DI Analyser Analyser

De unge ønsker arbejdsgiver med godt ry

Et godt ry og etisk korrekt opførsel er de vigtigste kriterier for unge i alderen 20 til 36 år, når de skal vælge ny arbejdsplads, mens det ikke tillægges stor positiv betydning, at virksomheden er nyetableret eller internationalt orienteret.

I en spørgeundersøgelse, som YouGov har lavet for DI, er personer i alderen 20 til 36 år blevet bedt om tage stilling til, hvilke af ti parametre, de prioriterer højest, når de skal vælge ny ar-bejdsplads. At have et godt ry og opføre sig etisk korrekt vægtes højest. I begge tilfælde har lidt over 40 pct. angivet, at de anser det som en af de tre vigtigste af de ti parametre. Det spiller derimod en mindre rolle, at virksomheden er nyetableret. Det anser kun 3 pct. for at være en af de tre vigtigste parametre. Heller ikke international orientering tillægges stor betydning med en andel på 13 pct., der har parameteren i top 3.

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)

Der er 25 pct., som synes, at det ’at gøre en forskel for miljø/klima’ er blandt de tre vigtigste parametre for valg af arbejdsplads. Man kan diskutere, om det er en høj andel eller ej. I samme undersøgelse er de unge blevet spurgt om, hvilke udfordringer, de anser for at være de vigtigste for samfundet. Her scorer klima- og miljøudfordringer højest.1 Men det kan altså ikke oversættes direkte til, at det også er afgørende for valg af arbejdsplads. Her spiller de mere bredt favnende ’har et godt ry’ og ’opfører sig etisk korrekt’ en større rolle, Man må formode, at virksomhedens ageren i klimaspørgsmål også har en indflydelse på, om de unge anser deres opførsel for at være etisk korrekt. 

I de to følgende figurer er der opdelt på uddannelsesniveau. Den første figur viser de fem parametre, der samlet havde den højeste andel i top 3, mens den anden figur viser de fem parametre, der samlet havde den laveste andel i top 3.

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)

Der er nogle tydelige forskelle i præferencer, som tilsyneladende afhænger af uddannelsesniveau. F.eks. bemærker man ’have et godt ry’ vægtes særligt højt af personer med en erhvervsfaglig baggrund. ’At opføre sig etisk korrekt’ er vigtist for personer med gymnasial baggrund og mindst vigtigt for personer, der blot har en grundskoleuddannelse. De personer, der har en gymnaisal uddannelse som højeste fuldførte er i de fleste tilfælde formentlig studerende.

I nogle tilfælde kan man se en tydelig tendens til, at parameterens vigtigthed vokser med uddannelsesniveauet. Det gælder ’har en visionær ledelse’, ’er innovativ’ og ’er internationalt orienteret’, hvor det i alle tilfælde er sådan, at personer med lange videregående uddannelser tydeligt vægter parameteren højest. Det er f.eks. 17 pct. med lange videregående uddannelse, som synes, at international orientering er blandt de tre vigtigste parametre. Kun 11 pct. med grundskole synes det samme.

 

Kilde: YouGov survey for DI om millennials (25-36 år) og generation Z (20-24 år)

Relateret indhold