DI Analyser Analyser

Coronakrisen sætter turbo på virksomhedernes digitale investeringsplaner

På trods af at coronakrisen har ramt erhvervslivet hårdt, så forventer virksomhederne samlet set at investere over 5 mia. kr. mere i it i 2020 end året før. Især store virksomheder udnytter krisen til at digitalisere deres forretningsgange, mens de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) fortsat halter efter i den digitale omstilling.

Digitalisering og brug af nye teknologier er afgørende, hvis danske virksomheder fortsat skal kunne øge deres produktivitet og være konkurrencedygtige. Derfor er det glædeligt, at virksomhedernes investeringslyst i digitale løsninger faktisk er vokset under coronakrisen i modsætning til tidligere kriser, hvor virksomhedernes digitale investeringslyst typisk er faldet. Eksempelvis faldt virksomhedernes udgifter til investeringer i it med 7 pct. i kølvandet på finanskrisen, hvor økonomien skrumpede med næsten 5 pct. Til sammenligning forventer virksomhederne at øge deres udgifter til it med knap 8 pct. i år, selvom der skønnes et fald i BNP på omkring 3½ pct. Det vidner om, at epidemien og den efterfølgende nedlukning på kort tid har bragt digitalisering endnu højere på dagsordenen, og at vi næppe vender tilbage til en verden, som den så ud før coronakrisen.

Anm.: Skøn for realvækst i BNP i 2020 er baseret på et gennemsnit af seneste økonomiske prognoser, mens skøn for virksomhedernes udgifter til investeringer i it er beregnet pba. virksomhedernes forventede investeringer i informations- og kommunikationsteknologi ifølge DI's Virksomhedspanel. Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, september 2020

Det fremgår af en ny rundspørge til DI’s Virksomhedspanel, hvor der er spurgt til virksomhedernes investeringsplaner i informations- og kommunikationsteknologi i 2020 i forhold til sidste år. Her svarer en klar overvægt af virksomhederne, at de forventer at øge deres investeringer i 2020 frem for at reducere dem. Samlet set forventer virksomhederne at øge deres investeringer i it og udgifterne hertil – som dækker over eksempelvis køb af software, kommunikationsudstyr og audiovisuel udstyr, it-serviceydelser mv. – med over 5 mia. kr. i forhold til sidste år. Virksomhedernes samlede udgifter til investeringer i it skønnes dermed at udgøre cirka 71 mia. kr. i 2020.

Anm.: Virksomhedernes it-udgifter i 2017-2019 er fremskrevet med den overordnede konjunkturudvikling for bruttoininvesteringer i ICT-udstyr mv. og intellektuelle rettigheder. Udgifterne i 2020 er beregnet ud fra virksomhedernes forventede investeringer i informations- og kommunikationsteknologi ifølge DI's Virksomhedspanel, defineret på samme måde som i Danmarks Statistiks opgørelse.
Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, september 2020.

Det er især de store virksomheder med flere end 100 medarbejdere, som forventer at øge udgifterne til investeringer i it. Ud af de godt 5 mia. kr., som virksomhederne skønnes at øge deres it-udgifter med i 2020, er det kun lidt over en halv mia. kr., som ventes brugt i SMV’erne.1 Det svarer til knap en ottendedel af den samlede stigning i it-udgifterne, som skal ses i forhold til, at SMV’erne udgør cirka ni ud af ti virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte i Danmark. Både SMV’er og store virksomheder forventer dog pæn fremgang i deres samlede it-udgifter i 2020.2

Anm.: Den forventede fremgang i virksomhedernes it-udgifter i 2020 er beregnet på baggrund af DI's Virksomhedspanel. SMV'er er defineret ved virksomheder med 10-99 fuldtidsansatte i Danmarks Statistiks regnskabsstatistik.
Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel, september 2020.

SMV’er halter efter på investeringer i it

At SMV’erne halter efter de store, når det gælder investeringer i it er ikke noget nyt fænomen. I 2016 brugte virksomheder med flere end 100 medarbejdere i gennemsnit cirka 78.000 kr. på it per fuldtidsansat. Det var mere end dobbelt så meget som i SMV’erne, der i samme år lå i omegnen af 29.000 og 36.000 kr. per fultidsansat for virksomheder med henholdsvis 10-49 og 50-99 medarbejdere.
Det er inden for alle typer af it-udgifter, at SMV’erne bruger færre penge per medarbejder end de store virksomheder. For de helt små virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte er det særligt på it-serviceydelser og leje, at de investerer mindre end de store virksomheder.

