DI Analyser Analyser

Lys for erhvervslivet efter coronakrisen

En større del af erhvervslivet forventer at kommet styrket gennem krisen end svækket. Det viser de nyeste resultater fra DI’s virksomhedspanel, som dog også viser, at flere virksomheder forventer at have færre beskæftigede efter krisen end flere beskæftigede.

Coronakrisen har ramt erhvervslivet hårdt. Men der er måske lys på den anden side. I hvert fald vurderer virksomheder, der repræsenterer mere end en fjerdedel af beskæftigelsen blandt DI’s medlemmer, at de kan komme styrket ud af coronakrisen, mens virksomheder med knap halvdelen af beskæftigelsen forventer, at de hverken bliver styrket eller svækket.

Anm.: Undersøgelsen omfatter 1.202 virksomheder med ca. 124.000 beskæftigede.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

At virksomheder kommer styrket gennem krisen er udtryk for, at de har grebet de muligheder, som har været til stede. Nogle har formået at vækste fordi, der er medvind for netop deres produkter og services, mens andre har en forventning om, at de har klaret sig bedre end deres konkurrenter, og derfor er blevet styrket. Men der er dog flest, som oplever den samme konkurrencesituation som tidligere.

De store virksomheder er generelt mere tilbøjelige til at vurdere, at de kommer styrket ud af krisen. Hvor det for de mindste med op til 20 ansatte blot er virksomheder med 15 pct. af beskæftigelsen, der forventer at komme styrket gennem krisen, så er det tilsvarende tal ca. en tredjedel blandt virksomhederne med mindst 100 ansatte.

De eksporterende virksomheder ser lysere på krisen. Her ses det, at virksomheder med ca. en tredjedel af beskæftigelsen forventer at komme styrket gennem krisen. Hvis man ser på dem uden eksport, så er det blot virksomheder med 13 pct. af beskæftigelsen, der for-venter at komme styrket gennem krisen.

I bygge- og anlægsbranchen angiver virksomheder med to tredjedele af beskæftigelsen, at de hverken forventer at komme styrket eller svækket ud af krisen. Det hænger godt sammen med, at denne branche ikke har været så hårdt ramt af coronakrisen, som mange andre brancher og i højere grad har arbejdet som normalt.

Anderledes ser det ud for transportbranchen, hvor virksomheder med en tredjedel af beskæftigelsen angiver, at de forventer at komme svækket ud af krisen. Det skal sammenholdes med, at det for alle brancher kun er virksomheder med ca. hver sjette beskæftigede.

Denne viden spiller godt sammen med de generelle økonomiske nøgletal, som viser, at virksomhederne venter at tage endnu et skridt op fra den økonomiske afgrund i den kommende tid.

Krisen udnyttes til at digitalisere

Digitalisering og ny teknologi er de primære forklaringer på, at virksomheder forventer at komme styrket gennem krisen. Virksomheder med 80 pct. af beskæftigelsen angiver således en eller begge disse to forklaringer på, hvorfor man ser lyst på fremtiden.

Corona har tvunget virksomheder til at gå nye veje, hvor digitale møder er blevet dagligdag, og mange har flyttet salget af deres varer fra fysiske butikker til nettet. Det har været en øjenåbner for mange virksomheder, som kommer til at fortsætte i dette spor på den anden side af coronakrisen.

Virksomheder med over halvdelen af de beskæftigede angiver, at de bliver styrket, da de har nedbragt deres omkostninger. Det er der mange veje til at gøre. Der er skruet kraftigt ned for rejseudgifterne og antallet af fysiske møder. Derudover er der selvfølgelig også mange, der har justeret antallet af ansatte. Men med den store brug af lønkompensationsordningen har mange virksomheder vist samfundsansvar og fastholdt deres medarbejere på virksomheden samtidig med, at de har nedbragt omkostningerne.

Blandt virksomheder, der har nedbragt omkostningerne, forventer virksomheder med en tredjedel af beskæftigelse, at beskæftigelsen er mindst 5 pct. lavere i deres virksomhed i 4. kvartal sammenlignet med ét år tidligere. Men når krisen er overstået, så forventer de styrkede virksomheder faktisk ofte at have flere ansatte.

Anm.: Undersøgelsen omfatter 1.202 virksomheder med ca. 124.000 beskæftigede. Dette spørgsmål er alene stillet de 217 virksomheder, der forventer at komme styrket gennem coronakrisen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Coronaramte virksomheder mangler efterspørgsel

De virksomheder, der forventer at komme svækket ud af coronakrisen, henviser i meget stort omfang til den samme forklaring. Virksomheder med hele 86 pct. af beskæftigelsen mangler efterspørgsel.

