Analyser

Mange store virksomheder er ret unge

Der er relativt mange ret unge virksomheder blandt de største, der opererer i Danmark. Blandt de 100 største virksomheder har 43 mindre end 20 år på bagen. De største virksomheder er meget produktive og tegner sig for en meget stor del af dansk eksport.

Der er ikke voldsom udskiftning blandt de fem eller ti største virksomheder i Danmark, men ser man bare lidt bredere på de 100 største virksomheder, så er der relativt mange nye virksomheder. I top 100 er der således 43 virksomheder, der er under 20 år gamle. I top 500 er der 197 virksomheder (knap 40 pct.), der er under 20 år gamle. Der er naturligt nok ikke mange virksomheder, der er under 5 år gamle blandt de største i Danmark. Det tager normalt en del år,inden en virksomhed bliver rigtig stor. Men efter 20 år er det lykkedes en del virksomheder at komme ind blandt de største målt på værditilvæksten1.

Anm.: Værditilvækst er omsætning fratrukket varer og tjenester forbrugt i produkttionen. Kilde: Kilde: Danmarks Statsitik og DI beregninger

Den forholdsvis store udskiftning blandt de største virksomheder ses også ved, at op mod en tredjedel af top 100 virksomhederne har vist tilbagegang i værditilvæksten de seneste 10 år. Omkring en fjerdedel af virksomhederne har haft en årlig vækst på mere end 10 pct.

Top 500 virksomhederne klarer sig lidt bedre end top 100 virksomhederne, når der ses på andele med henholdsvis frem- og tilbagegang. Omkring hver fjerde i top 500 har haft tilbagegang de seneste 10 år. Omkring en tredjedel har haft en fremgang på mere end 10 pct. om året de seneste 10 år2.

Anm.: Byerhverv er her inklusive råstofudvinding
Kilde: Danmarks Statsitik og DI-beregninger

De største virksomheder har en meget stor betydning for dansk økonomi. De 500 største virksomheder tegner sig således for næsten to tredjedele af dansk eksport. Målt på værditilvækst tegner top 500 virksomhederne sig for 40 pct., mens de tegner sig for 30 pct. af beskæftigelsen i private byerhverv.

Der er omtrent lige mange ansatte i top 100 som der er i top 101 til 500 (top 500 fratrukket top 100). Top 100 tegner sig dog for en klart større del af værditilvæksten og især eksporten3, end top 101 til 500.

Det er en generel tendens, at de store virksomheder er mere produktive end de mindre. Dette hænger i høj grad sammen med en tendens til at store virksomheder anvender meget mere kapital per medarbejder end mindre virksomheder.

Særligt blandt top 100 virksomhederne finder vi dog en usædvanlig høj produktivitet. Dette skal ses i lyset af, at der blandt top 100 virksomhederne er nogle virksomheder med særlige karakteristika. Dette skyldes blandt andet, at det meste af olie-, gas- og el-produktionen befinder sig i top 100. Her er arbejdsproduktiviteten (og mængden af kapital) ekstraordinær høj, samtidig med, at der ikke betales for den olie, der hives op af undergrunden ud over de enorme investeringer, der er nødvendige for at kunne tilgå olien.

Det gør sig dog også gældende, at langt hovedparten af vareeksporten, der ikke krydser grænsen, findes blandt de 100 største virksomheder. De sælger således en masse varer, hvor selve produktionen ikke er udført af medarbejdere i Danmark., hvorfor indtjeningen per dansk medarbejder ikke er retvisende. Den målte produktivitet bliver alt for høj for disse virksomheder, idet de udenlandske medarbejdere, der rent faktisk har produceret varerne, ikke tælles med. Der er typisk tale om virksomheder med et værdifuldt ”brand”. Der er dog stort set ikke knyttet danske timer til avancerne fra disse ”brands”, hvorfor virksomheder med sådant salg ser ud til at have en skyhøj arbejdsproduktivitet, når man alene ser på den danske del af virksomheden.

Kilde: Danmarks Statistik og DI beregninger

Sådan har vi gjort

Denne analyse er gennemført på registerdata om virksomheder i byerhverv fra Danmarks Statistik. Afgrænsningen følger regnskabsstatistik for byerhverv. Regnskaberne vedrører danske og udenlandske virksomheders aktiviteter i Danmark.

De største virksomheder er fundet ved at se på værditilvæksten i 2015. Når der ses på udviklingen i de seneste 10 år skal man erindre, at dette kun er en delpopulation, der kræver data for både 2015 og 2005. Virksomheder, der er under 10 år gamle falder dermed ud. Men der er også virksomheder, som skulle eksistere i 2005, for hvem der ikke foreligger data i 2005. Disse virksomheder ryger ligeledes ud af analysen.


 

Noter

  1. ^ Størrelsen er i denne analyse konsekvent målt ved værditilvæksten.
  2. ^ Se også analysen om højvækstvirksomheder, der tegner et generelt billede af betydningen af virksomheder med høj vækst.
  3. ^ Det påpeges ofte, at de 100 største eksportører tegner sig for halvdelen af eksporten. Dette er fortsat korrekt. Her er der dog tale om de 100 største virksomheder målt ved værditilvækst, hvorfor eksporten blandt de 100 største virksomheder bliver lidt mindre end 50 pct. De fleste virksomheder i top 100 målt på værditilvækst har en betydelig eksport. Men der er også virksomheder med en ret beskeden eksport blandt de 100 største.

Relateret indhold