Analyser

Rekordmange jobs afhænger af eksport

825.000 eksportrelaterede jobs i Danmark. Aldrig nogensinde før har så mange danske jobs været afhængige af eksport. To-tredjedele af de danske eksportjobs afhænger af salget til landene i EU’s Indre Marked, heraf er næsten 65.000 knyttet til eksport til Storbritannien. Hovedparten af de danske eksportjobs findes i servicesektoren.

I 2018 steg eksportbeskæftigelsen til 825.000, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Globaliseringen og øget handel med udlandet har betydet, at flere og flere danske arbejdspladser er afhængige af eksport. Eksporten er i dag den største post i dansk økonomi, og væksten i Danmark er stærkt afhængig af væksten i verden og adgangen til de udenlandske markeder. Over de sidste 25-30 år har væksten i Danmark svinget synkront med vækst i udlandet, om end på et lidt lavere niveau.

825.000 danske job er knyttet til eksport

Anm.: 2018 er branchefordelt beskæftigelse for 2018 fremskrevet med eksportandelene fra 2017.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Dansk vækst svinger synkront med udlandet

Kilde: IMF og Danmarks Statistik

Danmark er en lille åben økonomi, og vi handler meget med udlandet. Eksporten har derfor stor betydning for væksten og jobskabelsen i Danmark. Den seneste udvikling i verdensøkonomien er bekymrende for danske eksportvirksomheder. Væksten på eksportmarkederne ser ud til at have toppet i denne omgang, og den økonomisk-politiske usikkerhed er i øjeblikket på det højeste niveau nogensinde. Handelsstriden mellem USA og Kina samt det meget kaotiske brexit-forløb giver usikkerhed og kan få betydelig negative konsekvenser for dansk eksport.

Storbritannien er et af vores allerstørste eksportmarkeder. Næsten 65.000 danske jobs er afhængige af eksport til Storbritannien. Storbritannien er fortsat en del af EU’s indre marked, men der er stor usikkerhed om hvilke vilkår, der skal gælde i fremtiden. Vanskeligere adgang til det britiske marked vil kunne få klare negative konsekvenser for dansk eksport og beskæftigelse.

Der er i dag næsten 550.000 jobs knyttet til virksomhedernes eksport til landene i EU’s indre marked. Det svarer til to-tredjedele af de danske eksportjobs.

550.000 danske arbejdspladser afhængige af eksporten til landende i EU's indre marked

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

De mange eksportrelaterede jobs findes på virksomheder, der har direkte eksport til udlandet eller som er underleverandører til de eksporterende virksomheder. Her medregnes også de investeringer, som eksportvirksomhederne og deres underleverandører foretager, og som skaber jobs med forbindelse til eksport. Det gælder for eksempel virksomheder, som investerer i en ny fabrik eller maskiner for at kunne producere varer og tjenester til salg på eksportmarkederne.

825.000 danske job er knyttet til eksporten

Anm.: 2018 er baseret på tal for den branchefordelte beskæftigelse, hvilket er fremskrevet med eksportfandele fra 2017.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregniner

Eksportjobs på brancher

Der er stor forskel på, hvor eksportorienterede virksomhederne i de forskellige brancher er. Skibs- og luftfart, råstofindvinding, fremstillingsindustri, landbrug og engroshandel er blandt de mest eksportorienterede brancher. Virksomhederne i disse brancher henter en stor del af omsætningen via eksport direkte til udlandet. Landbruget har dog en stor indirekte eksport, da de er underleverandører til fødevareindustrien, som eksporterer de forarbejdede varer.

Store forskelle i eksportens betydning

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

De mindst eksportorienterede brancher er den offentlige sektor, detailhandlen, boliger samt vaskerier, organisationer mv. I disse brancher er både den direkte og indirekte beskæftigelse som følge af eksport lav.

Inden for bygge og anlæg er der en betydelig indirekte eksport i form af leveringer af investeringsgoder til eksportvirksomhederne.

Turisme indgår ikke i opgørelsen

Eksport er i denne analyse defineret som salg af varer og tjenester i udlandet og omfatter dermed ikke turisme. Turismeindtægter indgår i Danmarks Statistiks Input-Output-tabeller som privatforbrug.

Hoteller og restauranter har eksempelvis en lille eksportandel, men de har en betydelig omsætning til udenlandske turister. Dermed undervurderes udlandets betydning for denne branche.

Ifølge VisitDenmarks, ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016”, giver én million kr. i turismeforbrug anledning til 1,26 job. I 2018 havde vi turistindtægter for 54,8 mia. kr., hvilket giver anledning til ca. 65.000 arbejdspladser.

Servicebrancherne har stor indirekte eksport

Generelt sælger virksomhederne i de vareproducerende brancher en større andel af deres produktion direkte til udlandet end dem i servicebrancherne (bortset fra skibs- og luftfart). I de varetilknyttede servicebrancher er der også mange jobs knyttet direkte til eksport i forbindelse med international handel med varer.

Flest ansat med eksport i serviceerhvervene

Anm.: De vareproducerende brancher er defineret som landbrug, fiskeri, råstofindvinding, fremstilling og forsyningsvirksomhed. De varetilknyttede brancher er defineret som handel og transport. Andre servicebrancher er resten af erhvervslivet.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

I de fleste andre servicebrancher er det relativt få jobs, som er knyttet til direkte eksport til udlandet. Men til gengæld har servicevirksomhederne en stor indirekte eksport gennem underleverancer til eksport-virksomheder i form af eksempelvis rådgivning, kantinedrift, revision, rengøring mv.

Inden for eksempelvis rengøring og operationel service er der næsten ingen direkte eksport til udlandet. Til gengæld har eksport en stor indirekte betydning for denne branche, da der er mange underleverancer til virksomheder med eksport. Branchens produkter er svære at eksportere, men til gengæld har de mange datterselskaber og ansatte i udlandet. På denne måde omfavner de også globaliseringens muligheder for at gøre deres marked større.

Samlet set er der faktisk flest ansat som følge af eksport i servicesektoren. Dette skal dog ses i forhold til en generelt større beskæftigelse. Eksport giver således anledning til 70 pct. af beskæftigelsen i de vareproducerende brancher, 35 pct. i de varetilknyttede erhverv og 28 pct. for andre private servicebrancher.

Servicevirksomhedernes rolle som underleverandør til eksportvirksomhederne betyder, at de også har afgørende betydning for eksportvirksomhedernes konkurrenceevne og deres evne til at hente flere nye ordrer på eksportmarkederne.

Relateret indhold