Anm.: Figuren omfatter virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte.
Kilde: Danmarks Statistik og DI.

Der er store variationer på tværs af brancher med hensyn til hvor store it-udgifter, virksomhederne i gennemsnit bruger per medarbejder, og hvor højt digitalisering står på deres dagsorden.

Den finansielle sektor er den branche, som med afstand investerer mest i it. Her lå udgifterne på næsten 250.000 kr. per fuldtidsansat i 2016. De næsthøjeste it-udgifter per fuldtidsansat findes inden for information og kommunikation, som er på cirka 132.000 kr. I industrien ligger it-udgifterne per fuldtidsansat i gennemsnit på cirka 48.000 kr, hvilket er lavere end i transportsektoren men lidt højere end i handelsvirksomhederne. Udgifterne til it er lavest i bygge- og anlægssektoren med knap 12.000 kr. per fuldtidsansat.

Anm.: Figuren omfatter virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte.
Kilde: Danmarks Statistik og DI.

Coronakrisen udnyttes til at digitalisere

Coronakrisen har ramt erhvervslivet hårdt. Ikke desto mindre vurderer virksomheder, der repræsenterer mere end en fjerdedel af beskæftigelsen blandt DI’s medlemmer, at de kan komme styrket ud af coronakrisen.3 Det er især de store virksomheder med flere end 100 medarbejdere, som er tilbøjelige til at se positivt på fremtiden.

Anm.: Dette spørgsmål er alene stillet til de 217 virksomheder, der forventer at komme styrket gennem coronakrisen.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2020.

Der er flere forklaringer på, at virksomhederne ser gode muligheder for at komme styrket gennem krisen. Øverst på listen over disse muligheder står øget brug af digitale løsninger og ny teknologi, hvor cirka 80 pct. af virksomhederne (beskæftigelsesvægtet) peger på et eller begge disse forhold som forklaringer på, at de ser lyst på fremtiden. Det er især de store virksomheder, som har grebet mulighederne for at digitalisere deres forretning, mens SMV’erne i mindre grad er søgt ind på det digitale spor. Det er dog stadig halvdelen af SMV’erne, som vurderer, at øget brug af digitale løsninger og/eller nye teknologier vil betyde, at de kommer styrket gennem krisen.

Det mindre fokus på digitalisering blandt SMV’erne skyldes blandt andet, at de i mindre grad end de store virksomheder betragter investeringer i it som nødvendige for at kunne vækste i fremtiden. Hvor 85 pct. af de store virksomheder anser investeringer i it for at være en forudsætning for at skabe vækst og nye arbejdspladser, så svarer kun 64 pct. af SMV’erne det samme (beskæftigelsesvægtet).

Anm.: I figuren er de øvrige svarmuligheder udeladt, som omfatter "I lav grad", "Slet ikke" og "Ved ikke".
Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2020.

Selvom SMV’erne således har sværere ved at se mulighederne i og nødvendigheden af øget digitalisering, så er der dog stor forskel fra virksomhed til virksomhed. Nogle SMV’er er helt i front med at udnytte digitaliseringen – fra yngre virksomheder, hvor hele forretningskonceptet er bygget op omkring digitale løsninger til ældre virksomheder i traditionelle brancher, der har forstået at tage nye digitale løsninger til sig som en vigtig konkurrenceparameter.

Hvis flere virksomheder, herunder især SMV’erne, skal kunne udnytte digitaliseringen og nye teknologier, så er det afgørende, at det både bliver mere attraktivt at investere i nyt it-udstyr, men også at virksomhederne får bedre kendskab til, hvordan de kan udnytte de digitale muligheder. DI har for nylig lanceret en 2030-plan, som indeholder en række politiske forslag til, hvordan de digitale investeringer kan fremmes, jf. boksen nedenfor. Investeringer, som er afgørende for produktivitetsvæksten og velstanden i Danmark.

Forslag til at øge virksomhedernes digitale investeringer

DI foreslår blandt andet, at de danske afskrivningsregler justeres, således at der ikke er aktiver inden for digitalisering og ny teknologi (og andre typer af investeringsgoder), der skattemæssigt afskrives langsommere end deres realøkonomiske levetid.

Endvidere foreslår DI en lavere og mere ensartet kapital- og aktiebeskatning, således at virksomhederne kan få tilført den kapital, der danner grundlaget for fremtidige investeringer inden for bl.a. informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Et tredje forslag, der også vil bidrage til flere digitale investeringer, omfatter en række forbedringer af virksomhedernes mulighed for at investere i forskning og udvikling (FoU). Det gælder bl.a. et forslag om at fastholde den midlertidige forhøjelse af fradraget for FoU-omkostninger på 130 pct. samt at fjerne loftet over udbetalinger af skattekreditter for FoU-omkostninger.

