Analyser

Virksomhederne er presset af coronakrisen

Mere end 7 pct. af virksomhederne i Danmark er så hårdt ramt på omsætningen på grund af coronakrisen, at de i fravær af eksempelvis fyringer vil løbe tør for egenkapital i løbet af 2020. Især inden for flytransport, hoteller og restauranter er virksomhederne presset, også selvom hjælpepakkerne giver en kærkommen håndsrækning.

Mere end 7 pct. af landets virksomheder vil få så sløjt et årsresultat som følge af coronakrisen, at det svarer til hele deres egenkapital, såfremt de ikke laver tiltag, der nedbringer omkostningerne. Det svarer groft skønnet til 7-8.000 virksomheder, som beskæftiger i alt cirka 130.000 medarbejdere på landsplan. Her ses alene på virksomheder med mindst én fuldtidsansat, hvorfor det reelle antal af berørte virksomheder vil være betydeligt større. Det viser nye DI-beregninger på baggrund af tilbagemeldinger fra godt 2.100 medlemsvirksomheder omkring deres forventede nedgang i omsætningen (og brug af hjælpepakker) i 2020.

Anm.: Virksomheder med færre end én ansat er udeladt i figuren. De to opgørelsesmetoder beskrives nærmere i bilaget nedenfor.

Kilde: Bisnode, Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Det var i forvejen, inden coronakrisen ramte bredt ned i dansk erhvervsliv, op mod ca. hver tiende virksomhed, som enten havde et så stort negativt årsresultat, at det oversteg egenkapitalen, eller havde en negativ egenkapital og et negativt årsresultat i forvejen. Samlet set identificeres omkring 17 pct. af virk-somhederne som særligt udfordret i år, når vi ser på oplysninger for enkeltvirksomheder1.

Tilsvarende beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik viser, at ca. 21 pct. af virksomhederne er udfordret. I beregningerne tages udgangspunkt i branchegennemsnit for virksomhedernes forventede nedgang i omsætningen og brug af hjælpepakker. Ud over den usikkerhed, der er forbundet med at anvende branchegennemsnit, kan en mulig forklaring på den lidt højere andel være, at virksomheder med færre end ti ansatte er underrepræsenteret i Bisnode og DI. Det trækker alt andet lige andelen af særligt udfordrede virksomhed ned, da små og mellemstore virksomheder i gennemsnit er dårligere polstrerede til at modstå omsætningsfald.

 

Sådan har vi gjort

I analysen tages udgangspunkt i svar fra mere end 2.100 medlemsvirksomheder i DI’s Virksomhedspanel. Virksomhederne har angivet deres forventninger til nedgangen i deres omsætning i henholdvis 2. kvartal og for hele 2020 samt til andelen af medarbejdere, som virksomhederne forventer at søge lønkompensation for. Svarene er indsamlet i ugerne 17, 20 og 23.

De enkelte virksomheders svar sammenkobles med tal for det senest kendte regnskab (årsregnskab 2018) hentet fra Bisnode. Tallene indhentes for de virksomheder, der har pligt til at oplyse regnskaber, og for de dele af regnskabet, som virksomhederne skal oplyse. I analysen benyttes oplysninger om: Bruttofortjeneste, kapacitetsomkostninger, afskrivninger og egenkapital. 

Der ses som udgangspunkt på virksomheder med mindst 1 fuldtidsansat. I data fra Bisnode findes regnskaber for mange flere virksomheder end dem, der har svaret i DI’s virksomhedspanel. Der imputeres svar for alle de virksomheder, der ikke er en del af DI’s virksomhedspanel. Dette gøres ud fra svarene i de brancher, hvor der vurderes at være tilstrækkeligt med svar og respondentgruppen anses for at være repræsentativ. I de brancher, hvor svarene ikke anses for at være repræsentative benyttes et skønnet branchegennemsnit.

I alt omfatter analysen regnskabsdata for ca. 47.000 unikke virksomheder. I bilaget er en nærmere beskrivelse af metoden og det anvendte datagrundlag.

