Analyser

Ledigheden i marts 2020 er steget med 18.000

DI vurderer, at den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 18.000 fuldtidspersoner i marts 2020, og at den sæsonkorrigerede beskæftigelse er faldet med 35.000 personer.

Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort tal for antallet af nytilmeldte ledige og afmeldte ledige for alle enkelte dage i marts fra 11. marts og fremefter.

DI vurderer på grundlag af tallene fra Beskæftigelsesministeriet, at antallet af fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) vil stige med 18.000 personer i marts 2020. Det indebærer en stigning i ledighedsprocenten til 4,3 mod 3,7 i februar.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsen står også til at blive hårdt ramt. Når det også tages i betragtning, at marts normalt er en god måned for beskæftigelsen, indikerer ledighedsudviklingen et fald i den sæsonkorrigerede beskæftigelse på omkring 35.000 personer i marts.

Både når det gælder beskæftigelse og ledighed, vil bevægelser i det omfang være uhørte. Den hidtidige værste måned for ledigheden og beskæftigelsen var april 2009, hvor den sæsonkorrigerede ledighed steg med 12.000 fuldtidspersoner og beskæftigelsen faldt med 14.000 personer.

Metode

Den normale opgørelse af ledige laves i sæsonkorrigerede fuldtidspersoner, og ledighedsprocenten beregnes på baggrund af denne opgørelse. Danmarks Statistik offentliggør imidlertid først ledighedstallene for marts i slutningen af april. Det er derfor forsøgt at omregne tallene fra Beskæftigelsesministeriet til en samlet udvikling for antallet af fuldtidsledige i marts. Samlet har der været omkring 40.000 flere tilmeldte end afmeldte ledige i løbet af marts 2020. De mange nye ledige har imidlertid ikke været ledige i hele måneden, og derfor bliver stigningen i ledige målt i fuldtidspersoner en del lavere. De nytilmeldte ledige bidrager til en højere ledighed mens de afmeldte derimod reducerer ledigheden.

Nytilmeldtes bidrag til fuldtidsledigheden afhænger af hvilket tidspunkt, de meldte sig ledig, hvor en nytilmeldt ledig 1. marts bidrager med 1 fuldtidsperson, mens en nytilmeldt ledig 31. marts kun bidrager med 0,03 fuldtidsperson (1/31). På tilsvarende vis for alle øvrige dage i måneden. En person, der fx meldte sig ledig 11. marts bidrager med 0,68. Han er ledig 68 pct. af måneden. Det antages her, at en nytilmeldt ledig ikke var ledig ved månedens start og forbliver ledig måneden ud på fuld tid. Tallene for de nytilmeldte nedjusteres desuden med 5 pct. for at tage højde for den øgede brug af arbejdsfordelingsordninger. Omkring 10 pct. af de nytilmeldte ledige vurderes at være en del af arbejdsfordelingsordninger, og det antages at de hver især kun er ledige på halv tid.

Afmeldtes bidrag til reduktion af fuldtidsledigheden afhænger også af, hvornår de afmelder sig, hvor en afmeldt ledig 1. marts reducerer fuldtidsledigheden med 1 fuldtidsperson, mens en afmeldt ledig 31. marts kun reducerer fuldtidsledigheden med 0,03 fuldtidsperson (1/31). En person, der afmelder sig fx 11. marts bidrager til en reduktion i fuldtidsledigheden på 0,68. Han har altså været ledig 32 pct. af måneden. Da hans udgangspunkt var ledighed, svarer til det til, at han bidrager til en reduktion i fuldtidsledigheden på 0,68 person. Det antages her, at alle afmeldte var ledige ved månedens start, og at de forbliver ude af ledighed resten af måneden efter afmelding.

For perioden 1.-10. marts findes der ikke tal for tilmeldte og afmeldte ledige. Denne periode var før coronakrisen ramte Danmark, og det antages, at der i denne periode var lige mange tilmeldte og afmeldte ledige, hvilket giver et samlet bidrag til 0 på hele marts måneds fuldtidsledighed for de første 10 dage i måneden.

Samlet viser beregningen en stigning i fuldtidsledigheden på 13.000 i faktiske fuldtidspersoner. Marts er imidlertid normalt en god måned, hvor ledigheden falder betydeligt. I de seneste 12 år har udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i marts i gennemsnit været 5.000 højere end den faktiske udvikling. Det taler for, at vi i marts 2020 får en stigning på ca. 18.000 i den sæsonkorrigerede ledighed.

I krisen 2008-2010 så vi, at beskæftigelsen faldt mere end ledigheden. Det samme vil givetvis gøre sig gældende nu. I perioden fra juli 2008 til juni 2010 steg ledigheden med i alt 93.500, mens beskæftigelsen faldt med 150.700 (faktiske tal). Hvis dette forhold også gælder nu (1,62), får vi et fald i beskæftigelsen på 20.000 personer. Marts er imidlertid en måned, der normalt har høj beskæftigelse, så de sæsonkorrigerede tal bliver endnu værre. Normalt (de seneste 12 år) er stigningen i den sæsonkorrigerede beskæftigelse for marts 15.000 lavere end den faktiske udvikling. Det taler for et fald i den sæsonkorrigerede beskæftigelse i marts 2020 på 35.000 personer.

Relateret indhold