DI Analyser Analyser

Ledighed blandt samfundsvidenskabelige dimittender

Næsten hver anden samfundsvidenskabelige dimittend går direkte i job efter endt uddannelse, og 8 ud af 10 er i job efter seks måneder. Selvom samfundsvidenskaberne klarer sig langt bedre end andre dimittender, er det langt fra alle, der er lige efterspurgte.

I gennemsnit går 37 pct. af alle nyuddannede dimittender fra universiteterne direkte i job efter endt uddannelse, mens det for de samfundsvidenskabelige dimittender er hele 45 pct. Et år efter endt uddannelse er det 10 pct., som står uden job, mens det er 12 pct. af dimittenderne på tværs af kandidatuddannelserne.

På omkring 80 pct. af de samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser er der en overvægt af dimittender, som finder beskæftigelse i det offentlige. Men i perioden 2014-2018 er der sket en udvikling således, at dimittender fra samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser nu fordeler sig næsten ligeligt mellem det offentlige og private arbejdsmarked.

Anm.: Anm.: Der er i opgørelsen alene medtaget uddannelser med mere end fem registrerede dimittender som et gennemsnit
af året 2017 og 2018.

Kilde: Kilde: Danmarks staitisks forskerservice og egne beregninger

På trods af, at dimittenderne fra de samfundsvidenskabelige uddannelser klarer sig bedre end den gennemsnitlige dimittend fra kandidatuddannelserne med over fem dimittender, er der store variationer i ledighedslængderne for visse uddannelser.

Dimittender fra uddannelser, der er relateret til økonomi eller jura, kommer hurtigst i beskæftigelse. På listen over de 20 samfundsvidenskabelige uddannelser med lav ledighed, er hele 10 direkte relateret til økonomi. For jura er det 6 ud af de 20.

Erhvervsøkonomi og matematik på CBS har den laveste ledighed. På denne uddannelse går 69 pct. direkte i job, og kun 1 pct. af dimittenderne forbliver ledige i over et år.

CBS har flest uddannelser på listen over de samfundsvidenskabelige uddannelser med lavest ledighed. 7 ud af 20 af uddannelserne er fra CBS, og 5 ud af 20 er fra AU. KU fremgår tre gange på listen. SDU og AAU er hver især repræsenteret to gange på listen med de meget erhvervsrettede uddannelser, jura og revisorkandidaten. Det betyder, at dimittender fra særligt disse professionsrettede uddannelser er efterspurgte på tværs af uddannelsesinstitutionerne, selvom der er forskel på ledighedsprocenterne.

 

Samfundsvidenskabelige uddannelser med lavest ledighed

Anm.: Der er i opgørelsen alene medtaget uddannelser med mere end 5,0 registrerede dimittender som
et gennemsnit af året 2017 og 2018.

Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger

Selvom langt størstedelen af de samfundsvidenskabelige uddannelser lykkes med at få deres dimittender i job, er der stadig uddannelser, som døjer med meget høje ledighedsprocenter. Ledighedsprocenterne er særligt høje blandt dimittender fra studier, som er relateret til socialvidenskab,  virksomhedskommunikation og tværfaglige samfundsvidenskabelige studier. På listen over de 20 samfundsvidenskabelige uddannelser med højst ledighed, er 11 af dem socialvidenskabelige studier (cand.soc.).

By, bolig og bosætning på AAU rangerer på førstepladsen over samfundsvidenskabelige uddannelser med højest ledighed. Kun 18 pct. af dimittenderne fra denne uddannelse går direkte i job, og 33 pct. forbliver ledige i over et år.


AAU er overrepræsenteret på listen over uddannelser med højest ledighed. Hele 7 ud af 20 uddannelser på listen er fra AAU. Derudover er der også fem uddannelser fra RUC og fire fra SDU. Hverken KU eller CBS er repræsenteret på listen over uddannelser med høje ledighedsprocenter. Det ses også, at uddannelserne med høje ledighedsprocenter er meget små sammenlignet med de uddannelser, der har lave ledighedsprocenter.


Samfundsvidenskabelige uddannelser med højest ledighed

Anm.: Der er i opgørelsen alene medtaget uddannelser med mere end 5,0 registrerede dimittender som
et gennemsnit af året 2017 og 2018.

Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger.

De 10 største samfundsvidenskabelige uddannelser står for næsten
halvdelen (48 pct.) af det samlede antal nyuddannede samfundsvidenskabelige kandidater, der uddannes på uddannelser med mere end fem kandidater. Kun erhvervsøkonomi på SDU har en markant høj ledighedsprocent på 41 pct. På denne uddannelse forbliver 21 pct. af de i gennemsnittet 213 dimittender ledige i mere end et år.

