DI Analyser Analyser

Studiearbejde øger chancerne for beskæftigelse

Blandt de nyuddannede med lange videregående uddannelser, som arbejdede mindst 10 timer om ugen i de sidste to år af deres studietid, var 85 pct. i beskæftigelse. For dem, der arbejdede mindre end 10 timer om ugen i studietiden, var andelen i beskæftigelse kun 56 pct.

Studerende, der arbejder under studierne, har langt større chance for at finde beskæftigelse som nyuddannede. Det er faktisk sådan, at jo mere de studerende arbejder, jo større sandsynlighed har de for at være i beskæftigelse som nyuddannede. Det er en sammenhæng, som er meget klar og som gør sig gældende for alle uddannelsesniveauer.

Kilde: DI's beregninger på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik. Anm.: Nyuddannede er her defineretsom personer, der 1. september 2017 havde afsluttet uddannelsen i løbet af det seneste år

Når det gælder omfanget af arbejde i studietiden, er de tre grupper af videregående uddannelser ret ens. Der er mange, der stor set ikke har arbejde. For LVUerne drejer det sig om 35 pct., der arbejdede mindre end 5 timer om ugen de sidste to år deres uddannelse, mens 19 pct. arbejdede mere end 15 timer. De resterende 46 pct. ligger i intervallet 5 til 15 timer.

I den store gruppe, der arbejdede mindre end fem timer om ugen, var det kun 46 pct., der var i beskæftigelse som nyuddannede. Gruppens relativt store omfang og dens ringe beskæftigelse er derfor også noget, der har stor indvirkning på det samlede beskæftigelsesomfang blandt nyuddannede LVUere. Blandt de ca. 40 pct. af de nyuddannede LVU'ere, der arbejdede mindst 10 timer om ugen som studerende, var 85 pct. i beskæftigelse.

De erhvervsfaglige er en speciel gruppe, når man ser på arbejde i studietiden, da arbejde netop er en integreret del af deres uddannelsesforløb. Der er derfor ikke noget mærkeligt i, at over 80 pct. af de nyuddannede med en erhvervsfaglig baggrund har arbejdet mindst 25 timer om ugen i de sidste to år af deres uddannelse.

Kilde: DI's beregninger på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik. Anm.: Nyuddannede er her defineret som personer, der 1. september 2017 havde afsluttet uddannelsen i løbet af det seneste år

Ser man på de enkelte fagområder indenfor LVU, findes den samme sammenhæng mellem studiearbejde og beskæftigelse som nyuddannede. For de nyuddannede humanister var kun 46 pct. i beskæftigelse blandt dem, der arbejdede mindre end 10 timer om ugen som studerende. For dem, der arbejdede mellem 10 og 20 timer om ugen, var andelen i beskæftigelse 75 pct.

Kilde: DI's beregninger på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik. Anm.: Nyuddannede er her defineret som personer, der 1. september 2017 havde afsluttet uddannelsen i løbet af det seneste år

Det er kun de sundhedsvidenskabelige uddannelser, der har en relativt høj beskæftigelse (77 pct.) for gruppen, der arbejdede under 10 timer om ugen. Men også for de sundhedsvidenskabeligt uddannede stiger beskæftigelsen i takt med omfang af studiearbejde.

Kilde: DI's beregninger på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik. Anm.: Nyuddannede er her defineret som personer, der 1. september 2017 havde afsluttet uddannelsen i løbet af det seneste år

Det er de samfundsvidenskabeligt uddannede, som i størst omfang har studiearbejde. Blandt dem var det hele 54 pct. som arbejdede mindst 10 timer om ugen. Gennemsnittet for de øvrige fagområder var til sammenligning 30 pct.

Metode

Der er set på alle personer, som afsluttede et erhvervsfagligt hovedforløb eller en videregående uddannelse i perioden 1. september 2016 til 31. august 2017. Populationen er yderligere afgrænset, så kun personer, der var i befolkningen både 1. januar 2015, 2016, 2017 og 2018, indgår. Der er altså tale om en gruppe, som opgjort 1. september 2017 havde afsluttet en uddannelse inden for det seneste år. For alle dem er det undersøgt, hvor meget lønmodtagerarbejde de havde i de to år, der gik forud for afslutningen af deres uddannelse. Det samlede antal løntimer i to-årsperioden divideres med 104 for at få et ugentligt gennemsnit. Personerne er indelt i seks grupper efter omfang af studiearbejde. Efterfølgende er der set på, om de var i beskæftigelse som lønmodtagere i september 2017 eller ej. September 2017 er en måned, der for alles vedkommende ligger efter afslutningen af deres uddannelse. Det er valgt at anvende september 2017, da det var den nyest tilgængelige måned med beskæftigelsesdata, som der ved analysens udarbejdelse var adgang til via Danmarks Statistiks forskerordning. Det er også derfor, at gruppen af nyuddannede er afgrænset til de uddannede i året, der gik forud for 1. september 2017.

Relateret indhold