Analyser

Bekymrede virksomheder: Trusler mod væksten fra nær og fjern

Danske virksomheders vækst og udvikling trues nu både af nedgang i USA og Kina og af mangel på arbejdskraft i Danmark. Det viser en ny rundspørge i DI’s virksomhedspanel, der understreger, at 2019 kan blive et vanskeligere år end 2018. Virksomhederne venter dog at manøvrere gennem usikkerheden og løfte omsætningen i 2019.

Andelen af virksomheder med ingen vækstbarrierer falder

Anm.: 2019 er baseret på svar fra 489 virksomheder. 2018 er baseret på svar fra 584 virksomheder. Det beskæftigelsesvægtede andele.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Sammenlignet med 2018 angiver virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel, at de forventer flere barrierer for væksten i 2019. Stigningen i virksomhedernes vækstbarrierer sker på flere områder.

Utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere er det forhold, som flest virksomheder angiver som den største barriere for virksomhedens vækstmuligheder i 2019. Helt præcist angiver 27 pct. af virksomhederne manglende adgang til kvalificerede medarbejdere som den forventeligt største barriere for vækst i 2019. Det er det højeste niveau i de fem år, vi har spurgt vores medlemmer.

Flere virksomheder angiver utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere som den største vækstbarriere

Anm.: Det er beskæftigelsesvægtede andele.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Hos virksomheder, der venter stigende omsætning i 2019, kan den manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft blive en markant bremseklods for væksten i 2019. Omtrent 35 pct. af de 326 virksomheder, der venter en vækst i omsætningen på mindst 2 pct. i 2019, peger på utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere som den største vækstbarriere i 2019. Blandt de øvrige virksomheder er andelen kun 8 pct.

Det er særligt virksomheder i fremstillingensindustrien, der forventer, at det bliver vanskeligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Næsten 45 pct. af de 120 virksomheder fra fremstillingsindustrien angiver utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere som den største vækstbarriere i 2019.

Det er imidlertid ikke alene utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere, som i større grad virker som en hæmsko for virksomhedernes vækstmuligheder. Det er alle vækstbarrierer, som sammenlignet med 2018 har fået større tilslutning i 2019. Knap ni ud af ti af virksomhederne har angivet, at de ser barrierer for væksten i 2019. For 2018 var det blot syv ud af ti.

Den stigende tilslutning i 2019 til både utilstrækkelige afsætningsmuligheder og utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere som største vækstbarriere tyder på, at virksomhederne agerer under mere differentierede vækstvilkår. En andel af virksomheder frygter en svigtende efterspørgsel, mens andre virksomheder mangler kvalificerede medarbejdere for at kunne følge med de voksende ordrer.

Flere eksport- end hjemmemarkedsvirksomheder venter manglende afsætningsmuligheder

Anm.: Figur er baseret på svar fra 489 virksomheder. Det er beskæftigelsesvægtede andele.
Eksportvirksomheder er defineret som virksomheder med salg til udlandet, mens hjemmemarkedsvirksomheder er bestemt som virksomheder uden salg til udlandet.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

16 pct. af eksportvirksomhederne angiver utilstrækkelige afsætningsmuligheder som den største barriere for vækst i 2019. Det tilsvarende tal for hjemmemarkedsvirksomhederne er kun 8 pct. Modsat er der flere hjemmemarkeds- end eksportvirksomheder, som angiver utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere som den største vækstbarriere i 2019.

De større bekymringer for manglende afsætningsmuligheder blandt eksportvirksomhederne afspejler den øgede internationale uro, mens et voksende privatforbrug i Danmark kan forklare, hvorfor flere hjemmemarkedsvirksomheder er bekymret for mangel på kvalificerede medarbejdere.

I 2019 angiver dobbelt så mange eksportvirksomheder utilstrækkelige afsætningsmuligheder som den største vækstbarriere

Anm.: 2019 er baseret på svar fra 307, 2018 er baseret på svar fra 368 virksomheder. Det er beskæftigelsesvægtede andele. Eksportvirksomheder er defineret som virksomheder med salg til udlandet.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Andelen af eksportvirksomheder, som angiver utilstrækkelige afsætningsmuligheder som den største vækstbarriere, er fordoblet fra 8 pct. i 2018 til føromtalte 16 pct. i 2019. Hos hjemmemarkedsvirksomheder er det fortsat 8 pct., som angiver utilstrækkelig afsætningsmuligheder som den største barriere for vækst.

Til trods for at flere virksomheder venter barrierer for væksten i 2019, er virksomhedernes forventninger til omsætning i 2019 på omtrent samme niveau som forventningen var til 2018, da vi spurgte for et år siden. Og fokuseres alene på forventningerne til omsætning, indtjening og beskæftigelse i 1. kvartal 2019, så ligger de også fortsat på et højt niveau. Svarene fra DI’s medlemmer bekræfter flugter således meget fint med DI’s seneste prognose med titlen ”Fortsat fremgang i usikre tider”1.

Fortsat høje forventninger blandt virksomhederne

Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Seneste observation i figuren er baseret på svar fra 483 virksomheder.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta

Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 1. kvartal 2019 bygger på svar fra 489 ud af 2.197 adspurgte virksomheder.

Virksomhederne har afgivet svar i perioden 22. november til 6. december 2018.

Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørstevirksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 75.000 – 85.000 ansatte i Danmark.


 

Noter

  1. ^ https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/11/fremgang-i-usikre-tider/
Johan Mathiesen Dam
Skrevet af:

Johan Mathiesen Dam

Relateret indhold