Analyser

18.000 nye job i sommerhalvåret

DI’s medlemmer forventer fremgangen fortsætter ind i efteråret. Svarene fra vores medlemmer indikerer, at der kommer godt 18.000 flere i beskæftigelse i 2. og 3. kvartal. Især er der optimisme blandt eksportvirksomhederne. Det er dog også omkring eksporten, der er størst aktuel usikkerhed med den verserende internationale handelsstrid.

Topcheferne i DI’s Virksomhedspanel vurderer, at højkonjunkturen vil fortsætte henover sommermånederne. Virksomhederne tror på fremgang i særligt beskæftigelsen i 3. kvartal 2018 i forhold til samme kvartal sidste år, men også forventninger til omsætningen er steget pænt.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's beregninger på grundlag af svar fra DI's virksomhedspanel

På baggrund af meldingen fra medlemmerne skønner DI, at der vil komme 18.000 flere beskæftigede i 2. og 3. kvartal samlet set, hvis virksomhederne kan finde de rette medarbejdere.

Virksomhedernes svar og den faktiske udvikling

Svarene fra virksomhedspanelet bliver brugt til at give et skøn for udviklingen i den private beskæftigelse i det kommende kvartal, hvor svarene bliver vægtet i overensstemmelse med virksomhedernes størrelse. Historisk har det vist sig, at der er en sammenhæng mellem virksomhedernes vægtede svar vedrørende forventninger til beskæftigelsesudviklingen i det kommende kvartal, og den faktiske udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse.

For at omsætte virksomhedernes svar til et helt konkret tal for den forventede beskæftigelsesudvikling, er der udviklet en regressionsmodel. Først beregnes en indikator ud fra vægtede svar fra virksomhedspanelet, der angiver forventninger til beskæftigelsen i det kommende kvartal. Den bruges efterfølgende som forklarende variabel til den faktiske udvikling i den private lønmodtagerbeskæftigelse i det relevante kvartal. Det giver en række estimater ud nogle parametre, der kan bruges til at beregne et skøn for udviklingen i den private lønmodtagerbeskæftigelse i det kommende kvartal ud fra virksomhedspanelet seneste svar. Hver gang der foreligger nyt data laves en ny regression, så regressionen hele tiden baserer sig på et stort datagrundlag. Der indgår data fra 1. kvartal 2011 og frem.

Den faktiske udvikling i tallene kendes først godt et halv år efter virksomhedspanelets svar. I det seneste virksomhedspanel, der er indsamlet i starten af juni 2018, vedrører udviklingen i 3. kvartal 2018, og det er således først, når der foreligger data for beskæftigelsen for september 2018, at den faktiske udvikling for kvartalet kendes. Det sker først midt i november 2018. Aktuelt vil der derfor altid være to kvartalers udvikling i beskæftigelsen, som der er spurgt til i virksomhedspanelet, hvor den faktiske udvikling ikke er kendt. Selv om der er en forholdsvis klar sammenhæng mellem retningen af beskæftigelsesudviklingen, forudsagt via virksomhedspanelet og den faktiske udvikling, så skal de præcise skøn for udviklingen tages med forbehold.

Virksomhederne ser positivt på konjunktursituationen

Virksomhederne ser generelt rigtig positivt på konjunktursituationen. DI’s sammenvejede konjunkturindikator har således fået et ekstra nøk opad i 3. kvartal 2018 efter et afdæmpet 2. kvartal. Det gælder både i forhold til omsætning, indtjening og beskæftigelse, hvor der forventes fremgang i 3. kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året før. Den tvivl om opsvingets fortsatte holdbarhed som meldingerne fra 2. kvartal gav anledning til, er således indtil videre fejet af banen igen.

Det er især beskæftigelsen, der trækker den sammenvejede konjunkturindikator op. Blandt virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel forventer hele 59 pct. stigende beskæftigelse i 3. kvartal 2018 set i forhold til samme kvartal året forinden, mens 14 procent forventer faldende beskæftigelse. Det er særligt eksport- og fremstillingsvirksomhederne, der nu forventer stigende beskæftigelse.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 465 medlemsvirksomheder.

