DI Analyser Analyser

Høj smitte bremser erhvervslivets genopretning

Erhvervslivet venter en opbremsning i aktiviteten i første kvartal 2021. Omsætningen blev styrket i efteråret efter et hårdt forår, men siden oktober er genopretningen gået i stå. Det sker i kølvandet på høje smittetal og indførslen af stramme restriktioner i Danmark og mange af vores samhandelslande.

Virksomhedernes forventninger til omsætningen i første kvartal er forholdsvis afdæmpede på trods af den positive nyhed om, at en coronavaccine er på vej. Det skyldes, at Danmark og resten Europa oplever meget høje smittetal. De høje smittetal har medført stramme restriktioner og nedlukninger i mange lande inklusiv Danmark. Restriktionerne gør det sværere at drive virksomhed, og det afspejles også i erhvervslivets vurdering af omsætningen i fjerde kvartal i år og første kvartal næste år.

Anm.: For 2019K1-2020K3 er anvendt omsætningstal fra Danmarks Statistik. Herefter er omsætningsudviklingen baseret på virksomhedernes vurdering. Se afsnittet "Beregning af virksomhedernes omsætningsudvikling" på side 5 og 6 for uddybning af opgørelse og beregningsmetode.

Kilde: DI's Virksomhedspanel og Danmarks Statistik

Efter tiltrængt omsætningsfremgang i tredje kvartal, er genopretningen nu bremset op, og virksomhederne venter heller ikke, at aktiviteten vil tage et væsentligt skridt ud af krisen i det kommende kvartal. Samlet set skønnes det, at omsætningen i første kvartal 2021 vil være to procent under niveauet i 2019. Skønnet er baseret på 1.100 svar fra DI’s Virksomhedspanel, som er afsluttet den 16. december. Omsætningsudviklingen er beregnet for udvalgte brancher, som dækker cirka 85 procent af omsætningen i den private sektor.1 

De seneste udmeldinger fra Regeringen om nedlukningen af Danmark er ikke fanget i virksomhedernes besvarelse, og det må derfor forventes, at omsætningen bliver endnu lavere og nok tager et dyk nedad igen.

I Danmark har smittetallene været voldsomt stigende i første halvdel af december. For at bekæmpe smittespredningen er der gradvist udrullet restriktioner, og omfanget kan få mange virksomheder til at få deja-vu fra den historiske nedtur i foråret. Værktøjerne i restriktionskassen er i høj grad de samme som i foråret og bygger på afstand og minimal kontakt, og det sætter dansk økonomi i bakgear. Restriktionerne rammer brancher forskelligt. Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen holder skindet på næsen, selvom nedlukningen af Nordjylland i november vidner om, at re-striktioner kan ramme alle brancher hårdt. De nye restriktioner rammer specielt dele af servicebranchen, hvor virksomheder må lukke ned eller gå markant ned i aktivitet. Som konsekvens taber virksomhederne omsætning og må hjemsende medarbejdere.

Restriktioner rammer også mere bredt, da virksomheder med leverancerne til restriktionsramte virksomheder også taber omsætning. Yderligere er virksomhederne udfordret af, at de høje smittetal medfører, at flere medarbejdere er i selvisolation og ikke kan udføre deres arbejde. Heldigvis har en række virksomheder fået bedre erfaringer med brug af hjemmearbejde, men for en række medarbejdere, virksomheder og selvstændige betyder selvisolation, at der ikke kan arbejdes. De høje smittetal rammer derfor store dele af dansk erhvervsliv.

Udover de nye restriktioner har rejserestriktioner påvirket persontransporten hårdt siden forårets nedlukning, og fremgang er ikke indenfor rækkevidde, så længe smittetallene er høje i Danmark og verden omkring os.

Anm.: Omsætningen i 1. kvartal 2021 er estimeret på baggrund af virksomhedernes vurdering. Se afsnittet "Beregning af virksomhedernes omsætningsudvikling" på side 5 og 6 for beregningsmetode. Punkterne for Forsyning og Bygge og anlæg er næsten sammenfaldende i figuren, hvor forsyning er marginalt mere positiv. Punktet "Alle brancher" henviser til en sammenlægning af de viste brancher i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel og Danmarks Statistik

På baggrund af de indsamlede svar fra DI’s Virksomhedspanel er det muligt at se restriktionernes konsekvenser for virksomhedernes omsætning. Svarene giver mulighed for at bruge udrulningen af lokale restriktioner i starten af december som case. Der er indsamlet svar over en to ugers periode, hvor virksomhederne i første uge er spurgt til omsætningen i uge 49 (en uge uden lokale restriktioner), og virksomhederne i anden uge er spurgt til omsætningen i uge 50 (en uge med lokale restriktioner). De to uger skaber derved et sammenligningsgrundlag for at se udviklingen i virksomhedernes omsætning før og efter restriktionernes udrulning. 2  

