Analyser

Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi

Dansk sundhedsindustri har oplevet uafbrudt vækst siden 2008 – både i bekæftigelse og i eksporten. Beskæftigelsen i sundhedsindustrien er steget med 20 pct. fra 2008 til 2016, mens eksporten er næsten fordoblet i samme periode. Det skyldes bl.a. den særligt høje andel af såkaldte ’up-market-produkter’ i sundhedsindustrien, som kan sælges til en højere pris, og som sendes betydeligt længere ud i verden end gennemsnittet.

Sundhedsindustrien fylder stadig mere i dansk økonomi og bidrager væsentligt til vækst og beskæftigelse i samfundet. Virksomhederne inden for dansk sundhedsindustri har samlet set ansat flere mennesker hvert år siden 2008.

Beskæftigelsesfremgang i sundhedsindustrien

Kilde: Danmarks statistik og DI-beregninger

I 2008 var antallet af fuldtidsbeskæftigede i sundhedsindustrien godt 39.000 personer. Dette er siden øget med 20 pct. til 47.500 fuldtidsbeskæftigede i 2016. Jobvæksten i denne periode vidner om, at sundhedsindustrien er meget lidt konjunkturfølsom og med til at stabilisere dansk økonomi ved tilbageslag.

Høj kvalitet sender danske sundhedsprodukter langt ud i verden

En af årsagerne til, at sundhedsindustrien har klaret sig godt de seneste år, er, at branchen er stærkt til stede på fjerne markeder, hvor væksten er høj. Det er bl.a. lande som USA, Japan og Kina, hvor branchen står stærkt. I 2016 rejste et dansk lægemiddelprodukt i gennemsnit 4.830 km fra Danmark til køberen i udlandet. Det svarer til afstanden mellem København og Dubai. Til sammenligning rejste et andet dansk produkt 2.600 km i gennemsnit.

Sundhedsprodukter kommer langt længere ud i verden

Kilde: Danmarks Statistik, CIA, World Atlas og DI-beregninger

Den længere afstand muliggøres blandt andet af, at lægemidler har en højere værdi pr. kilogram end mange andre produkter, hvilket mindsker betydningen af transportomkostningerne.

Dansk sundhedsindustri er i høj grad kendetegnet ved produkter, som kan sælges til højere priser end tilsvarende produkter fra andre lande – såkaldte up-market-produkter1. Mere end tre fjerdedele af eksporten af sundhedsprodukter, 78 pct., blev i 2016 solgt som up-market-produkter. Til sammenligning gælder det for 51 pct. af de øvrige varer, Danmark eksporterer.

Sundhedsindustriens eskport domineres af up-market

Anm: Øvrige produkter er dansk eksport ekskl. sundhedsprodukter Kilde: Eurostat (Comext) og DI-beregninger

Når så stor en del af lægemidler, medicoteknisk udstyr og hjælpemidler fra Danmark sælges som up-market, er det tegn på, at branchen producerer varer af høj kvalitet, som dermed kan sælges dyrere end tilsvarende produkter fra europæiske konkurrenter. Inden for medicoteknisk udstyr og hjælpemidler, der bl.a. indeholder sprøjter og injektionsnåle, reagensmidler samt laboratorieartikler, sælges 58 pct. af produkterne som up-market, og inden for lægemidler er det 86 pct.

Sundhedsindustriens eksport

Den danske sundhedsindustri eksporterede i 2016 lægemidler, medicoteknisk udstyr og hjælpemidler for 108 mia. kr. Læs mere om udviklingen i sundhedsindustriens eksport i DI’s analyse Global vækst - sundhedsindustriens eksport er rekordhøj.

Eksporten af sundhedsprodukter er opgjort på baggrund af udvalgte varegrupper, der er defineret i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet.

Oversigt over indholdet i sundhedsprodukter
*Værdi af eksporten i 2016 Kilde: Comtext (Eurostat) og DI-beregninger

Danske virksomheder i sundhedsindustrien har i stigende grad aktiviteter i udlandet, hvilket gør det vanskeligere at opgøre salget til hele verden. I denne analyse betragtes alene eksporten fra Danmark opgjort efter ”grænsepassageprincippet”. Det betyder, at kun varer, der krydser dansk grænse, medregnes. Danske sundhedsvirksomheders salg i udlandet vil dermed være højere, hvis man medregner produktion og salg fra udenlandske datterselskaber.

Sundhedseksporten driver eksportvæksten frem

Den store tilstedeværelse på fjerne markeder med høj vækst har betydet, at den danske sunhedsindustri har haft høj vækst i sin eksport. Fra 2008 til 2016 har danske virksomheder øget eksporten af lægemidler, hjælpemidler og medicoteknisk udstyr fra 55 mia. kr. til 108 mia. kr. – altså næsten en fordobling. Til sammenligning er den samlede danske vareeksport vokset med 9 pct. i perioden.

Denne udvikling betyder, at den danske sundhedsindustri fylder mere i dansk eksport end nogensinde før. Hver gang Danmark solgte varer for 100 kr. i 2008, stod sundhedsindustrien for 9 kr. Den store vækst i branchens eksport har medført, at sundhedsindustrien i 2016 stod for 17 kr. ud af 100 kr.

Kina kan blive det næststørste eksportmarked

Det faktum, at branchen producerer unikke kvalitetsprodukter, betyder, at disse produkter efterspørges i hele verden – og i stigende grad på fjerne markeder i Asien og Nordamerika, hvor væksten er høj.

DI har lavet en eksportmodel, som kan forklare størstedelen af de forskelle, der er i eksporten til forskellige lande, ud fra bl.a. landenes velstandsniveau, andel ældre i befolkningen og afstand til Danmark. Modellen kan give et fingerpeg om, hvilke lande der vil udgøre de vigtigste eksportmarkeder i fremtiden2.

Beregningerne viser, at USA fortsat vil være det vigtigste land for den danske sundhedsindustri i 2035 med en andel på godt en fjerdedel af eksporten – ligesom i dag.

Sundhedseksporten til Kina kan tage fart

*Andel i procent af sundhedsindustriens eksport Anm.: Pilene angiver, hvordan landene er placeret i forhold til 2016 Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Comext (Eurostat), IMF, Verdensbanken, Consensus og CIA World Factbook

Andelen af dansk sundhedseksport, som går til Kina, vil til gengæld kunne godt fordobles i de kommende år. Kinas andel af den danske sundhedseksport skønnes at stige fra ca. 5 pct. i dag til 11 pct. i 2035 – en udvikling, der drives af flere ældre i den kinesiske befolkning og større købekraft.

Vores nærmarkeder vil dog fortsat have stor betydning i fremtiden. Tyskland og Sverige vil henholdsvis være det tredje- og fjerdestørste marked i 2035.


 

Noter

  1. ^ Et eksportprodukt er et up-market-produkt, hvis virksomheden opnår en merpris på mindst 15 pct. i forhold til den gennemsnitlige eksportpris for samme produkttype blandt alle EU-landene. DI har tidligere benyttet produkternes medianpriser i EU15, men har for nylig skiftet metode – se DI-analysen Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite.
  2. ^ Læs mere om DI’s eksportmodel i analysen Global vækst - sundhedsindustriens eksport er rekordhøj
Michael Meineche
Skrevet af:

Michael Meineche

Mie Rasbech

Chef for DI Life Science

  • Direkte +45 3377 3936
  • Mobil +45 2892 4410
  • E-mail mras@di.dk

Relateret