Analyser

Forskelle i erhvervshusenes virksomhedskontakt

Erhvervshusene har godt fat i virksomhederne. Det viser DI’s kortlægning af virksomhedernes kontakt til erhvervshusene. Men der er forskel, når kontakten sammenlignes på tværs af landsdelene. Særligt i hovedstaden er der behov for at målrette tilbud og services yderligere.

Erhvervshusene skal tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i hele landet på alle stadier i virksomhedernes livscyklus.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af DI august-september 2020 (n=7.346)

Virksomhedernes kontakt til erhvervshusene kan have forskellig karakter. For nogle dækker kontakten over, at de har modtaget specialiseret vejledning fra erhvervshusene om deres drift og udvikling. For andre er kontakten til erhvervshusene sket gennem deltagelse i fysiske eller digitale arrangementer. Kontakten sker både gennem direkte henvendelser fra virksomhederne men også via en opsøgende indsats i erhvervshusene for at nå ud til deres målgruppe.

Her halvandet år efter erhvervshusenes etablering tyder meget på, at erhvervshusene er på vej til at have godt fat i deres målgruppe. På landsplan har 23 pct. af de adspurgte virksomheder været i kontakt med erhvervshusene for at få vejledning om deres drift og udvikling.
Undersøgelsen viser, at kontakten til erhvervshusene er størst blandt virksomheder uden for hovedstadsområdet.

Erhvervshus Hovedstaden har imidlertid mindre fat i virksomhederne sammenlignet med de øvrige erhvervshuse i resten af landet. Således angiver blot 15 pct. af de adspurgte virksomheder, at de har været i kontakt med Erhvervshus Hovedstaden. Virksomheder med op til 20 ansatte fylder 90 pct. i erhvervsstukturen i Region Hovedstaden målt på arbejdssteder, hvilket er lig med fordelingen på landsplan1. Derfor er det vigtigt, at Erhvervshus Hovedstaden har et tæt samarbejde med lokale erhvervscentre for at nå ud til særligt mindre virksomheder.

Tallene indikerer et behov for, at Erhvervshus Hovedstaden i højere grad målretter produkter og services til målgruppen og kommer bredere ud til virksomheder i hele hovedstadsområdet. Det ses imidlertid, at erhvervshusfilialen på Bornholm har bedre fat i virksomhederne sammenlignet med erhvervshuset i hovedstaden.

Erhvervshusene modtager samlet en årlig basisbevilling fra kommunerne på 161,8 mio. kr. Basisbevillingen er dimensioneret til at løse erhvervshusenes kerneopgaver som stærke kompetencecentre for specialiseret vejledning af virksomheder. Hertil kommer, at erhvervshusene bidrager til strategien for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der varetager den overordnede styring af erhvervsfremmeindsatsen i Danmark.

Basisbevillingen er fordelt mellem de seks erhvervshuse på baggrund af befolkningstallet i de kommuner, der tilhører det pågældende erhvervshus. Man må derfor kunne forvente, at virksomhedernes kontakt til erhvervshusene ligger på samme niveau, hvilket også i hovedtræk er tilfældet for fem ud af de seks erhvervshuse.

Det sætter dog det lavere niveau for virksomhedernes kontakt til Erhvervshus Hovedstaden i relief.

Kilde: Kommunaløkonomisk konsekvensberegning, KL, 2019: https://www.kl.dk/media/17598/fordeling-vedr-erhvervshuse-efter-folketal-oim.pdf

På trods af et højt niveau af virksomhedskontakt til erhvervshusene på landsplan, er der forskelle, når man ser nærmere på data fordelt på landsdele.

Data for Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Midtjylland viser, at deres samlede niveau for virksomhedskontakt er trukket op af udvalgte landsdele som Vendsyssel (37 pct.), Midt Vest (32 pct.) og Horsens (31 pct.).

Det er værd at bemærke, at virksomhedernes kontakt til Erhvervs-hus Nordjylland ligger på mindst 27 pct. i alle de landsdele, der dækker erhvervshusets geografiske område.

Der er samtidig landsdele, hvor erhvervshusenes kontakt til virksomhederne halter noget efter landsgennemsnittet. Det gælder særligt Nordsjælland (13 pct.) og København Omegn (13 pct.). Det samme gælder til en vis grad København By (19 pct.).

Der synes ikke umiddelbart at være en sammenhæng mellem en højere andel af virksomheder, der har kontakt til erhvervshusene og de geografiske placeringer for erhvervshusenes hovedkontorer og filialer.
 

Virksomheder efterspørger forskellig erhvervshusvejledning

En tidligere DI-analyse fra august 2019 dokumenterer, at virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig af deres størrelse.

Virksomheder med mere end 20 ansatte prioriterer i højere grad vejledning fra erhvervshusene inden for teknologi, digitalisering og automatisering samt rekruttering af kvalificerede medarbejdere sammenlignet med mindre virksomeder.

Virksomheder med under 20 ansatte prioriterer derimod vejledning inden for en bred vifte af områder, der tilbydes i erhvervshusene. Det gælder blandt andet sparring om innovation, nye forretningsmodeller samt hjælp til eksportstart. Ofte efterspørges også generel sparring inden for ledelse, organisationsudvikling og strategi.

Analysen påpeger et behov for, at erhvervshusene tilrettelægger en differentieret vejledning, når de er kontakt med virksomhederne og tilpasser services og produkter til konkrete behov.

Det er overvejende mindre virksomheder med op til 20 ansatte, der har kontakt til erhvervshusene, idet denne gruppe samlet udgør 64 pct. af virksomheder, der har været i kontakt med et erhvervshus.

For Erhvervshus Hovedstaden udgør andelen 73 pct. Dernæst kommer Sjælland med en andel af mindre virksomheder på 69 pct.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af DI august-september 2020 (n=7.252)

Virksomheder med mere end 20 ansatte fylder derimod noget mere blandt de virksomheder, der har kontakt til erhvervshuse vest for Storebælt. Man må derfor forvente, at de mindre virksomheder fremadrettet kommer til at fylde mere blandt de virksomheder, der er i kontakt med erhvervshusene på Fyn og i Jylland.

Sådan har vi gjort

DI har i perioden fra august til medio september 2020 gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.346 virksomheder. Andelen af virksomheder, der har været i kontakt med erhvervshusene, udgør datagrundlaget for analysen.

Virksomhederne er inden for DI’s brancher, bl.a. produktion, byggeri, transport, fødevarer, handel, rådgivning og service. Undersøgelsen dækker svar fra 95 kommuner (ekskl. Fanø, Læsø og Samsø).

Data i undersøgelsen er opdelt på baggrund af de kommuner, der hører under erhvervshusenes geografiske dækningsområde jf. KL og Erhvervsministeriets aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse (offentliggjort den 25. oktober 2018).


 

Noter

  1. ^ Danmarks Statistik, opgørelse over antal arbejdssteder i Region Hovedstaden, DST ERHV6 opgjort pr. 15. september 2020

Relateret indhold