Flytransport, hoteller og restauranter er hårdest ramt

De økonomiske udfordringer som følge af coronakrisen har ramt meget forskelligt på tværs af virksomheder og brancher. De hårdest ramte virksomheder er inden for flytransport, hoteller og kultur, restauranter samt udlejning af materialer, vikarbureauer mv. Inden for flytransport, hoteller og kultur er det op mod hver fjerde virksomhed, som i fravær af tilpasning af forretningen vil have et så dårligt årsresultat, at de vil have op-brugt al deres egenkapital inden udgangen af 2020. For restauranter og udlejning af materialer, vikarbureauer mv. gælder det for 15-20 pct. af virksomhederne.  

Anm.: *Vurderingen af antal virksomheder, der vil opbruge egenkapitalen i løbet af 2020, er inden for disse brancher alene baseret på et skønsmæssigt gennemsnit og bygger ikke på svar fra enkeltvirksomheder, jf. også bilag.

Kilde: Bisnode og DI's Virksomhedspanel

Coronakrisen rammer brancher forskelligt

Coronakrisen rammer bredt ned i dansk erhvervsliv og medfø-rer store tab i omsætningen i mange brancher. Der er dog nogle brancher, som rammes hårdere end andre. Det er særligt virksomheder inden for luftfart, rejsebureauer, hoteller, udlejning af materiel, vikarbureauer samt kultur. Brancher, der sammen med dele af detailhandlen, restauranter og andre liberale erhverv har været direkte ramt af regeringen forsamlingsforbud. Også transportvirksomhederne venter at blive hårdt ramt på omsætningen i løbet af 2020.


Der er dog også brancher, som venter en mere beskeden omsætningsnedgang og en hurtigere tilbagevenden til normal omsætning. Det gælder eksempelvis Medicinal og kemisk industri, Forsyning og Træ- og papirindustrien. For detailhandlen skønnes samlet set en lille fremgang i omsætningen i 2020. Det dækker over, at supermarkeder, byggemarkeder, apoteker mv. har haft et mersalg under nedlukningen, som skønnes at mere end opveje den manglende omsætning i de midlertidigt lukkede storcentre, skobutikker mv., når der ses på hele året

Anm.: *Baseret på skønsmæssigt gennemsnit og bygger ikke på svar fra enkeltvirksomheder i DI's Virksomhedspanel.

Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI vurderinger.

Udfordret på egenkapital allerede inden corona

Når en krise rammer virksomhederne, så er en robust økonomi essentiel for virksomhedernes overlevelse og videre færd. En negativ egenkapital kombineret med en pludselig økonomisk krise samt en manglende eller svigtende omsætning kan være sprængfarlig.

Mere end hver femte virksomhed inden for restaurationsbranchen havde allerede inden coronakrisen en negativ egenkapital, mens at det var tilfældet for cirka hver tiende virksomhed inden for Information og kommunikation samt Flytransport, hoteller og kultur. De sidste brancher i det kedelige ”top 5”-selskab var It-konsulenter samt Udlejning af materiel, vikarbureauer mv., hvor omkring 9 pct. havde en negativ egenkapital før krisen.

Omvendt havde færre end hver 20. virksomhed inden for Plast, glas- og betonindustrien, Transportbranchen samt Metal- og metalvareindustri en negativ egenkapital før coronakrisen.

Anm.: *Vurderingen af antal virksomheder med negativ egenkapital er inden for disse brancher alene baseret på et skønsmæssigt gennemsnit og bygger ikke på svar fra enkeltvirksomheder, jf. også bilag.

Kilde: Bisnode og DI's Virksomhedspanel

Hjælpepakkerne har gavnet de hårdest ramte

Regeringen har gennemført en række tiltag for at holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, arbejdspladser og virksomheder ud på den anden siden af coronakrisen.

