Analyser

Endnu ingen tegn på kreditklemme

Der mangler ikke kredit, men det er blevet lidt sværere for virksomhederne at låne. Flere virksomheder er udfordret af manglende likviditet som følge af coronavirussen – også sunde virksomheder, som oplever en voldsomt reduceret omsætning. Derfor er de vedtagne hjælpepakker meget centrale, ligesom bankernes fortsatte hjælp til virksomhederne er det.

Lidt færre virksomheder synes godt om deres muligheder for at låne i april 2020. I løbet af 2019 var det mere end to tredjedele af virksomhederne, der vurderede, at de havde gode eller meget gode muligheder for at låne. Den andel falder en smule til 60 pct. i de seneste svar fra DI’s virksomhedspanel, når der alene ses på de virksomheder, der både har svaret i 2019 og i den nyeste undersøgelse.

Anm.: Populationen er virksomheden skal have svaret på spørgsmålet med hensyn til mængde i løbet af 2019 og i april 2020. der er i alt 363, der har svaret og korrigeret for "ved ikke" har 260 og 217 svaret henholdsvis i løbet af 2019 og april 2020
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Modsat er der lidt flere, der synes dårligt eller meget dårligt om mulighederne for lån. Andelen stiger en anelse fra 12 pct. i løbet af 2019 til 15 pct. i svarene fra april 2020. Det er også værd at bemærke, at en betydeligt større andel end normalt har svaret ”ved ikke”, hvilket meget vel kan afspejle, at de endnu ikke har været i dialog med banken.

Virksomhedernes vurdering af mulighederne for at låne afhænger af  deres robusthed og resultater. DI’s udlånsmodel viser, at større og mere solide virksomheder, der skaber et afkast, synes bedre om deres mulighederne for at låne1.

Modellen viser også at der ikke er tegn på, at virksomheder, der ligger længere væk fra de større byer synes dårligere om deres muligheder for at skaffe kapital, snarere tværtimod.

Anm.: Y-variable er spørgsmålet: "Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for at skaffe lånefinansiering med hensyn til mængde"
Kilde: DI's Virksomhedspanel, LassoX samt DI-beregninger

Så samlet set giver tallene ikke anledning til at vurdere, at bankerne har smækket kassen i over for sunde virksomheder med en god forretning. Men vi kan samtidig se af tallene, at selv sunde virksomheder har og får udfordringer med likviditeten, når de oplever så store fald i omsætningen, som de gør nu. Derfor er de vedtagne hjælpepakker så afgørende. Og derfor er det vigtigt, at bankerne fortsætter med tage godt imod henvendelser fra virksomhederne, og derfor følger DI også udviklingen tæt i den kommende tid i takt med at flere virksomheder går i dialog med deres banker.

Virksomheder der er udfordret på likviditet har sværere ved at låne

De virksomheder, som er mest udfordret på likviditeten, er oftest også mere negative omkring mulighederne for at skaffe kapital. Det hænger sammen med, at disse virksomheder typisk også har dårligere nøgletal omkring eksempelvis soliditet, balance og egenkapital.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, april 2020

DI beregninger viser dog, at en stor nedgang i omsætningen i marts,  betyder, at flere af virksomhederne kan komme til at mangle likviditet. Det gælder på tværs af størrelse og uafhængigt af virksomhedenes afkast. Til gengæld vil en stor egenkapital kunne hjælpe virksomhederne med den potentielt manglende likviditet – en opsparing i egenkapitalen kan ses som en buffer i henhold til et fald i omsætningen på kort sigt.

Anm.: Y-variable er spørgsmålet: " I hvor høj grad er din virksomhed udfordret af manglende likviditet som følge af coronavirussen?"
Kilde: DI's Virksomhedspanel, LassoX samt DI-beregninger

De virksomheder, som er mest presset af manglende likviditet har allerede benyttet eller forventer at benytte regeringens hjælpepakker. Allerede nu svarer 80 pct. af de virksomheder, der er mest udfordret af manglende likviditet, at de vil benytte, eller har benyttet hjælpepakkerne for udskudt skat og moms. Benyttes disse hjælpepakker, forbedres likviditetsgraden på kort sigt4. Det vil modvirke den manglende likviditet og give mulighed for at kunne betale løn til medarbejdere og andre kreditorer. Det vil blandt andet skabe tillid og holde hånden under erhvervslivets samhandel.

