DI Analyser Analyser

Coronakrise kan koste dansk økonomi 155 mia. kr.

Omsætningen i erhvervslivet er hårdt ramt af coronavirusset og de mange nødforanstaltninger, der er sat i værk for at inddæmme smittespredningen. Forløbet med coronavirus kan koste dansk økonomi 155 mia. kr. Det viser beregninger baseret på DI’s medlemmers egen vurdering.

Dansk økonomi er hårdt ramt af coronavirusset og de mange nødforanstaltninger, der er sat i værk for at inddæmme smittespredningen. Virksomhederne er allerede hårdt ramt i marts, men aktiviteten falder endnu mere i 2. kvartal. For hele 2020 kan den samlede regning fra coronavirus ende på 155 milliarder kroner.

Kilde: DI's Virksomhedspanel 827 besvarelser, marts 2020 og DI-beregninger

Disse alvorlige konsekvenser for dansk økonomi er baseret på beregninger foretaget på baggrund af nye resultater fra Dansk Industris Virksomhedspanel.

Spørgerunden er foretaget 16.-17 marts og dermed før regeringens udmelding om aftenen 17. marts om yderligere restriktioner. Svarene er dermed indsamlet før regeringens udmelding og efterfølgende folketingets aftale om hjælpepakke med kompensation for faste udgifter.

DI’s medlemmer forudser store fald i omsætningen

Nye svar i DI’s Virksomhedspanel viser, at virksomhederne er hårdt ramt på omsætningen i marts, hvor aktiviteten er ramt af hjemsendelser, forbud mod forsamlinger og lukkede grænser1. DI’s medlemsvirksomheder venter dog , at omsætningen falder endnu mere i 2. kvartal.

Mere end to-tredjedele af virksomhederne forventer, at coronavirusset vil reducere deres omsætning i marts. Når virksomhederne kigger lidt længere frem ser de endnu mere dystert på udsigterne for omsætningen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel 827 besvarelser, marts 2020

22 procent forventer ingen effekt på omsætningen i marts, mens et fåtal forventer øget omsætning som følge af coronavirusset. I vurderingerne af 2. kvartal og hele 2020 forventer næsten alle virksomhederne at være negativt påvirket af coronavirusset.

Virksomhederne skønner umiddelbart at blive hårdest ramt på omsætningen i 2. kvartal. Nedgangen i omsætningen ses på tværs af virksomhedsstørrelser, men der er en tendens til, at flere af de små virksomheder venter meget store fald i omsætningen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel 827 besvarelser, marts 2020

Det gælder på tværs af alle brancher, at der i gennemsnit ventes fald i omsætningen i både marts, 2. kvartal og hele 2020. Svarene fra DI’s Virksomhedspanel tyder på, at særligt omsætningen inden for kultur & fritid, lufttransport, rådgivning og bilhandel er kraftigt svækket som følge af coronavirus.

Forbuddet mod forsamlinger vil især ramme restauranter, kultur og fritid samt den del af detailhandlen, der ikke handler med fødevarer. Hertil kommer, at lukkede grænser svækker rejse- og hotelbranchen. En del af disse brancher indgår ikke i DI’s Virksom-hedspanel. For at få et samlet skøn for hele økonomien er faldet i omsætningen i disse brancher således baseret på skøn.

Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI vurderinger

Samlet set peger svarene fra DI’s Virksomhedspanel på en nedgang i omsætningen i de private byerhverv på 10 procent i marts og 16 procent i 2. kvartal. Nedgangen i den samlede økonomi ventes at være lidt lavere, da landbrug, boliger og den offentlige sektor antages at være mindre påvirket af coronavirusset.

På baggrund af det skønnede fald i omsætningen vurderes BNP samlet set at falde med 6 procent i marts, svarende til ca. 11 mia. kr. I 2. kvartal vokser tabet til 9 procent af BNP eller ca. 52 mia. kr. For hele 2020 giver svarene fra DI’s Virksomhedspanel anledning til et fald i BNP på 7 procent, svarende til et tab på næsten 155 mia. kr. Nedgangen for hele året er mindre end nedgangen i 2. kvartal, hvilket indebærer en lille genopretning i andet halvår af 2020.

Det er værd at bemærke, at der er en stor andel, der svarer ”ved ikke”, når de skal vurdere coronavirussets effekt på omsætningen i 2. kvartal og især hele 2020. Den store ”ved ikke”-andel vidner om et meget kaotisk forløb, som udvikler sig dag for dag, hvilket gør det svært for virksomhederne at vurdere situationen fremadrettet. Skønnene for effekten på BNP er derfor behæftet med stor usikkerhed – og usikkerheden er større, jo længere ind i 2020, der ses.

