DI Analyser Analyser

Virksomhedernes investeringslyst er på vej tilbage

Coronakrisen fik i det sene forår virksomhedernes investeringsforventninger til at styrtdykke. Nye tal fra DI viser, at virksomhederne har genvundet noget af investeringslysten. Mere end hver fjerde regner dog fortsat med at skrue ned for deres investeringsaktiviteter i 2020.

Coronakrisen ramte dansk erhvervsliv hårdt i foråret og fik virksomhedernes syn på fremtiden til at gå gennem gulvbrædderne. Henover sommermånederne er stemningen dog vendt, og virksomhederne ser nu lysere på udsigterne til at foretage investeringer på trods af, at vi fortsat ser ind i et efterår med enorm usikkerhed.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelser gennemført i december 2019, juni 2020 og september 2020

Ved indgangen af året var der en klar overvægt af virksomheder, der forventede at øge deres investeringer i 2020 frem for at reducere dem. I dag, et halvt år efter coronakrisen ramte os, er billedet et ganske andet, hvor stort set lige mange virksomheder – lidt over hver fjerde (beskæftigelsesvægtet) – nu forventer at øge eller reducere deres investeringer. En dramatisk udvikling, men heldigvis et noget mindre fald i virksomhedernes investeringsforventninger end for blot nogle få måneder siden (primo juni), hvor virksomheder, der repræsenterer halvdelen af de beskæftigede, regnede med at skrue ned for deres investeringsaktiviteter i løbet af 2020.

Selvom virksomhederne er blevet mere positive hen over sommeren, så ligger investeringslysten fortsat underdrejet sammenlignet med før coronakrisen – og det gælder både for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og for de store virksomheder1.  Før coronakrisen var SMV’erne i højere grad ramt på investeringslysten end de store virksomheder, men investeringsforventningerne er nu stort set den samme for de to grupper. Dermed har især de store virksomheder skruet ned for deres planlagte investeringer.

Anm.: Virksomheder som har svaret "ved ikke" er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelser gennemført i december 2019 og september 2020

Troen på fremtiden og lysten til at investere svinger dog fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Svarene fra DI Virksomhedspanel viser, at der er flest virksomheder inden for transport der ser negativt på fremtiden blandt andet trukket af nogle få meget store transportvirksomheder, der forventer at investere meget mindre i 2020 i forhold til sidste år. Også inden for fremstillingsindustrien og bygge- og anlægssektoren er der en betydelig del af virksomhederne, der ser negativt på deres investeringsplaner.


Blandt de øvrige brancher er det især virksomheder inden for fly-transport, hoteller, restauration og kultur samt udlejning og leasing af materiel, vikarbureauer mv., som fortsat er meget hårdt ramt af coronakrisen og præget af en udbredt investeringspessimisme.

Anm.: Virksomheder som har svaret "ved ikke" er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelse gennemført i september 2020

For at kunne fastholde virksomhedernes investeringslyst og få endnu mere gang i investeringerne er det vigtigt, at vi giver virksomhederne nogle gode rammer for at kunne investere og udvikle sig. DI har for nylig lanceret en ny omfattende 2030-plan, som indeholder en lang række konkrete politiske forslag til, hvordan de private investeringer kan fremmes, jf. boksen nedenfor. Investeringer er afgørende for produktivitetsvæksten og dermed velstanden i Danmark.

Forslag til at øge de private investeringer

DI foreslår blandt andet, at den gennemførte forhøjelse af arveafgiften i forbindelse med generationsskifter tilbagerulles, og at virksomhederne får krav på såvel en skematisk opgørelse af virksomhedens værdi som en gradvis betaling af afgiften.

Herudover foreslår DI en lavere og mere ensartet kapital- og aktiebeskatning, således at virksomhederne kan få tilført den kapital, der danner grundlaget for fremtidige investeringer.

DI anbefaler også, at tidsbegrænsningen på udnyttelse af fremførte underskud ophæves, da det også vil være med til at fremme flere investeringer i landets virksomheder på den korte bane.

Et fjerde forslag, der vil bidrage til flere private investeringer, omfatter en indførelse af et fradrag for eksterne lønomkostninger i forbindelse med omstruktureringer og udvidelser af virksomheder, så virksomhederne gives bedre vilkår for eksempelvis at udvide produktionen med en ekstra fabrik eller lignende.

DI foreslår også en række forbedringer af virksomhedernes mulighed for at investere i forskning og udvikling (FoU). Det gælder bl.a. et forslag om at fastholde den midlertidige forhøjelse af fradraget for FoU-omkostninger på 130 pct. samt at fjerne loftet over udbetalinger af skattekreditter for FoU-omkostninger.

Endelig foreslår DI også sammen med CO Industri, at de danske afskrivningsregler justeres, således at der ikke er aktiver (f.eks. inden for digitalisering og teknologi), der skattemæssigt afskrives langsommere end deres realøkonomiske levetid.

Du kan læse mere om DI’s nye 2030-plan ”Danmark tilbage til fremtiden” og dens i alt 188 politiske forslag på di.dk.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes investeringsforventninger fra DI’s Virksomhedspanel bygger på svar fra tre spørgerunder med deltagelse af henholdsvis 462, 1.025 og 1.202 virksomheder.
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioderne fra den 27. november til den 11. december 2019, fra den 2. juni til den 3. juni 2020, samt fra den 9. september til den 17. september 2020.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, herunder også de nye medlemmer fra DI Dansk Byggeri.
  • Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i de tre spørgerunder repræsenterer henholdsvis 75.000 – 110.000, 95.000 – 155.000 samt 92.000 – 157.000 ansatte i Danmark.

 


 

Noter

  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) omfatter virksomheder med færre end 100 medarbejdere.

Relateret