DI Analyser Analyser

De dygtigste studenter findes på mange uddannelser

Næsten halvdelen af studenterne med højt karaktergennemsnit søger videregående uddannelser, som ikke har de højeste adgangskvotienter, eller uddannelser, der slet ikke har en. Adgangskvotienten er således ikke et godt mål for, hvor krævende en uddannelse er, eller hvor dygtige de studerende, der går på uddannelsen, er. Adgangskvotienten er primært en indikator for, hvor populær en uddannelse er i forhold til antallet af uddannelsespladser.

Kilde: Danmarks Statistik Forskeradgang og DI's egne beregninger

I 2018 havde 22.670 ud af 62.691 ansøgere et karaktergennemsnit på 9,0 eller derover, dvs. 36 pct. af ansøgerne. De 22.670 ansøgere søgte ind på 776 forskellige uddannelser.

Omkring halvdelen af ansøgerne med karaktergennemsnit på 9,0 eller derover søger ind på en uddannelse, der har en adgangskvotient på 9,0 eller derover. Den anden halvdel har søgt ind på uddannelser, hvor adgangskvotienten er under 9,0, eller hvor der ikke er en adgangskvotient, fordi alle blev optaget.

13 pct. af de ansøgere, som havde et karaktergennemsnit på 9,0 eller derover, søgte en uddannelse uden kvotient som deres førsteprioritet.

Uddannelser uden en adgangskvotient

I 2018 havde 389 uddannelsesudbud ledige pladser og derfor ingen adgangskvotient. Det svarer til ca. 50 pct. af uddannelserne. På disse uddannelser har ca. 20 pct. af de studerende, som blev optaget, et snit over 9,0, jf. figur 2.

Fordeling af karaktergennemsnit på udannelser uden adgangskvotient

Kilde: Danmarks Statistik Forskeradgang, og DI-beregninger

På uddannelser, hvor der ikke er en adgangskvotient, er der 28 uddannelser, hvor mindst halvdelen af de optagne har et karaktergennemsnit på over 9,0.

Disse uddannelser appellerer således i høj grad til de dygtigste, men uddannelserne er ikke at finde på de ”prestigefyldte” lister over videregående uddannelser med høje adgangskvotienter. Det gør sig f.eks. gældende for fysik på Aarhus Universitet, hvor 84 pct. af de optagne i 2018 havde et karaktergennemsnit på 9,0 eller derover. Det er især uddannelser inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, som har mange af de dygtigste studenter. Tre fjerdedele af de uddannelser, hvor optagne med høje karaktergennemsnit udgør over halvdelen, er STEM-uddannelser.

Uddannelser, hvor alle er optaget, og mindst halvdelen af de optagne har et karaktergennemsnit på 9,0 eller derover, KOT 2018

Anm.: Der mangler karaktergennemsnit i KOT 2018 for 6.765 optagne, som derfor er udeladt fra analysen. Uddannelser, hvor færre end 10 er optaget, er ikke taget med på listen. Det drejer sig om otte uddannelser. Kilde: Danmarks Statistisk forskeradgang, KOT_2018

Hvor søger de 10 pct. dygtigste studenter hen?

I 2018 havde 8.636 ansøgere (svarende til 10 pct. af alle ansøgere) et gennemsnit på 10,8 eller derover. Mere end en fjerdedel af dem søgte mod de samme seks uddannelser, mens de resterende knap tre fjerdedele fordelte sig på hele 614 forskellige uddannelser.

I tabel 2 ses de 10 videregående uddannelser, som var de mest søgte blandt de 10 pct. ansøgere med det højeste karaktergennemsnit (10,8 eller derover).

10 mest søgte uddannelser blandt de 10 pct. ansøgere med højeste karaktergennemsnit

Kilde: Danmarks Statistisk forskeradgang, KOT_2018

Det er ikke overraskende, at der er en overrepræsentation af ansøgere med høje karaktergennemsnit på uddannelser med en høj adgangskvotient.

Men selv om en lille håndfuld uddannelser tiltrækker en stor andel af de dygtigste studenter, fordeler størstedelen sig bredt ud på de videregående uddannelser - herunder også uddannelser, som ikke har en adgangskvotient.

Analysens grundlag, KOT 2018

Der blev ved den Koordinerede Tilmelding (KOT) 2018 optaget 69.456 personer på en videregående uddannelse. Alle 69.456 personer optræder i Danmarks Statistiks KOT 2018-datasæt. Der er ikke registreret et karaktergennemsnit for 6.765 personer, som alle er optaget på enten kvote 2 eller en uddannelse med alle optaget. Disse personer er ekskluderet fra analysens datagrundlag.

Datagrundlaget udgøres af 62.691 personer, som blev optaget på en videregående uddannelse i 2018. Karaktergennemsnittene, der indgår i analysen, er de adgangsgivende karaktergennemsnit inkl. karakterbonusordninger, da adgangskvotienterne er fastlagt ud fra karaktergennemsnit medregnet optjent karakterbonus. 

Når der er flere ansøgere end pladser på en videregående uddannelse, fastsættes en adgangskvotient. Adgangskvotienten er en simpel måde at skabe en adgangsbegrænsning på, hvor man tildeler uddannelsespladser på baggrund af karaktergennemsnit fra gymnasiet oppefra og ned. Når alle pladserne på uddannelsen er fyldt, fastsættes kvotienten, som dermed bliver det laveste karaktergennemsnit blandt de kvote 1-ansøgere, som kommer ind på uddannelsen. I 2018 havde 93 videregående uddannelser – svarende til 10 pct. – en adgangskvotient på 9,0 eller derover. 

Relateret indhold