Analyser

Ny teknologi på dagsordenen i flere SMV’er

Flere virksomheder har planer om at investere i nye teknologier i det kommende år, og dermed ser udviklingen med høje vækstrater i it-investeringer og robotter ud til at fortsætte. Det er især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som har fået større fokus på ny teknologi, hvilket er glædeligt, for de halter fortsat meget efter de store.

Digitalisering og brug af ny teknologi står højt på dagsordenen hos mange af landets virksomheder. Ved indgangen af året svarer syv ud af ti virksomhedsledere i DI’s Virksomhedspanel, at de i 2020 har planer om at investere i mindst en af kapitaltyperne inden for teknologi, maskiner, inventar samt forskning og udvikling.

Digitalisering og brug af ny teknologi står højt på dagsordenen hos mange af landets virksomheder. Ved indgangen af året svarer syv ud af ti virksomhedsledere i DI’s Virksomhedspanel, at de i 2020 har planer om at investere i mindst en af kapitaltyperne inden for teknologi, maskiner, inventar samt forskning og udvikling.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Blandt de investeringslystne virksomheder er det særligt inden for it – i form af software og hardware – at der er stor efterspørgsel. Næsten seks ud af ti virksomheder forventer at investere i nyt it-udstyr eller software i år. For to år siden, ved indgangen til 2018, var det cirka halvdelen, som havde planer om at investere i it. 

Forventningerne om at investere yderligere i it og ny teknologi end for to år siden vidner om, at der er sket et strategisk og ledelsesmæssigt skifte i mange virksomheder, da økonomien generelt og efterspørgslen på mange markeder er præget af stor usikkerhed i øjeblikket. Der er således ikke tale om, at konjukturudviklingen har medført stigende forventninger til investeringerne i it og ny teknologi. Snarere tværtimod.

Dermed ser virksomhederne ud til at fortsætte tendensen fra tidligere år, hvor investeringer i it-udstyr og software er steget ganske betragteligt i takt med digitaliseringen. Siden 1990 er investeringer i it-udstyr næsten seksdoblet, mens softwareinvesteringerne er steget med mere end en faktor ti. Til sammenligning er de samlede investeringer i maskiner (inkl. ICT-udstyr) og intellektuelle rettigheder steget med henholdsvis cirka 75 og 420 pct. i samme periode.

Anm.: Der findes kun data om investeringeri it-udstyr og software frem til og med 2016. It-udstyr indeholder også telekommunikation.
Kilde: Danmarks Statistik og DI

Virksomhederne forventer også at investere i bl.a. robotter og anden automatisering. Også inden for disse felter er der nu flere virksomheder, som vil investere end for to år siden. I år har hver fjerde virksomhed således planer om at investere i robotter, mens mere end hver tredje vil investere i andre former for automatisering.

Det flugter fint med, at der bliver anvendt stadig flere robotter i de danske virksomheder. I 2018 var der i alt cirka 6.600 operationelle industrirobotter på landsplan. Det er en stigning på godt 2.000 industrirobotter over de seneste fem år, hvor udviklingen især har taget fart efter finanskrisen. Målt i forhold til antal medarbejdere er antallet af industrirobotter steget fra 176 til 240 per 10.000 ansatte i samme periode. Dette bringer Danmark ind på en sjetteplads i verden over lande med flest industrirobotter per 10.000 medarbejdere i fremstillingsindustrien

Anm.: Antal industrirobotter per 10.000 ansatte i fremstillingsindustrien er opgjort ekskl. bilindustri, som fylder ganske lidt i Danmark.
Kilde: World Robotics - Industrial Robots 2019. International Federation of Robotics (IFR)

Større fokus på ny teknologi – særligt blandt SMV’er

Store virksomheder investerer generelt mere end SMV’er – og det gælder både i maskiner, bygninger og anlæg samt nye typer af teknologi.  Det kommer også til udtryk, når man spørger ind til virksomhedernes investeringsplaner for 2020. Her svarer godt fire ud af ti store virksomheder med over 100 ansatte, at de forventer at investere i robotter, mod cirka hver sjette blandt SMV’er. Tilsvarende er investeringslysten for køb af it og andre former for automatisering også større blandt de store virksomheder.

Det er dog værd at bemærke, at SMV’erne har løftet deres investeringsplaner markant sammenlignet med for to år siden. Hele 13 procentpoint flere SMV’er har planer om at investere i anden automatisering end for to år siden. Ligeledes er der langt flere SMV’er, der regner med at investere i it og robotter i 2020. For de store virksomheder er det derimod lidt mere blandet, hvorvidt der er flere eller færre, der vil investere, afhængig af den enkelte type af teknologi.
 
Det er altså tydeligt, at SMV’erne i højere grad end tidligere har fået øjnene op for betydningen af at bruge nye teknologier.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Selvom flere SMV’er har fået større fokus på brugen af ny teknologi, er der fortsat et meget stort potentiale for at udbrede forskellige nye teknologier til en større del af SMV-segmentet. Men det kræver, at der investeres væsentligt mere fra SMV’ernes side end hidtil. Et kig på udviklingen i materielinvesteringer viser nemlig, at SMV’er halter kraftigt efter de store – og har gjort det længe. I 2017 investede SMV’er blot lige så meget per fuldtidsbeskæftiget som i 2000. I den samme periode mere end fordoblede store virksomheder med over 100 ansatte mængden af investeringer per fuldtidsbeskæftiget.

Anm.: Materielinvesteringer omfatter investeringer i driftsmidler, immaterielle anlægsinvesteringer og forudbetalte anlægsinvesteringer.
Kilde: Danmarks Statistik og DI

En forudsætning for, at danske virksomheder kan klare sig på den internationale arena er bl.a., at flere virksomheder – såvel SMV’er som store virksomheder – kommer i gang med at bruge ny teknologi. Ligeledes kræver det, at vi giver virksomheder gode rammer for at investere, udvikle sig og konkurrere på lige vilkår i Danmark.


DI har for nylig lanceret en ny Digitaliseringsindsats – under navnet Tech der tæller – som skal accelerere virksomhedernes digitale udvikling. Indsatsen skal få flere virksomheder til at gribe de digitale muligheder, styrke de digitale kompetencer, skabe nye vækstmuligheder samt udvikle flere bæredygtige løsninger. Et af de konkrete mål er at øge andelen af DI’s medlemmer, der anvender avancerede digitale teknologier, som f.eks. AI, AR/VR, Blockchain, robotter og IoT, med mindst 50 pct. over de næste to år. 

Læs mere om DI’s nye digitaliseringsindsats Tech der tællerwww.danskindustri.dk/tech-der-taller/

Fakta om DI's Virksom- hedspanel

- Resultaterne om virksomhedernes konjunkturvurderinger fra DI’s Virksomhedspanel for 1. kvartal 2020 bygger på svar fra 462 ud af 2.014 adspurgte virksomheder.

- Virksomhederne har afgivet svar i perioden 27. november til 11. december 2019.

- Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

- Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørstevirksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 75.000 – 110.000 ansatte i Danmark.

Relateret indhold