Der er dog også virksomheder med ca. fire ud af ti beskæftigede, der svarer, at deres finansielle situation er forværret. Her er især transportbranchen udfordret, hvor virksomheder med ca. tre ud af fire ansatte angiver en forværring. Transportbranchen er netop en af de brancher, som har været ekstra hårdt ramt af krisen.

I bygge- og anlæsbranchen er konkurrencesituationen forværret for virksomheder med over halvdelen af beskæftigelsen blandt dem, som forventer at komme svækket gennem krisen. Det er markant flere end generelt, hvor det blot er virksomheder med knap hver femte ansatte.

Blandt virksomheder, der forventer at komme svækket gennem krisen, er det især dem i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som døjer med lavere efterspørgsel. Her har især Region Hovedstaden været hårdt ramt af tilbageslaget i oplevelsesøkonomien samt de færre turister. I Region Hovedstaden og Region Sjælland oplever virksomheder med mere end 90 pct. af beskæftigelsen mindre efterspørgsel. I de tre andre regioner ligger andelen i omegnen af 70 pct.

Anm.: Undersøgelsen omfatter 1.202 virksomheder med ca. 124.000 beskæftigede. Dette spørgsmål er alene stillet de 249 virksomheder, som forventer at komme svækket gennem krisen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Halvdelen forventer uændret beskæftigelse

At en række virksomheder forventer at komme styrket gennem krisen, slår ikke igennem i beskæftigelsesforventningerne i samme omfang. Nogle virksomheder forventer måske fremgang i udlandet, og så risikerer en beskæftigelseseffekt ofte at ligge uden for Dan-marks grænser.

For andre virksomheder kan det at være styrket ligge i konkurencesituationen. Altså at de forventer at vinde markedsandele, men markedet samlet set er blevet mindre, og dermed har de brug for færre ansatte.

Virksomheder med ca. halvdelen af beskæftigelsen forventer at have et uændret antal ansatte på den anden side af coronakrisen, mens der er en lidt større andel, der forventer at have færre end flere ansatte.

Der er en klar sammenhæng mellem virksomheder, som forventer, at øge antallet af medarbejdere efter krisen og dem, som forventer at komme styrket gennem krisen. Der er dog også en stor del af virksomhederne, som forventer at komme styrket gennem krisen, men fastholde antallet af ansatte. Desuden er der en meget stor del af de virksomheder, som finder det for usikkert at skønne over, om de kommer styrket eller svækket ud af krisen, som forventer at reducere beskæftigelsen.

Disse overordnede tal dækker over forskelle, hvor fx de mindste virksomheder i mindre grad forventer at have færre ansatte, mens virksomhederne i hovedstaden lidt sjældnere forventer at have flere medarbejdere efter krisen. Samtidig ses det, at service- og trans-portvirksomheder oftere end generelt forventer at have færre beskæftigede på den anden side af coronakrisen.

Anm.: Undersøgelsen omfatter 1.202 virksomheder med ca. 124.000 beskæftigede

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Vejen ud af coronakrisen

DI har netop offenliggjort ”Danmark tilbage til fremtiden”, som er en opdatering af DI’s 2030-plan. Planen anviser en vej til, hvordan virksomhederne og det danske samfund kan vokse sig stærkere og grønnere ud af coronakrisen og frem mod 2030. Det betyder flere arbejdspladser og investeringer i Danmark.

Det sker med fokus på samhandel med omverdenen på en bæredygtig måde, investeringer i forskning, uddannelse, digitalisering og infrastruktur, så vi står stærkere, lavere omkostninger på erhvervslivet samt fokus på et stærkt arbejdsmarked, som omfavner hele samfundet.

Samlet set kan DI’s 2030-plan løfte den private beskæftigelse med mere end 110.000 personer, øge velstanden med 100 mia. kr. og skabe rum for, at udledningen af drivhusgasser mindskes med op til 70 pct., som er målsætningen for Danmark. Og med planen bliver alle indkomstgrupper rigere.

Fakta om DI's virksomhedspanel

  • Virksomhedernes vurderinger bygger på svar fra 1.202 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.164 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra 9. september til 17. september 2020.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds - inklusive de nye medlemmer fra DI Dansk Byggeri.
  • Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 92.000 - 157.000 lønmodtagere.

Relateret indhold