Blandt de væsentligste tiltag kan nævnes en trepartsaftale om lønkompensation, som er tiltænkt virksomheder, der ellers stod over for at skulle afskedige medarbejdere. Lønkompensationsordningen (som løber i perioden fra den 9. marts til 30. august) kompenserer virksomhederne for en del af deres lønudgifter under coronakrisen.

Et andet af de væsentligste tiltag består i, at virksomhederne kan søge om kompensation til at få dækket nogle af de faste omkostninger, som de ikke længere har indtjening til at dække (som løber i perioden fra den 9. marts til 8. juli). Størrelsen af kompensationen afhænger af omsætningsfaldet i den enkelte virksomhed, hvor ansøgningskriterierne for de to ordninger beskrives nedenfor. 

De to hjælpepakker har haft meget forskellige betydning på tværs af brancher. De brancher, hvor hjælpepakkerne har størst betydning for virksomhedernes bundlinje, er inden for Flytransport, hotel og restauranter samt Information og kommunikation. Her er det mere end hver tiende af de virksomheder, som står til at opbruge al deres egenkapital i løbet af året som følge af coronakrisen, der reddes af hjælpepakkerne. Også inden for restaurationsbranchen er det en betydelig del af virksomhederne, som reddes af hjælpepakkerne.

Kilde: Bisnode og DI's Virksomhedspanel

Inden for eksempelvis Bygge og anlæg, Forsyning og Medicinal og kemisk industri er hjælpepakkerne ikke afgørende for, hvor mange virksomheder, der opbruger al egenkapitalen i 2020. Det kan blandt andet hænge sammen med, at virksomhederne in-den for disse brancher typisk ikke er ramt i særlig høj grad af coronakrisen og/eller i forvejen havde en velpolstret og sund økonomi. 

Disse resultater flugter med en analyse udarbejdet af PWC og AxcelFuture, som også finder, at der er stor variation på tværs af brancher i forhold til, hvor hårdt de rammes af coronakrisen. Og at det særligt er virksomheder inden for restaurationsbranchen, der ser ud til at miste en stor del af deres egenkapital 2. Analysen viser, at landets virksomheder samlet set vil miste i omegnen af 120 mia. kr. i driftsresultat i løbet af de første 4 måneder af krisen, hvilket svarer til godt og vel 4 pct. af virksomhedernes samlede egenkapital.  

Afslutningsvis undersøges, hvorvidt resultaterne drives af helt små virksomheder, som omfatter en meget stor del af landets virksomheder, hvor Bisnode og DI’s Virksomhedspanel er underrepræsenteret i forhold til den samlede økonomi. Det ser imidlertid ikke ud til at være tilfældet, da andelen af virksomheder, der vil opbruge deres egenkapital i 2020 er stort set den samme, uanset om der alene ses på virksomheder med mindst 4 ansatte eller mindst 1 ansat.

Samme resultat genfindes i øvrigt også, når samme øvelse laves på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Kilde: Bisnode, Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel.


 

Noter

  1. Virksomhedernes egenkapital er sjældent direkte omsættelig, da den ofte er bun-det op på de længere varende aktiver fx maskiner, grunde og bygninger. Virksom-hederne kan således godt blive presset, før de røde tal på bundlinjen ”spiser” egen-kapitalen. Et andet mål kunne være, hvor længe virksomhederne har kortsigtede aktiver, såsom likviditet til at klare nedgangen. Likviditeten bør dog holdes op mod virksomhedernes kortsigtede gældsforpligtigelser, der påvirkes midlertidigt af en række hjælpepakker omkring fx udskydelse af betaling af moms og a-skat, som ikke er indgår i denne analyse. Beregningerne er således tænkt som illustrative og giver ikke et endegyldigt svar på, hvilke virksomheder, der er på vej til at gå konkurs.
  2. Se analyse fra PWC og AxelFuture: ”Covid-19: Økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv"
Thorbjørn Baum
Skrevet af:

Thorbjørn Baum

Relateret indhold