Lang vej tilbage til normal omsætning

Svarene fra DI’s Virksomhedspanel viser desværre, at virksomhederne ikke venter nogen hurtig tilbagevenden til en normal omsætning, når først smitten fra coronavirusset er blevet inddæmmet og kommet under kontrol.

Kilde: DI's Virksomhedspanel 827 besvarelser, marts 2020

Blot ti procent af virksomhederne forventer, at de vil være på normalt omsætningsniveau umiddelbart efter. Hver femte regner med at kunne være det inden for en måned, mens resten angiver, at det vil tage længere tid. Enkelte svarer, at det kan tage mere end et år, at komme tilbage til en ”normal” omsætning

Investeringer og planlagte aktiviteter bliver droppet

Med udsigterne til et markant fald i omsætningen i en længere periode har mange virksomheder allerede taget affære og besluttet at udskyde investeringer og aflyst planlagte aktiviteter. Lidt over hver femte virksomhed har også besluttet, at medarbejderne skal afspadsere eller sendes på ferie.

Kilde: DI's Virksomhedspanel 827 besvarelser, marts 2020

I den kommende tid er der især mange, der overvejer at opsige medarbejdere samt gøre brug af afspadsering og tvungen ferie. Virksomhederne overvejer også at udskyde endnu flere investeringer i de kommende måneder.

Folketinget har over de seneste uger vedtaget en række afgørende hjælpepakker, der vil mindske nedgangen i økonomien og især antallet af tabte jobs, som følge af virksomhedernes nedgang i omsætningen. Det gælder blandt andet aftaler om kompensation af faste udgifter, kompensationsordning for selvstændige og treparts-aftalen, mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.  Hjælpepakkerne, som spænder et sikkerhedsnet ud under dansk erhvervsliv vil unægtelig have en stor effekt i forhold til at bremse nedgangen i økonomien.

Spørgerunden er foretaget 16.-17 marts og dermed før regeringens udmelding om aftenen 17. marts om yderligere restriktioner. Dermed er svarene indsamlet før regeringens udmelding og efterfølgende Folketingets aftale om hjælpepakke med kompensation for faste udgifter.

Sådan har vi gjort

Resultaterne DI’s Virksomhedspanel bygger på 827 svar i en spørgeundersøgelse, hvor 1.984 virksomheder er blevet adspurgt i perioden 16.-17. marts.

Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds. Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark. 

Beregningerne af de samlede konsekvenser for dansk økonomi er baseret på besvarelserne fra DI’s Virksomhedspanel. For de brancher, der ikke indgår i DI’s Virksomhedspanel, har DI foretaget en række skøn over udviklingen.

Det er eksempelvis antaget, at aktiviteten i den offentlige sektor er uændret som følge af coronavirusset. Der vil helt sikkert pågå en masse meraktivitet i sundhedsvæsenet, men omvendt er der mindre aktivitet inden for eksempelvis børnepasning, vej & park, administration mv. Det er uklart, hvordan Danmarks Statistik vil håndtere aktiviteten inden for undervisning, hvor der i stor udstrækning er etableret hjemmeundervisning.

Boligsektoren (herunder husleje, ejerboliger, vandforsyning, renovation) og landbruget er også skønnet til at være upåvirket af coronakrisen.

Detailsalget går lidt frem, da mad tidligere købt på restaurant og i kantoner nu købes i detailbutikker. Andre dele af detailhandlen er derimod ramt af lukkede storcentre mv. Det er derfor skønnet, at detailsalget i supermarkeder, apoteker mv. går frem med 25 procent i marts og 15 procent i 2. kvartal, mens den øvrige detailhandel oplever en næsten tilsvarende nedgang.

Udviklingen i branchernes omsætning antages at få samme effekt på vareforbruget i branchen. Dermed ændres værditilvæksten lige så meget som omsætningen.

Brancherne er vejet sammen i forhold til deres betydning for dansk økonomi, opgjort ved bruttoværditilvæksten. Virksomhedernes omsætningsnedgang er antaget, at have samme effekt opgjort i mængder.

I denne analyse er BNP opgjort rent fra produktionssiden.


 

Noter

  1. ^ Svarene til undersøgelsen er indsamlet den 16.-17. marts, dvs. inden der blev indført et skærpet forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Relateret indhold