Analyser

Store gevinster at hente ved øget offentlig-privat samarbejde i regionerne

På baggrund af regionernes regnskaber og hidtidige erfaringer vurderer DI, at regionerne kan frigøre 400-600 mio. kr. ved konkurrence om flere driftsopgaver. Det vil kunne give regionerne et større råderum, som de eksempelvis kan bruge på at øge kvaliteten i patientforløbene.

Hvis de enkelte regioner øger deres konkurrenceudsættelse til best practice1, vurderer DI, at regionerne samlet set kan frigøre 400-600 mio. kr.

Stort effektiviseringspotentiale

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Baseret på studier af offentlig-privat samarbejde i den offentlige sektor vurderer DI, at der generelt kan opnås en gevinst svarende til 10-15 pct. af udgifterne. Under disse forudsætninger er effektivseringspotentialet i kroner og ører særligt stort i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvis de løfter konkurrencen om deres opgaver til best practice. Med en effektivisering på 10 pct., er der er tale om potentielle besparelser for Region Hovedstanden og Region Midtjylland på henholdsvis 187 og 133 mio. kr.

I regionernes fælles indkøbsstrategi bliver der argumenteret for, at en fortsat fokuseret indsats på indkøbsområdet vil frigive ressourcer, som kan benyttes til bedre patientbehandling og en vedvarende optimering af sundhedsvæsenet2. Endvidere fremgår blandt andet følgende indsatsområder i forbindelse med målsætningen ”Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser”:

  1. Gennemføre analyser af potentialerne for konkurrenceudsættelse af tjenesteydelsesområdet i regionerne hver for sig og i fællesskab.
  2. Forøge konkurrenceudsættelsen af støttefunktioner baseret på markedsanalyser.

I praksis har regionernes konkurrenceudsættelse dog været faldende siden 2008. Helt konkret er andelen af opgaver, der konkurrenceudsættes, faldet fra 23,5 pct. i 2008 til 20,2 pct. i 2016. Der har altså været en tilbagegang i regionernes konkurrenceudsættelse på 3,4 procentpoint i løbet af de sidste syv år. Dermed adskiller regionerne sig fra staten og kommunerne, hvor der i samme periode har været en stigende tendens i konkurrenceudsættelsen på henholdsvis 4,6 og 4,4 procentpoint.

Regionernes konkurrenceudsættelse

Kilde: Økonomi-og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Forskellen i regionernes konkurrenceudsættelse er på 5,6 procentpoint. Region Syddanmark og Region Sjælland skabte i 2016 konkurrence om henholdsvis 23,3 pct. og 23,5 pct. af de udbudsegnede opgaver, mens Region Midtjylland konkurrenceudsatte mindst med 17,9 pct. af de udbudsegnede opgaver.

Forskel blandt regionerne

Kilde: Økonomi-og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Metoden bag analysen

DI’s beregninger af status og potentiale for regionernes konkurrenceudsættelse foregår i tre trin.

I det første trin bruger DI regionernes regnskaber fra 2016 til at kortlægge regionernes konkurrenceudsættelse inden for de fire hovedkonti i regionernes regnskaber, der omhandler driftsopgaver. Kortlægningen bygger på en indikator for regionernes konkurrenceudsættelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indikatoren måler andelen af udbudsegnede driftsopgaver opgaver, som regionen udsætter for konkurrence fra private leverandører. Opgørelsen bygger på opgaveområder, og derfor er det ikke muligt at opgøre konkurrenceudsættelsen af bestemte opgavertyper eksempelvis rengøring, varetransport og kantinedrift.

Det andet trin går ud på at beregne potentialet for ekstra konkurrenceudsættelse. Her vurderer DI, at det er realistisk, at regionerne kan øge omfanget af konkurrenceudsættelsen til Best Practice. DI beregner derfor potentialet for ekstra konkurrenceudsættelse ved at se på forskellen mellem IKU’en for den enkelte region og IKU’en for Best Practice.

DI definerer Best Practice som konkurrenceudsættelsesgraden for den region, der inden for hver hovedkonto konkurrenceudsætter den største andel af de udbudsegnede opgaver. Det vil sige, at DI beregner et vægtet gennemsnit for de fire hovedkonti i regionernes regnskaber.

Det tredje trin i potentialeberegningen består i at estimere den gevinst, som regionen kan opnå ved at øge konkurrenceudsættelsen til Best Practice. I den sammenhæng vurderer DI, at regionerne kan opnå en gevinst på 10 – 15 pct. af udgifterne ved at konkurrenceudsætte deres driftsopgaver. Denne antagelse bygger på de nyeste studier om økonomiske effekter af konkurrenceudsættelse.


 

Noter

  1. ^ Best Practice er defineret som konkurrenceudsættelsen for den region, der inden for hver hovedkonto udbyder den største andel driftsopgaver.
  2. ^ Regioners fælles strategi for indkøb frem mod 2020.
Peter Beyer Østergaard
Skrevet af:

Peter Beyer Østergaard

Relateret indhold