Analyser

Ejerledede og familieejede – en ejerform med stor betydning

Ejerledede og familieejede virksomheder er antalsmæssigt helt dominerende i dansk erhvervsliv og har derfor stor betydning for dansk økonomi. Virksomhederne har en stor betydning for beskæftigelsen, omsætningen, værditilvæksten og for eksportaktiviteten i det private erhvervsliv.

Når DI spørger sine medlemmer, svarer mere end tre ud af fire, at de enten er ejerledede eller familieejede virksomheder. Opgjort i forhold til fuldtidsansatte er mere end hver tredje af de ansatte i virksomhederne i DI’s virksomhedspanel ansat i en ejerledet eller familieejet virksomhed, og virksomhederne står for knap 30 pct. af værditilvæksten 1.

Kilde: DI-beregninger foretaget på baggrund af data fra DI's virksomhedspanel december 2017 samt oplysninger fra DST. Andelen af virksomheder og eksportaktivitet er fra 583 svar fra DI’s virksomhedspanel. De øvrige oplysninger er hentet ved, at kombinere DI’s virksomhedspanel med 2015- oplysninger fra Danmarks Statistiks firmastatistik. Det var muligt for 543 af virksomhederne i DI's virksomhedspanel. For de 40 virksomheder, der ikke kunne hentes DST-data for, forudsættes værdien at svare til gennemsnittet indenfor gruppen. DI har anvendt variablen GF_AARSV for antallet af fuldtidsansatte, GF_OMS for omsætning, GF_VTV for værditilvækst samt GF_LGAGMV for løn, pension mv.

De ejerledede og familieejede virksomheder udgør en helt særlig organisationsform, hvor det ofte kan være vanskeligt at adskille ejer og virksomhed. Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelig statistik vedrørende ejerledede eller familieejede virksomheder. Nu har DI spurgt sine medlemmer, hvordan de opfatter deres virksomhed, jf. faktaboks bagerst.

DI’s rundspørge viser, at de ejerledede og familieejede virksomheder også er dominerende som ejerform på tværs af landet. Således udgør de ejerledede og familieejede knap 70 pct. af DI-virksomhederne i Region Hovedstaden voksende til knap 90 pct. af DI-virksomhederne i Region Sjælland.

Kilde: DI-beregninger foretaget på baggrund af 583 svar fra DI's virksomhedspanel afsluttet december 2017. Figuren er baseret på 188 svar fra Region Hovedstaden, 137 svar fra Region Syddanmark, 68 svar fra Region Nordjylland, 131 svar fra Region Midtjylland og 59 svar fra Region Sjælland.

Det er især i Region Sjælland og Region Nordjylland, at ejerledede og familieejede virksomheder dominerer erhvervslivet – målt på andelen af medarbejdere. Omvendt har de en relativ mindre betydning i hovedstadsområdet. Det afspejler, at mange udenlandske og nogle af de største virksomheder med ofte spredt ejerskab har valgt at placere sig i hovedstadsområdet2.

Kilde: DI-beregninger foretaget på baggrund af 583 svar fra DI's virksomhedspanel, december 2017, samt 2015-oplysninger fra Danmarks Statistiks firmastatistik om antal årsværk for 543 virksomheder. For de 40 virksomheder, der ikke kunne hentes DST-data for, forudsættes værdien at svare til gennemsnittet indenfor gruppen.

En organisationsform med stor betydning

Nedenfor skelnes mellem virksomheder, der opfatter sig som værende ejerledet, men som ikke samtidig er familieejede, og virksomheder, der er familieejet. Knap halvdelen af virksomhederne tilhører gruppen af ”ejerledede”, der ikke også opfatter sig om familieejede, mens 26 pct. af virksomhederne i DI’s virksomhedspanel har sat kryds ved at være familieejet, jf. faktaboks.

Kilde: DI's Virksomhedspanel. Survey blandt 583 DI-medlemsvirksomheder, afsluttet den 6. december 2017. For Videnservice var der 79 respondenter, for Handel 116, for Industri 232, og for Transport var der 52 respondenter.

De ejerledede og familieejede er antalsmæssigt den dominerende organisationsform på tværs af brancher i DI’s virksomhedspanel, jf. figuren ovenfor. Det har dog kun været muligt at undersøge dette på et helt overordnet brancheniveau – og alene for fire brancher.

Fokuseres på andelen af fuldtidsmedarbejdere i stedet for antallet af virksomheder, har de ejerledede og familieejede stadig en stor om end en mindre dominerende betydning3.

Kilde: DI-beregninger foretaget på baggrund af 583 svar fra DI's virksomhedspaneldecember 2017 samt 2015 oplysninger fra DST. Bygger på regnskabsoplysninger fra hhv. 76. 116, 230 og 53 virksomheder. Virksomheder uden regnskabsoplysninger forudsættes at have samme værdi som gennemsnittet inden for gruppen.

Det hænger sammen med, at de ejeledede og familieejede er særligt dominerende blandt små og mellemstore virksomheder. Bemærk, at det særligt er andelen af ejerledede virksomheder, der aftager med størrelsen af virksomheden.

Kilde: DI's Virksomhedspanel. Survey blandt 583 DI-medlemsvirksomheder, afsluttet den 6. december 2017. Andel af virksomheder, der har angivet at være ejerledede, familieejet (herunder både familieejet og ejerledet) samt øvrige virksomheder. Andelen er opgjort for virksomheder af en bestemt størrelse målt på antal medarbejdere.

