DI Analyser Analyser

Corona rammer omsætningen hårdest i København og Sydjylland

Corona er over Danmark igen med fornyet styrke, og virksomhederne forventer stor nedgang i omsætningen i første kvartal. Der er store geografiske forskelle på omsætningsnedgangen, og hovedstaden og Sydjylland forventer det kraftigste fald i det igangværende kvartal.

Erhvervslivet forventer en nedgang i omsætningen på 14 procent i første kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det svarer til en tabt omsætning på ca. 85 milliarder kroner på landsplan. Det dækker dog over, at der er store regionale forskelle i forventningen til nedgangen i omsætningen. Gennemgående er det dog, at der forventes nedgang i omsætningen i alle dele af landet.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Når der dykkes ned i de enkelte landsdele, står det klart, at det største omsætningsfald forventes i Byen København og i Sydjylland. I København forventes en nedgang i omsætningen på hele 33 procent, mens den ventede nedgang i Sydjylland er på 22 procent. 1 2

København og storbyerne står overfor store udfordringer, da servicebranchen og oplevelsesøkonomien fylder meget, og disse brancher er hårdt ramt af de nationale restriktioner. I København er flere store virksomheder placeret inden for persontransport, og her ventes en voldsom nedgang i omsætningen som følge af rejserestriktioner, og det trækker de samlede omsætningsforventninger kraftigt ned.

I Sydjylland er billedet mere broget. Det er stadig de store virksomheder, som forventer størst nedgang, men det er spredt ud på flere forskellige brancher. Virksomhederne i Sydjylland er en af de regioner, som i højere grad er ramt af, at de har en relativt stor andel udenlandsk arbejdskraft, som bliver påvirket af coronarestriktioner, da de ofte har brug for at krydse grænsen. Gennemgående er rejserestriktionerne en stor udfordring for virksomhederne i hele landet, men det er meget tydeligt i Sydjylland og København.

I den modsatte ende af skalaen ligger Fyn, Vestjylland og Østjylland, hvor der forventes en nedgang i omsætningen i første kvartal på mellem fire og seks procent. Omsætningsnedgangen er lille, når man sammenligner med København og Sydjylland. Der er dog tale om en kraftig nedgang i forhold til normalt, da omsætningsnedgangen er sat relativt til første kvartal 2020, som også var et krisekvartal grundet landsdækkende restriktioner i marts 2020.


Dårligere forventninger end i sidste kvartal

I november var forventningen at omsætningen i 4. kvartal 2020 ville falde med godt otte procent sammenlignet med ét år tidligere. I vores undersøgelse i januar har vi stillet et tilsvarende spørgsmål, hvor det dog omhandler 1. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode et år tidligere. Her blev der forventet en nedgang i omsætningen med godt 14 procent. Det vil sige, at på blot et par måneder, så er forventningen til nedgangen i omsætningen faldet med ca. seks procentpoint.

Det er samtidig en udvikling, som har været ret ensartet over hele landet, hvor forventninger alene er blevet bedre på Fyn samt på Vest- og Sydsjælland, som det ses i tabellen nedenfor.

Anm.: Undersøgelsen vedr. 4. kvartal 2020 er foretaget i november, mens undersøgelsen vedr. første kvartal er gennemført i januar.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Flest virksomheder forventer tilbagegang

Over halvdelen af virksomhederne (beskæftigelsesvægtet) forventer tilbagegang i omsætningen i første kvartal 2021 sammenlignet med ét år tidligere.

Igen er der store regionale forskelle, hvor især virksomhederne på Fyn, Østsjælland og i Vestjylland er mindre negative. Her er der nemlig knap en tredjedel, som forventer tilbagegang. Det skal ses i lyset af, at industrien fylder mere her end eksempelvis i København. Industrien kan stadig producere og fragte varer ud af landet, men de nye og stramme rejserestriktioner kan dog risikere at ramme industrien hårdt. De er samtidig alle tre områder, hvor der er en større andel beskæftigede i bygge- og anlægsvirksomheder, som er en branche, der har klaret sig godt under corona.

Modsat er billedet på i København og i Sydjylland ganske negativt. Her forventer henholdsvis ca. 80 procent og 70 procent af virksomhederne (beskæftigelsesvægtet), at omsætningen vil falde.

Samlet set forventer godt halvdelen af virksomhederne på tværs af landet en tilbagegang i omsætningen. Det vidner om, at stort set alle dele af erhvervslivet påvirkes negativt af corona.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta om DI's Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 932 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 5.946 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 11. januar til d. 14. januar 2021.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 85.00 - 137.000 lønmodtagere.

 

  1. Se analysen "Erhvervslivets omsætning dykker kraftigt" for en gennemgang af omsætningsudviklingen på landsplan. Her er det også estimeret, at omsætningen kan risikere at falde med 85 mia. kr. i første kvartal 2021 i forhold til samme kvartal året før.
  2. Der kan være en bias til at virksomheder, der er hårdt ramt af corona i højere grad har deltaget i undersøgelsen. Såfremt det er tilfældet, overvurderes det skønnede fald i omsætningen.

Relateret indhold