DI Analyser Analyser

Erhvervslivet på vej op ad en stejl klippekant

Erhvervslivet forventer at tage endnu et tiltrængt skridt op ad den klippekant, som dansk økonomi faldt ud over i marts. Det er især virksomheder inden for byggeri og fødevarer, som trækker erhvervslivets humør op. Modsat venter de små fremstillingsvirksomheder fortsat at være hårdt ramt af krisen i fjerde kvartal.

DI’s konjunkturindikator for fjerde kvartal viser, at dansk erhvervslivs humør fortsat er i bedring efter coronakrisens massive mavepuster i starten af året. Trods fremgangen i virksomhedernes forventninger er der dog stadig lang vej tilbage til niveauet før krisen, og høj usikkerhed om smitteudviklingen herhjemme og på vores vigtigste markeder betyder, at der er risiko for ny tilbagegang.

Anm.: Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af indikatorerne for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 1.176 virksomheder har afgivet deres forventninger til 4. kvartal 2020.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. Den private lønmodtagerbeskæftigelse er kommet flot tilbage i løbet sommermånederne, og nøgletal fra flere af vores eksportlande giver også grund til optimisme. Det er gode tegn for en lille åben økonomi som Dan-mark. Men hvis den nuværende smittespredning kommer ud af kontrol i både Danmark og i vores samhandelslande, kan mange virksomheder få deja-vu fra det ubehagelige forår. Det afspejles i DI’s virksomhedspanel, hvor virksomhederne er mere positive end tidligere, men hvor der stadig ventes mærkbar tilbagegang i sammenligning med 4. kvartal 2019. Undersøgelsen er afsluttet den 17. september, så udviklingen siden da – herunder de nye rejserestriktioner i Tyskland – er således ikke fanget i virksomhedernes besvarelser. 

Forventningerne til det kommende kvartal varierer meget på tværs af brancher. De mest positive brancher forventer en lille fremgang, mens de mest pessimistiske ikke er kommet ud af den dybe krise endnu.

Både virksomhederne inden for fremstilling og service er hårdt ramt af coronakrisen. Virksomhedernes omsætning, indtjening og beskæftigelse er voldsomt underdrejet sammenlignet med et for år siden. Fremstillingsvirksomhederne har oplevet en markant mindre efterspørgsel efter deres produkter. Afsætningen i de kommende måneder er samtidig usikker, da den i større grad end andre brancher afhænger af smitteniveau og restriktioner i vores samhandelslande. Serviceerhverne har haft lignende udfordringer med mangel på efterspørgsel; herunder turismen, der har været kraftigt påvirket af restriktioner i ind- og udland.

De fleste brancher har oplevet et stort dyk i den økonomiske aktivitet, dog med bygge- og anlægsbranchen som en af de få undtagelser. Bygge- og anlægsbranchen har holdt skindet på næsen, og virksomhederne har generelt set opretholdt en lang ordrebehold-ning gennem krisen. En medvirkende årsag er, at branchen kun i mindre grad har været påvirket af restriktioner samtidig med, at en stor del af aktiviteten vedrører længerevarende projekter. Ophævelsen af anlægsloftet i år har også givet et løft i aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, og fremrykninger af renoveringsprojekter i den almene boligsektor må skabe optimisme omkring aktiviteten i den kommende tid.  