Derudover har DI lanceret en digitaliseringsindsats – under navnet TECH DER TÆLLER – som skal styrke virksomheder i at udvikle og implementere digitale løsninger. Et af målene med indsatsen er, at øge andelen af DI’s medlemmer, der anvender avancerede digitale teknologier, som f.eks. AI, AR/VR, Blockchain, robotter og IoT m.fl. Du kan læse mere om DI’s digitaliseringsindsats TECH DER TÆLLER på di.dk/tech-der-taller.

Endelig kan MADE (Manufacturing Academy of Denmark), som er et samarbejde mellem industrien, fonde, foreninger og forskningsmiljøer, også nævnes som et vigtigt initiativ, der hjælper danske produktionsvirksomheder med at udvikle og indføre nye teknologier. Du kan læse mere om MADE’s samarbejder, projekter og aktiviteter med at få danske virksomheder til at stå stærkere i den internationale konkurrence på made.dk.

Du kan også læse mere om DI’s nye 2030-plan ”Danmark tilbage til fremtiden” og dens 188 politiske forslag på di.dk/2030.

______________________________________________________________

DI’s opgørelse af virksomheders udgifter til investeringer i it

Danmark Statistik udarbejder løbende en kortlægning af de samlede it-udgifter i virksomheder i Danmark. Opgørelsen er baseret på en spørgeundersøgelse, der bygger på svar på cirka 3.000 virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte i samarbejde med Eurostat og OECD. Den seneste opgørelse blev foretaget i 2016, som opgjorde virksomhedernes samlede it-udgifter til 57,6 mia. kr. i 2016 (og som skønnes at udgøre ca. 66 mia. kr. i 2019, hvis der fremskrives med den overordnede konjunkturudvikling for bruttoinvesteringerne i ICT-udstyr mv. og intellektuelle rettigheder i årene 2017-2019).

DI’s opgørelse af virksomhedernes udgifter til investeringer i it i 2020 er baseret på svar fra mere end 1.200 virksomheder i DI’s Virksomhedspanel. Her spurgte vi til deres investeringsplaner i informations- og kommunikationsteknologi, inkl. software, i 2020 i forhold til sidste år. Informations- og kommunikationsteknologi er defineret på samme måde som i Danmarks Statistiks opgørelse (se nedenfor) og omfatter områderne hardware, standard- og kundespecifik software, øvrigt it-udstyr (telekommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr og andet it-udstyr) samt it-konsulentbistand.

Anm.: Virksomheder som forventer at investere i it i 2020, men som har svaret "Ved ikke" på spørgsmålet, er udeladt i figuren.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, september.

Her svarer en klar overvægt af virksomhederne, 32 mod 12 pct., at de forventer at øge deres investeringer i 2020 frem for at reducere dem. Virksomhedernes investeringsforventninger vægtes ens, hvorefter de gennemsnitlige vækstrater ganges med virksomhedernes samlede udgifter til it opdelt i fem størrelseskategorier (10-19 ansatte, 20-49 ansatte, 50-99 ansatte, 100-249 ansatte og mere end 250 ansatte). Der opdeles på virksomhedsstørrelse i analysen for at præcisere opgørelsen og tage højde for, at de store virksomheder typisk investerer langt mere i it end SMV’erne, jf. ovenfor.

På den baggrund skønnes virksomhedernes samlede udgifter til investeringer i it at stige med cirka 5,2 mia. kr i 2020, svarende til en vækstrate på knap 8 pct. i forhold til sidste år.

Kilde: Danmarks Statistik

______________________________________________________________

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes investeringsforventninger fra DI’s Virksomhedspanel bygger på svar fra 1.202 virksomheder.
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioderne fra den fra den 9. september til den 17. september 2020.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, herunder også de nye medlemmer fra DI Dansk Byggeri.
  • Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 92.000 – 157.000 ansatte i Danmark.

 

Noter

  1. SMV’er omfatter virksomheder med 10-99 fuldtidsansatte, da det kun er virksomheder med minimum 10 årsværk, som indgår i Danmarks Statistiks opgørelse.
  2. SMV’erne forventer at øge deres udgifter til investeringer i it med 4,9 pct. i 2020, mens de store virksomheder forventer en vækstrate på 8,6 pct.
  3. Se DI-analysen (2020): ”Lys for erhvervslivet efter coronakrisen”.

Relateret indhold