Virksomhedernes positive syn på det kommende kvartal stemmer overens med forventningerne i DI’s seneste prognose. Her skønnes en vækst gennem 2018 (fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018) på 2,1 pct. Ligeledes skønner vi, at beskæftigelsen i 2018 samlet vil blive 40.000 højere end i 2017.

Fremstillingsvirksomhederne har fået ja hatten på

Fremstillingsvirksomhedernes humør er steget betragteligt, og den sammenvejet konjunkturindikator er nu på samme niveau som blandt servicevirksomhederne. Det er især beskæftigelsesforventningerne, der er steget.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 465 medlemsvirksomheder.

Fordelt på virksomhedsstørrelse, er SMV’erne generelt mere positive end de større virksomheder. Men nu har de store virksomheder også positive forventninger til beskæftigelsen, hvilket er med til at trække den samlede indikator op i 3. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før.

Eksportvirksomhederne ser – måske lidt overraskende – igen positivt på konjunktursituationen

De eksportende virksomheder er også blevet mere positiv stemt til det kommende kvartal. Det er værd at hæfte sig ved, da eksporten historisk har været drivkraften bag den økonomiske fremgang herhjemme, og at virksomhedernes salg til udlandet danner grundlag for godt 775.000 danske jobs1.

Denne optimisme kan virke overraskende set i lyset af den øgede politiske usikkerhed, samt den svage eksportudvikling igennem 2017 og ind i 2018. Den afdæmpede eksportudvikling skyldes blandt andet en svag dollarkurs (og en lang række valutaer bundet til dollaren) overfor euroen og dermed den danske krone2, som har svækket konkurrenceevnen for danske virksomheder. Dog er dollaren blevet styrket med 5,4 pct. igennem de seneste 3 måneder overfor euroen.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 465 medlemsvirksomheder.

Den politiske uro i verden er taget til med den eskalerende handelsstrid mellem USA, EU og resten af verden. Eskaleringen kan få konsekvenser for en lang række danske eksportvirksomheder, eftersom amerikanerne bl.a. har offentliggjort en længere liste over produkter fra Kina, som vil blive pålagt 25 pct. straftold ved import til USA. Det vil betyde, at de danske virksomheder, som har produktion i Kina, og som sælger til USA vil blive mødt af tolden. Ydermere har amerikanerne pålagt EU en stål og aluminiums told, hvilket har medført repressalier fra EU.

I det lys kan det virke bemærkelsesværdigt, at der nu er fornyet tro på, at salget til udlandet vil stige i det kommende kvartal. Dog skal det nævnes, at USA indførte stål og aluminiums tolden fredag den 1. juni. Virksomhedspanelet blev lukket den 31. maj 2018, så virksomhederne har ikke haft mulighed for at tage stilling til amerikanernes eskalering af handelsstriden. Men usikkerheden om tolden på stål og aluminium har eksisteret i en længere periode.

Den forøgede optimisme blandt de eksporterende virksomheder kan hænge sammen med, at de danske virksomheder er gode til at handle med nærmarkederne i Europa, hvilket er dem, der fylder mest i danske virksomheders eksport, samt at væksten i Asien fortsat er stærk.

Med udsigt til særdeles positive forventninger hos eksport- og fremstillingsvirksomhederne i det kommende 3. kvartal, ser det altså ud til, at højkonjunkturen kan fortsætte endnu.’

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

– Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 3. kvartal 2018 bygger på svar fra 465 ud af 2100 virksomheder.

– Virksomhederne har afgivet svar i perioden 16. maj til 31. maj 2018.

– Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, det vil sige virksomheder inden for fremstillingsindustri, handel, service og transport.

– Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 90.000 – 110.000 ansatte i Danmark.


 

Noter

  1. ^https://www.danskindustr.dk/arkiv/analyser/2017/4/775.000-danskejob- er-knyttet-til-eksport/
  2. ^De svagere valutaer i en række lande har bl.a. svækket de danske virksomheders konkurrenceevne, da det bliver relativt dyrere at købe danske varer og services pga. en stærk krone.
Kasper Hahn-Pedersen
Skrevet af:

Kasper Hahn-Pedersen

Relateret indhold