Virksomhederne mener banken vil hjælpe dem

Såfremt virksomhederne kommer i problemer, tror de fleste på, at de kan få hjælp fra den finansielle sektor. 50 pct af virksomhederne mener, at de har gode muligheder for ekstra kredit hos banken eller andre finansielle virksomheder. Derudover har en tredjedel en neutral vurdering af spørgsmålet om ekstra likviditet fra finansielle institutioner.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, april 2020

Kun ca. 15 pct. af virksomhederne mener, de har dårlige eller meget dårlige muligheder for at få ekstra likviditet af deres finansielle institutioner. Det er i overensstemmelse med nye tal fra Finans Danmark, der viser, at 98 pct. af de virksomheder, der har henvendt sig hos en af de 4 største pengeinstitutter, er blevet imødekommet.

Det er specielt de større virksomheder, der har sparet op, der mener, at de har gode muligheder for at få ekstra likviditet hos banken eller andre finansielle institutioner.

Anm.: Balance er skaleret i log
Kilde: DI's Virksomhedspanel april 2020 og LassoX

De virksomheder, der synes meget dårligt om muligheder for kredit hos bank og andre har i gennemsnit haft et negativt afkast på deres aktiver i den seneste regnskabsperiode. Derfor vil der også være en højere risiko forbundet ved at stille ekstra likviditet til rådighed for den gruppe af virksomheder.

DI’s modeller viser dog, at i den nuværende situationen er det seneste afkast ikke vigtigt set i forhold til virksomhedens opsparing af mængden af aktiver. Det tegner igen et billede af, at bundsolide virksomheder i stor grad har tiltro til deres bankforbindelse – de tror på at de bliver hjulpet gennem den svære periode.

Rich Text

Anm.: Y-variable er spørgsmålet: "Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for at få kredit mht. ekstra likviditet fra finansielle institutioner"
Kilde: DI's Virksomhedspanel, LassoX samt DI-beregninger

 

Bilag – større solide virksomheder med et afkast synes bedre om mulighederne lån

DI´s model for virksomhedernes muligheder for at låne er benyttet på de seneste svar fra det ekstraordinære virksomhedspanel i april. Modellen viser, at større virksomheder (målt ved balancen) med afkast på aktiverne og en høj soliditetsgrad har større sandsynlighed for at synes godt om mulighederne for at få kapital. Det stemmer overens med tidligere resultater fra DI´s udlånsmodel.

Anm.: Tal i parentes er standardafvigelsen. ***Signifikant på 0,1 pct. niveau, **Signifikant på 1 pct. niveau, *Signifikant på 5 pct. niveau, og "Signifikant på 10 pct. niveau.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, LassoX samt DI-beregninger

Kraftigt fald i omsætningen vil give manglende likviditet

Vi kombinerer regnskabsoplysningerne med virksomhedernes svar på spørgsmålet om fald i omsætning i marts, for at forklare deres svar på manglende likviditet som følge af coronavirussen.

Modellen viser, at svarene med hensyn til faldende omsætning i den grad har en effekt på svarene om manglende likviditet. Samtidig er det likviditets- og soliditetsgraden, der nu kan forklare svarene i henhold til manglende likviditet.

Anm.: Tal i parentes er standardafvigelsen. ***Signifkant på 0,1 pct. niveau, **Signifikant på 1 pct. niveau, *Signifikant på 5 pct. niveau og "Signifikant på 10 pct. niveau.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, LassoX samt DI-beregninger

Virksomheder, der har sparet meget op i egenkapitalen i gode tider, vil i mindre grad svare, at de vil blive udfordret af manglende likviditet. Der er taget højde for virksomhedernes svar på faldende omsætning i marts.

Lån hos finansielle institutioner

Virksomheder, der har sparet op ved at lægge overskuddet til side, mener i højere grad, at de har gode muligheder for at få ekstra likviditet hos de finansielle institutioner.

I den nuværende situation har afkastningsgraden ingen betydning for virksomhedernes svar i forhold til deres muligheder mere kortfristet gæld hos den finansielle sektor.

Anm.: Tal i parentes er standardafvigelsen. ***Signifikant på 0,1 pct. niveau, **Signifikant på 1 pct. niveau, *Signifikant på 5 pct. niveau, og "Signifikant på 10 pct. niveau.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, LassoX samt DI-beregninger


 

Noter

  1. Resultaterne er i overensstemmelse med tidligere analyser fra DI med svar før Corona. DI-analyse: ”Historisk lave renter på lån til virksomhederne” (september 2019) og ”Gode muligheder for at låne penge i hele landet” (september 2019)
  2. Yderligere om DI’s udlånsmodel: se bilag
  3. Yderligere om modellen: Se bilag afsnit: ”Kraftigt fald i omsætningen vil give manglende likviditet”
  4. Likviditetsgraden bør ved henstand af skyldig skat og moms, beregnes uden denne post på balancen, hvilket øger likviditetsgraden.
  5. Yderligere om DI’s udlånsmodel: se bilag
Thorbjørn Baum
Skrevet af:

Thorbjørn Baum

Relateret indhold