De ejerledede virksomheder er typisk ikke bare mindre, men også yngre end andre virksomheder. Selvom der er en variation, er den typiske (medianen4) ejerledede virksomhed 16 år, mens den typiske familieejede virksomhed er 27 år, hvilket i høj grad svarer til alderen for de øvrige virksomheder i DI’s virksomhedspanel, der typisk er 24 år gamle5.

Kilde: DI's Virksomhedspanel december 2017 kombineret med oplysninger om alderen på 543 virksomheder i 2015 fra Danmarks Statistik.

Selvom der er stor variation, er der en tendens til, at de ejerledede virksomheder i DI’s virksomhedspanel i mindre omfang vokser med alderen. Den typiske ejerledede virksomhed har således ca. 20 ansatte – uanset virksomhedens alder.

Kilde: DI's Virksomhedspanel december 2017 kombineret med oplysninger om alder og antal årsværk for 265 ejerledede virksomheder i 2015 fra Danmarks Statistik.

For de familieejede og de øvrige virksomheder synes virksomhederne derimod i højere grad at ekspandere med alderen. Der er dog variation. Således viser DI’s virksomhedspanel, at der er en positiv sammenhæng mellem alderen og antallet af medarbejdere for de 25 pct. største ejerledede virksomheder inden for hver aldersgruppe6.

Kilde: DI's Virksomhedspanel december 2017 kombineret med oplysninger om alder og antal årsværk for 265 ejerledede virksomheder i 2015 fra Danmarks Statistik.

Faktaboks: Sådan gjorde vi

Begrebet en ejerledet virksomhed er ikke veldefineret, men refererer typisk til en virksomhed, hvor ejeren er involveret i virksomhedens ledelse. Ligeledes er begrebet en ”familievirksomhed” heller ikke et veldefineret, men kan afgrænses ud fra fire grundlæggende elementer: Ejerskab, kontrol, involvering og intention om generationsskifte.

 

 

Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelig statistik vedrørende ejerledede eller familievirksomheder, heller ikke selvom begrebet eventuelt forsøges afgrænset via ejerskabet.

 

 

DI har spurgt sine medlemmer, hvordan de selv opfatter deres virksomhed. I DI’s virksomhedspanel fra december 2017 stillede DI en række spørgsmål til virksomhedernes ejerstruktur, herunder spørgsmålet: Hvilken af nedenstående kategorier mener du bedst (i overvejende grad) karakteriserer din virksomheds ejerform? (sæt gerne flere krydser) a. Ejerledet, b. Familieejet, c. Ejet af erhvervsdrivende fond, d. Kapitalfondsejet, e. Børsnoteret, f. Andet.

 

 

Ud af 2.238 adspurgte har 583 svaret, hvilket giver en svarprocent på 26 pct. Over halvdelen eller 289 svarede, at de opfatter virksomheden som ejerledet, men ikke familieejet, mens 120 eller 20 pct. angav at være en familieejet virksomhed, og 32 eller 5 pct. opfattede sig som værende både en familieejet og ejerledet virksomhed. Kun meget få af de ejerledede eller familieejede virksomheder havde sat kryds i nogle af de øvrige kategorier, dvs. (c til f ovenfor). Det gælder således alene for to af de ”rene” ejerledede, fire af de ”rene” familieejede og én af de virksomheder, der både opfattede sig som værende familieejet og ejerledet.

 

 

Det er ikke alene ejerstrukturen, der afgør, om virksomheden er ejerledet eller familieejet. DI’s virksomhedspanel viser, at langt hovedparten (syv ud af ti) af de ejerledede og familieejede virksomheder er kendetegnet ved, at én person eller én familie ejer over halvdelen af virksomheden. Knap 25 pct. angiver således, at den familie eller person, der ejer hovedparten af virksomheden, ejer mindre end halvdelen. Det kan dog skyldes, at der kan være flere familier eller ejerledere bag nogle af virksomhederne, hvis virksomheden f.eks. er stiftet af flere personer.

 

 

DI har kombineret observationerne fra Virksomhedspanelet med de seneste regnskabstal fra 2015 fra Danmarks Statistik. Således forudsætter analysen, at ejerstrukturen er nogenlunde stabil fra 2015 til 2017.


 

Noter

  1. ^DI’s medlemmer dækker kun i mindre omfang landbrug og små detailhandlende samt små håndværksmestre, der typisk er ejerledede. Derfor må resultatet af DI’s virksomhedspanel forventes at være et underkantskøn. Det bekræftes af Mortens Bennedsens undersøgelse af andelen af familieejede (og ejerledede) aktive danske A/S og anpartsselskaber fra 2012, der bygger på oplysninger fra 2010.
  2. ^Dette billede bekræftes af tal fra DST, der viser, at virksomheder i Region Sjælland og Region Nordjylland typisk har færre medarbejdere, og at de mindre virksomheder typisk er ejerledede og eller familieejede.
  3. ^Særligt inden for branchen Videnservice er forskellen stor. Videnservice dækker både over en række små typisk ejerledede virksomheder samt en række større arkitekt- og rådgivervirksomheder samt F&U-virksomheder, der hverken er ejerledede eller familieejede.
  4. ^Medianen opgøres ved først at sortere virksomhederne efter et givent kriterium – her alder – og derefter vælge den midterste virksomhed. Ved at anvende medianen undgås at tillægge ekstreme (og måske fejlbehæftede) observationer for stor betydning.
  5. ^Er udregnet på baggrund af virksomhedens alder i 2015.
  6. ^Dvs. antallet af medarbejdere for virksomheder i 3. kvartil.

Relateret