i 2018.

Danske virksomheder har haft svært ved at omsætte den stærke amerikanske efterspørgsel til øget eksport til USA, da dollaren er faldet i værdi. I løbet af 2017 blev dollaren svækket med 12 procent i forhold til danske kroner og handles her i starten af 2018 til den laveste kurs i over tre år. Vareeksporten til USA ligger i de første 11 måneder af 2017 næsten 5 procent lavere end i de tilsvarende måneder året før.

Sammenhæng mellem dollarkurs og dansk vareeksport til USA

Kilde: macrobond

Store bevægelser på valutamarkederne

Det er ikke kun dollaren, der er faldet i kurs over det seneste år. Også britiske pund, japanske yen, russiske rubler, kinesiske yuan samt svenske og norske kroner handles til en lavere kurs end for et år siden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at svækkelsen af dollaren og andre valutaer samtidig afspejler en styrkelse af euroen, og dermed kronen, som følge af de positive takter i europæisk økonomi.

Effektiv kronekurs

Kilde: Danmarks Nationalbank

Den samlede effektive kronekurs2 er steget med tre procent over det seneste år. En styrkelse af den effektive kronekurs med tre procentpoint vil isoleret set give en svækkelse i eksporten på ca. én procent efter tre år. Det seneste år har dog samtidig budt på opjusteringer af væksten i 2018 på en lang række af vores vigtige eksportmarkeder, hvilket er med til at opveje de negative effekter fra den stigende kronekurs.

Eksportfremgang i vente

En rigtig stærk indledning på 2017 var med til, på årsbasis, at sikre den største eksportfremgang siden 2011. Men faktisk udviklede eksporten sig skuffende igennem 2017 og bød i flere kvartaler også på tilbagegang. Den samlede efterspørgsel på eksportmarkederne burde have givet anledning til øget eksport, men styrkelsen af kronekursen kan have været en medvirkende årsag til opbremsningen i eksporten i 2017. Fremadrettet ventes eksporten at stige som følge af stærk efterspørgsel på de danske eksportmarkeder.

Eksportfremgang i 2018 og 2019

Kilde: Danmarks Statistik, Consensus Economics og DI-beregninger

Flere års fokus på at genoprette konkurrenceevnen har bremset tabet af markedsandele, og i de seneste år oplevede vi en lille tilbageerobring af markedsandele. Men igennem 2017 voksede industrieksporten langsommere end markedsvæksten i udlandet. Kronen er blevet styrket yderligere i starten af 2018, og derfor ventes industrieksporten at stige lidt langsommere end markedsvæksten.

Udsigt til vigende markedsandele for industrieksporten

Kilde: Danmarks Statistik, Consensus Economics og DI-beregninger

Efterspørgslen på de danske eksportmarkeder er så stærk, at det vil give anledning til eksportfremgang i både 2018 og 2019. Og som skitseret øverst, så kan fremgangen blive endnu større, hvis der kommer yderligere fart på verdenshandlen. Omvendt kræver den skitserede fremgang også, at kronen ikke bliver styrket yderligere i den kommende periode. Fortsætter olieprisen med at stige yderligere, vil det ligeledes have negative effekter på eksporten, da det svækker væksten på en række af vores store eksportmarkeder, såvel som i Danmark.

Udviklingen i dansk eksport

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Vores prognose for eksporten understøttes af, at eksportvirksomhedernenser lyst på 2018. Resultater fra DI’s Virksomhedspanel viser,nat otte ud af ti eksportvirksomheder forventer øget omsætning in2018. Knap hver fjerde eksporterende virksomhed venter en fremgangni omsætningen på mere end ti pct. i 2018. Fremgangen i verdensøkonomien vil i de kommende år være bredt funderet med fremgang i alle verdensdele, hvilket virksomhederne vil udnytte til at erobre nye markeder i 2018. Det er således næsten hver anden eksportvirksomhed der overvejer, at gå ind på nye markeder i 20183.


 

Noter

  1. ^ DI Analyse: ”1.200 handelshindringer truer danske virksomheder”, september 2016.
  2. ^ Den effektive kronekurs er en sammenvejning af kurserne på en række af Danmarks vigtigste samhandelspartnere. Landene er vejet sammen i forhold til deres betydning for dansk eksport og import.
  3. ^ DI Analyse: ”Ambitiøse SMV’er klar til at erobre nye markeder i 2018”, januar 2018

Relateret indhold