Analyser

90.000 flere vil arbejde hjemme efter coronakrisen

Hjemmearbejde har fået et gevaldigt løft under coronakrisen, hvor op mod en halv million danskere dagligt arbejder hjemmefra. Virksomhedernes tilgang til hjemmearbejde er også ændret, og når coronakrisen på et tidspunkt er ovre, skønnes over dobbelt så mange at arbejde hjemmefra. Det svarer til en stigning på 90.000 ansatte.

Coronakrisen har fået danskerne til at arbejde hjemmefra som aldrig før. Under krisen er omfanget steget gevaldigt, og hjemmearbejdet er ekstraordinært højt i disse måneder, hvor samfundet er ramt af restriktioner, skolebørn er sendt hjem og medarbejdere opfordres til at arbejde hjemmefra. På den anden side af coronakrisen forventer virksomhederne, at omfanget af hjemmearbejde vil være mere end dobbelt så stort som før corona.

Anm.: Tallene er en estimation, og beregningerne er baseret på svar fra 1.101 virksomheder, som samlet set har 118.000 ansatte. "Under coronakrisen" er et gennemsnit af en periode med henholdsvis stramme (start forår 2020) og milde (efteråret 2020) restriktioner.

Kilde: Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel

Før coronakrisen arbejdede skønsmæssigt 70.000 ansatte hjemmefra på en given arbejdsdag, men under coronakrisen er antallet steget til næsten en halv million, der dagligt arbejder hjemmefra. Efter coronakrisen forventer virksomhederne i gennemsnit, at 11 procent vil arbejde hjemmefra på en given arbejdsdag. Det svarer til cirka 90.000 flere end før coronakrisen og afspejler, at rigtig mange virksomheder har gjort sig gode erfaringer med hjemmearbejde i den seneste tid.

Blandt de virksomheder, der har skruet op for hjemmearbejdet under coronakrisen, er der store forskelle på tværs af brancherne, for hvor meget hjemmearbejde vil fylde på den anden side af krisen. Inden for forsyning og handel forventes den største andel af medarbejderne at arbejde hjemme, når coronakrisen på et tidspunkt er ovre, og restriktionerne droppes igen.

Inden for transport samt bygge og anlæg forventes andelen af hjemmearbejde også at være stigende, om end der vil blive arbejdet hjemme i et mindre omfang. Arbejdets karakter i disse brancher sætter formentlig en grænse for, hvor meget der kan arbejdes hjemmefra, da manuelt arbejde fylder meget.

Anm.: Der er gjort brug af svar fra virksomhederne, som har angivet, at medarbejderne har arbejdet mere hjemme i efteråret end før coronakrisen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Restriktioner øger hjemmearbejde, og der risikeres produktivitetstab på kort sigt

Før nedlukningen i marts 2020 arbejdede cirka fire procent af de ansatte hjemme på en given arbejdsdag. Den omfattende nedlukning i marts fik hjemmearbejde til at stige markant. Under forårets nedlukning arbejdede lidt over en tredjedel af alle medarbejdere hjemmefra.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

En lignende tendens ser vi i december og januar, hvor restriktionerne har haft tydelig effekt på danskernes mobilitet. Vi har gennem længere tid haft skærpede rejserestriktioner, som har svækket vores muligheder for at rejse ud i verden. Der har kun i Nordjylland været restriktioner på at rejse over kommunegrænserne, men øvrige restriktioner om nedlukning af detailhandel og liberale erhverv samt opfordring til mere hjemmearbejde har også givet en klar nedgang i danskernes færden over kommunegrænserne.

Vores færdsel over kommunegrænserne var allerede reduceret inden de nye skærpede restriktioner i december. Men det er tydeligt, at danskernes færden på tværs af kommunegrænserne har taget et stort dyk i løbet af december og ind i januar. I starten af januar er antallet af daglige besøg i København næsten halveret i forhold til året før. Der ses også en tydelig nedgang i Odense og Århus, om end i lidt mindre omfang.

Kilde: Telia Crowd Insights

Hverdagstrafikken er i starten af januar reduceret med ca. 30 procent i Århus og Odense og med lidt over 45 procent i København i forhold til samme periode sidste år. Det understreger, at danskerne i denne tid arbejder markant mere hjemme end før coronakrisen.

Kilde: Telia Crowd Insights

Virksomhederne har under coronakrisen hurtigt skulle omstille sig til, at flere arbejder og handler hjemmefra. Derfor har der under krisen været øgede investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (hardware og software). Der er også en overvægt af store såvel som små virksomheder, der forventer at øge investeringerne i informations- og kommunikationsteknologi i 20211 , hvilket vil gøre det endnu nemmere at handle og arbejde hjemmefra i fremtiden.

Virksomhedernes investeringer i bedre digitale værktøjer er et vigtigt redskab til at løfte medarbejdernes produktivitet, når de arbejder hjemmefra. På trods heraf er der en lille overvægt af virksomheder, som oplever faldende produktivitet under nedlukningerne. Virksomhederne vurderer, at medarbejdernes produktivitet især er faldet i de perioder, hvor børnene også har været hjemsendt. Det understreger vigtigheden af, at børnene igen hurtigst muligt kan komme tilbage i skolen – til gavn for både medarbejdernes produktivitet og ikke mindst børnenes læring og sociale trivsel.

Anm.: Baseret på svar fra 219 virksomheder, som både har svaret i undersøgelsen foretaget i maj og i december.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Erfaringer med lidt lavere produktivitet under nedlukningerne i foråret og efteråret skal også ses i lyset af, at medarbejderne var hjemsendt i en længere periode og uden det store forvarsel. Efter corona er det forventeligt, at hjemmearbejdet primært vil være enkeltstående dage og ikke perioder på flere uger i træk, som vi har set under nedlukningerne, ligesom dagene i højere grad vil kunne planlægges i forhold til de konkrete arbejdsopgaver. Det peger i retning af, at det øgede omfang af hjemmearbejde efter krisen ikke vil sænke produktiviteten 2. Det kan også være en medvirkende årsag til, at virksomhederne i så stor grad ventes at øge brugen af hjemmearbejde.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 1.122 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.000 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 7. december til d. 16. december 2020.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 121.000 lønmodtagere.

 

Noter

  1. DI Analyse "Ny coronabølge dæmper virksomhedernes investeringsforventninger", januar 2021
  2. Der kan være samfundsøkonomiske gevinster ved øget hjemmearbejde. De største gevinster opstår ved pendlermæssige tidsbesparelser og færre transportomkostninger. Der vil ligeledes være mindre forurening og mindre forvridninger af arbejdsudbuddet. Personer med videregående uddannelser kan potentielt arbejde mere hjemmefra. Kilde: Deloitte og Kraka

Relateret indhold