Svarene fra vores medlemmer viser, at udrulningen af de lokale restriktioner i starten af december har påført virksomhederne en mærkbart omsætningsnedgang. Ugen før de lokale restriktioner trådte i kraft, havde virksomhederne i gennemsnit et fald i omsætningen på seks procent i forhold til en normal uge. I uge 50 blev restriktionerne gradvist udrullet i 69 kommuner, og her angiver virksomhederne et omsætningstab på 14 procent.3 

Anm.: Svarene for uge 49 og 50 er baseret på svar for hhv 736 og 383 virksomheder. De dækker samlet set cirka 120.000 ansatte.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Selvom virksomhederne, som har nået at forholde sig til betydningen af de lokale restriktioner i uge 50, er betydeligt hårdere ramt på omsætningen, så ser de kun en anelse mere dystert på udsigterne for første kvartal 2021. Det afspejler nok håbet om, at udbredelsen af en vaccine kan betyde bedre tider.

Omsætningen i sidste halvdel af december ventes imidlertid yderligere ramt, da de lokale restriktioner nu er udvidet til alle kommuner samtidig med, at restriktionerne er skærpet, så mange servicevirksomheder skal holde lukket. Omfanget af restriktioner vil efter jul stort set matche niveauet under forårets nedlukning. Under de værste uger i foråret angav vores medlemmer, at deres omsætning var cirka 18 procent lavere end normalt. Et lignende fald er ikke usandsynligt inden udgangen af december.

Coronakrisen har taget hårdt på aktiviteten og presset virksomhedernes opsparing. Hvis de økonomiske tab bliver tilstrækkelig store i december kan det også have negative konsekvenser for aktiviteten i første kvartal. I værste fald vil der være tale om en hård opbremsning af dansk økonomi. Samtidig kan yderligere restriktioner eller forlængelse af de nuværende være med til at skubbe dansk økonomi længere væk fra vejen ud af krisen. 

Fakta om DI's Virksomhedspanel

  • Virksomhedernes konjunkturvurderinger for 1. kvartal 2021 bygger på svar fra 1.136 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.000 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 7. december til d. 16. december 2020.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 88.500 - 151.000 lønmodtagere.
  • Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af indikatorerne for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af indikatorerne for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 1.098 virksomheder har afgivet deres forventninger til 1. kvartal 2021.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Beregning af virksomhedernes omsætningsudvikling

Konjunkturindikatoren (KI) er et nettotal beregnet på baggrund af virksomhedernes forventninger i forhold til samme kvartal året før. Coronakrisen ramte dansk økonomi i slutningen af 1. kvartal 2020, og en omtrent uændret forventning til væksten i 1. kvartal 2021 vil derfor ikke være ensbetydende med, at dansk økonomi er ude af krisen, da omsætningsændringen sammenlignes med aktivitetsniveauet under en krise. Et KI-tal omkring nul er derfor stadig i kriseniveau, og indikatoren skal et tilstrækkeligt stykke over 2019-niveauet, inden vi et tilbage på aktivitetsniveauet før krisen.

Som et alternativ til KI er virksomhedernes forventninger til omsætningen koblet på statistikken for firmaernes salg (estimat for omsætningen) fra Danmarks Statistik. Omsætningsudviklingen er beregnet for industri, forsyningsvirksomhed, byggeri, anlæg, handel (ekskl. detailhandel), transport,  information, kommunikation, erhvervsservice, kultur, fritid og anden service. Følgende brancher er udeladt, da de ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i virksomhedspanelet: Landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofindvinding, detailhandel, finansiering, forsikring, ejendomshandel og boliger.

Omsætningen for 4. kvartal 2020 er beregnet fra en undersøgelse foretaget i slut november. Den forventede omsætning for 1. kvartal 2021 er beregnet på baggrund af undersøgelsen i december. Intervallerne i december-undersøgelsen har ikke den samme detaljeringsgrad som i november-undersøgelsen. Den lavere detaljeringsgrad opstår specielt for store og små fald i omsætningen. Det antages her, at svarene i december-undersøgelsen vil falde/stige med den samme ændring som i november-undersøgelsen. Antagelsen vurderes at underestimere omsætningsfaldet i 1. kvartal 2021, da de meget høje smittetal og stramme restriktioner (samt forlængelsen af de nationale tiltag frem til ultimo februar) først er indtruffet ved indsamlingen af svarene i december-undersøgelsen.


 

  1. Brancheafgrænsning findes på side 5 og 6 i afsnittet ”Beregning af virksomhedernes omsætningsudvikling”.
  2. Omsætningsændringen er ikke betinget på, at virksomheder er påvirket af lokale restriktioner i uge 50. Samtidig er branchefordelingen ikke helt identiske i de to uger. I sidste uge fylder servicevirksomhederne mere. En følsomhedsanalyse vier, at begge effekter trækker i retning af en lavere omsætning i uge 50.
  3. Den 7. december trådte de lokale restriktioner i kraft i 17 kommuner. Den 9. december blev de lokale restriktioner udvidet til samlet set 38 kommuner, og den 11. december gjaldt restriktionerne i 69 kommuner. Den 16. december blev re-striktionerne udbredt til hele landet.

Relateret indhold