DI Analyser Analyser

Næsten hver tiende elev får ikke 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen

Op mod hver tiende af de elever, der tager folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, består ikke dansk og matematik. Denne andel har stort set været uforandret de seneste fem år. På 240 folkeskoler er det mere end hver tiende elev, der ikke består dansk og matematik.

Mange elever forlader folkeskolen med utilstrækkelige faglige kundskaber. Udfordringen er, at elever, der har et svagt fagligt niveau i dansk og matematik, typisk får vanskeligt ved at klare sig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

I de seneste 5 år er det uforandret 8-9 pct. af de elever, der tager folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, der ikke er i stand til at få den mindste beståede karakter 02 i både dansk og matematik. Det svarer til ca. 5.000 elever hvert eneste år.

Der er ca. 240 folkeskoler, hvor mere end 10 pct. af eleverne ikke fik mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen (som et gennemsnit over 3 årig-periode: 2016/2017 - 2018/2019)

Store forskelle mellem kommunerne

Ser man på kommunerne, er der en stor spredning på, hvor udfordringerne er størst.

De 10 kommuner, der har flest elever med min. 02 i dansk og matematik, ligger alle på mindst 95 pct.

Hvordan kan eleverne løftes fagligt?

Fra 2021 er der årligt afsat 400 mio. kr. (stigende til 807 mio. kr. i 2023) til flere lærerkræfter i alle landets folkeskoler. Midlerne er ikke pt. målrettet de skoler, som har flest elever, der har faglige udfordringer.

Reserverer man halvdelen af de afsatte midler i 2021, ville det betyde, at de ca. 240 folkeskoler, hvor mere end 10 pct. af eleverne ikke fik mindst 02 i dansk og matematik kunne få et årligt tilskud på 800.000-900.000 kr.

Metode

Data er hentet fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus www.uddannelsesstatistik.dk.

Datatrækket viser andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

I kommunernes tal er indgår elever i folkeskoler, friskoler og private grundskoler og efterskoler.

Elever på specialskoler for børn, specialklasser, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v. er ikke inkluderet i kommunernes tal.

Tallene er gennemsnitstal over de seneste tre skoleår (2016/17, 2017/18 og 2018/19) for at tage højde for udsving det enkelte år. Gennemsnittet er vægtet efter antallet af elever, der tager folkeskolens afgangseksamen, i de enkelte skoleår. Dvs. det er ikke et simpelt gennemsnit af de tre procentsatser de tre skoleår.

Alle observationer er taget med. Dvs. der er ikke sorteret outlierobservationer fra.

Skoler, der har observationer for mindst ét af de tre skoleår, er inkluderet i kommunerens tal.

I forhold til antallet af skoler, hvor mindre end 90 pct. af eleverne får 02 i dansk og matematik, er der 242 folkeskoler (gennemsnit over tre år), der falder i denne kategori.

Relateret indhold