De resterende ni uddannelser har en lavere ledighedsprocent og efter et år er langt størstedelen i beskæftigelse. Det betyder, at en stor andel af de samfundsvidenskabelige dimittender, fordeler sig på uddannelser, som er attraktive på arbejdsmarkedet.

10 største samfundsvidenskabelige uddannelser

Anm.: Der er i opgørelsen alene medtaget uddannelser med mere end 5,0 registrerede dimittender som
et gennemsnit af året 2017 og 2018.

Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger

Andelen af samfundsvidenskabelige dimittender på de forskellige institutioner varierer meget. Næsten hver tredje samfundsvidenskabelige dimittend uddannes på CBS, og hver femte uddannes på KU. Det er dermed de institutioner, der udbyder uddannelser med meget lave ledighedsprocenter, som uddanner flest dimittender. Samtidig er det kun hver ottende, der uddannes på AAU og SDU.

Anm.: Der er i opgørelsen alene medtaget uddannelser med mere end 5,0 registrerede dimittender som et
gennemsnit af året 2017 og 2018.

Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger.

Ser man på, hvor stor en andel af de samfundsvidenskabelige dimittender fra de forskellige universiteter, der går direkte i job, er det KU, som rangerer højest. Her er det hele 57 pct. af de samfundsvidenskabelige dimittender, som går direkte i job efter endt uddannelse, og kun 5 pct. forbliver ledige i over et år. Billedet er stort set det samme for CBS med hele 56 pct., der går direkte i job, og kun 6 pct., der forbliver ledige i over et år. Dimittenderne fra AAU har sværest ved at komme direkte i job. Her er det kun 27 pct., som går direkte i job, og hele 18 pct., som forbliver ledige i over et år.

Det er dog positivt, at langt de fleste dimittender uddannes på de institutioner, hvor flest dimittender hurtigt kommer i beskæftigelse.

Færrest samfundsvidenskabelige dimittender fra AAU går direkte i job

Anm.: Der er i opgørelsen alene medtaget uddannelser med mere end fem registrerede dimmitender som et gennemsnit
af året 2017 og 2018.

Kilde: Danmarks staitisks forskerservice og egne beregninger.

Metode

Resultaterne i analysen er et gennemsnit over ledighedstallene for årene 2017-2018. Dette gælder både for ledighedsprocenterne, ledighedslængderne og antallet af dimittender på uddannelserne. Ledigheden er defineret som ledighed det første år efter dimission. Den gennemsnitlige årlige ledighed er udregnet som et simpelt gennemsnit af de månedlige ledigheder. Den månedlige ledighed beskriver andelen af ledige nyuddannede ud af det samlede antal nyuddannede inden for de seneste 12 måneder.

Ledighedslængden måles for personer, der har haft ledighed inden for første år af dimission. Ledighedslængden akkumuleres over hele ledighedsperioden med et afbrydelseskriterie på to måneder. Derudover er der set på, hvor stor en andel dimittender, der ingen ledighed har det første år (direkte i job), og hvor stor en andel, der efter et års ledighed endnu ikke er kommet i beskæftigelse eller er startet på en uddannelse. Selvom ”direkte i job” betyder, at dimittenderne ikke oplever ledighed lige efter endt uddannelse, kan det også være tilfældet, at dimittenderne af anden årsag ikke er meldt ledige. Dog tolkes det, at det for størstedelen gælder, at de er endt i ordinær beskæftigelse.

Analysen tager udgangspunkt i de kandidatuddannelser, som uddanner over 5,0 kandidater om året og der er taget et gennemsnit over en toårig periode. Dvs. at uddannelser med i gennemsnit 5,1 er medtaget, men i tabellerne er tallene afrundet.

Den lave grænse for antal dimittender betyder, at der især på mindre uddannelser kan være udsving fra år til år. Der er dog alligevel valgt en grænse på mere end 5,0 kandidater, fordi resultaterne er et gennemsnit over to år, og samtidig giver grænsen analysen mulighed for at sammenligne de små uddannelser på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Vi er dog bevidste om, at det kan give store udsving på de små uddannelserne.

Gennemsnittet for alle uddannelser er defineret som alle kandidatuddannelser, som dimitterer mere end 5,0 som et gennemsnit over
to år.

De humanistiske uddannelser er en sammensætning af humanistiske og teologiske uddannelser og pædagogiske uddannelser.
De naturvidenskabelige uddannelser er en sammensætning af uddannelser på naturvidenskab, fødevarer, bio- og laboratorieteknik
samt jordbrug, natur og miljø.

Relateret indhold