Analyser

Hjemmearbejde under coronakrisen

Næsten en tredjedel (31 pct.) af de privat ansatte lønmodtagere arbejder hjemme i øjeblikket. Hjemmearbejde er mest udbredt i serviceerhverv og i mindre grad i fremstillingssektoren. Det er i Hovedstaden, at der er flest, som arbejder hjemme.

I den private sektor arbejder 640.000 lønmodtagere hjemme i øjeblikket. Det svarer til knap en tredjedel af alle privatansatte lønmodtagere. Tallet er udregnet på baggrund af svar til DI’s virksomhedspanel, som ekstraordninært er blevet spurgt om deres syn på den økonomiske situation i lyset af coronakrisen. I alt 827 svar er givet, og de er blevet opregnet til tal for hele den private sektor ud fra svarenes fordeling på branche og virksomhedernes størrelse.
 

Kilde: DI på grundlag af DI's virksomhedspanel og data fra Danmarks Statistik
Anm.: Beregningerne er baseret på 827 svar i DI's virksomhedspanel 16.-18. marts 2020

I fremstillingssektoren bliver hjemmearbejde i højere grad brugt i stort omfang af de største virksomheder. Virksomheder i fremstillingssektoren med mindst 250 ansatte har 26 pct., der arbejder hjemme. Andelen er kun 12 pct. for fremstillingsvirksomheder med op til 50 ansatte. Det skyldes givetvis, at de store fremstillingsvirksomheder har flere funktionærer ansat, som har bedre muligheder for at kunne udføre deres arbejde hjemmefra.

For virksomheder inden for serviceerhverv er der tilsyneladende ikke den store sammenhæng mellem hjemmearbejde og virksomhedernes størrelse. Samlet set arbejder 34 pct. af de ansatte i serviceerhverv hjemme. For fremtilling gælder det 20 pct. af alle. Serviceverhverv er her meget bredt defineret og omfatter med 1,5 mio. ansatte ca. tre fjerdedele af hele den private sektor.

Kilde: DI på grundlag af DI's virksomhedspanel og data fra Danmarks Statistik
Anm.: Beregningerne er baseret på 827 svar fra DI's virksomhedspanel 16.-18. marts 2020

Med 41 pct. er andelen, der arbejder hjemme, klart højest i Hovedstaden. Herefter følger Midtjylland, der blandt andet omfatter Aarhusområdet, med 30 pct. Syddanmark placerer sig i midten med 25 pct., mens regionerne Sjælland og Nordjylland har de laveste andele med 20 og 16 pct.

I Hovedstaden er andelen af personer med videregående uddannelser klart højest, og de har typisk meget lettere ved at udføre en del eller hele deres arbejde hjemmefra end ufaglærte og faglærte medarbejdere. Det er på den baggrund, at Hovedstadens meget højere andel skal ses.

Relateret indhold