Anm.: Den sammenvejede konjunkturindikator (også kaldet konjunkturindikatoren) er et simpelt gennemsnit af de tre delindikatorer omsætning, indtjening og beskæftigelse.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Når man opdeler konjunkturindikatoren på både brancher og virksomhedsstørrelser, fremgår det, at de små fremstillingsvirksomheder har de mest dystre udsigter for 4. kvartal. Fremstilling består primært af virksomheder med under 100 ansatte, og de er meget udsatte over for lavere efterspørgsel fra vores samhandelslande. Den lavere efterspørgsel forventer især at ramme de små elektronik-, maskin- og metalproducerende virksomheder, som ser ud til at gå et meget hårdt kvartal i møde. De små virksomheder er særligt eksponeret, da de ikke i samme omfang som de store virksomheder har udstationerede medarbejdere til at foretage kundekontakt og service. Manglende erhvervsrejser kan derved have stor betydning for de mindre virksomheder. Samtidig er de også typisk mere afhængige af enkelte eksportlande og er således mere udsatte, hvis disse lande indfører restriktioner, som rammer virksomhedens varer og services.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Eksportvirksomhederne og virksomhederne orienteret mod hjemmemarkedet ser samlet set næsten lige pessimistiske på 4. kvartal. Det er dog på en forskellig baggrund. Eksportvirksomhederne er blevet mere optimistiske end tidligere i krisen, mens der modsat ingen fremgang er at spore blandt virksomhederne orientet mod hjemmemarkedet. Service fylder en stor del af hjemmemarkedet, og virksomhederne er her mere pessimistiske for udsigterne i 4. kvartal, end de var i 3. kvartal. Her er den stigende smitte i Danmark, og de yderligere restriktioner i midt september, nok en medvirkerende forklaring på, at hjemmemarkedsvirksomhederne ikke ser lysere på de kommende måneder.

Blandt de virksomheder, som udelukkende afsætter varer og tjenester til det danske marked, forventer bilbranchen fortsat en markant tilbagegang. Det nye smittebrud af coronavirus kan sætte bilsalget tilbage ligesom i marts og april, hvor antallet af nyregistrede personbiler var på det laveste niveau i over 10 år. Det er heller ikke utænkeligt, at salget i 4. kvartal kan lide under den øgede usikkerhed om bilafgifterne i lyset af Eldrup-kommissionens rapport.

Både på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne har transportbranchen udsigt til tilbagegang i forhold til sidste år, og branchen oplever generelt udfordringer med manglende efterspørgsel. Persontransporten har været meget udfordret siden marts. Især lufttransporten går en hård tid i møde grundet den lavere rejseaktivitet under coronakrisen.

Mens hjemmemarkedet kom stærkt tilbage i 3. kvartal, har eksportvirksomhederne haft en langsommere genopretning, som til gengæld er fortsat ind i 4. kvartal. Genopretning af tilliden blandt eksportvirksomhederne er primært drevet af fødevareindustriens stigende optimisme siden 3. kvartal. Fødevareindustrien er en af de få områder inden for fremstilling, som ikke forventer tilbagegang i 4. kvartal i sammenligning med 4. kvartal 2019. For den resterende del af fremstillingsindustrien er der generelt en gradvist genvin-ding af tilliden, selvom der fortsat forventes en mærkbar tilbagegang. Genvindingen af tilliden blandt virksomhederne skal ses i lyset af, at mange fremstillingsvirksomheder leverer komponenter og maskiner, som enten udfører eller indgår i produktionen hos fremstillingsvirksomheder i andre europæiske lande. Industriproduktionen i vores store europæiske eksportlande er steget over sommeren, og man begynder igen at efterspørge dele til produktionen. Den øgede produktion i Europa har derved en positiv afsmittende effekt for en lille åben økonomi som Danmark, og det afspejles i konjunkturindikatoren for eksportvirksomheder.

Anm.: Hjemmemarkedsvirksomheder er defineret som virksomheder med salg alene til det danske marked. Eksportvirksomheder er defineret som virksomheder med salg til udlandet. De to kurver er udglattet med et glidende gennemsnit på nær kvartalerne i 2020.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Virksomhedernes konjunkturvurderinger for 4. kvartal 2020 bygger på svar fra 1.176 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.164 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra 9. september til 17. september 2020.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds, nu også medlemmer fra DI Dansk Byggeri.
  • Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 92.000 - 157.000 lønmodtagere.
  • Konjunkturindikatoren er et simpelt gennemsnit af indikatorerne for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatorerne er beskæftigelsesvægtede gennemsnit af virksomhedernes vurdering, som er tildelt point fra -1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang.

Relateret indhold