Analyser

De fleste kandidater til kommunalvalget prioriterer erhvervslivet højt

Over halvdelen af landets kandidater til kommunalvalget prioriterer erhvervslivet højt. Særligt blandt de blå partier ligger det lokale erhvervsliv højt på prioriteringslisten. Det viser en ny DI-analyse af svar fra cirka 6.500 kandidater i Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.

I næste uge skal vi til stemmeurnerne og beslutte, hvem der skal sætte den politiske kurs i Danmarks 98 kommuner. I den forbindelse har DI gennemgået svarene i Altingets kandidattest til kommunalvalget i 2021. Svarene viser, at kandidaterne på tværs af kommunegrænser generelt prioriterer erhvervspolitikken højt. Således erklærer mere end halvdelen af kommunalvalgets kandidater sig enten ”helt enig” eller ”overvejende enig” i fem forskellige erhvervsrelaterede udsagn. Udsagnene vedrører udvalgte lokale forhold, som er centrale, når der skal sikres et stærkt erhvervsliv i kommunen.

Anm.: De fem udsagn omfatter følgende: "Det skal være lettere at få byggesagsbehandling i kommunen", "Kommunen skal gøre det billigere at drive virksomhed", "Det er muligt at spare penge i den offentlige sektor, uden at det går ud over velfærden", "Kommunen skal investere mere i offentlige transport til de større byer i de omkringliggende kommuner" samt "Flere opgaver i den offentlige sektor skal løses af private virksomheder". Det bemærkes, at ikke alle fem udsagn er stillet til samtlige kommuner i landet. Læsmere i metodeafsnittet nedenfor.
Kilde: DI-bereninger på baggrund af svar fra Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.

Kandidaternes prioritering af erhvervslivet hænger i høj grad sammen med partifarve, hvor partier i blå blok fremstår mere erhvervsvenlige.1 Det gælder især spørgsmål, der omhandler byggesagsbehandling og virksomheders drift samt spørgsmål om konkurrenceudsættelse og effektiviseringer i det offentlige, hvor ni ud af ti blå kandidater erklærer sig enige. Blandt de røde partier er det kun hver tiende, som er enig i udsagnet om effektiviseringer i den offentlige sektor. Til gengæld bakker flere op om, at sagsbehandlingen skal være lettere, og at det skal være billigere at drive virksomhed. Kun på spørgsmålet om, hvorvidt der skal investeres mere i offentlig transport, er opbakningen størst blandt de røde partier. Når man ser på den enkelte kommune fremkommer samme mønster.

Anm.: Røde partier omfatter Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, mens blå partier omfatter Venstre, Det Konservative Folkepart, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og Dask Folkeparti.
Kilde: DI-beregninger på baggrund af Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.

At kandidaterne fra de blå partier generelt fremstår mere erhvervsvenlige i Altingets kandidattest er ikke noget nyt fænomen. Således var der tilsvarende forskelle i kandidattesten fra 2017.

Konkurrenceudsættelse og effektiviseringer deler landsdelene

Kandidater fra alle dele af landet peger i høj grad på, at kommunen skal gøre det billigere at drive virksomhed, og der er ikke nogen nævneværdig forskel på tværs af landsdele. På samme måde er der heller ikke de store forskelle rundt om i landet, når det handler om at prioritere bedre byggesagsbehandling i kommunen.

Til gengæld er landet mere delt, når det handler om konkurrenceudsættelse i det offentlige. I Vestjylland erklærer 56 pct. af kandidaterne sig enige i, at flere opgaver i den offentlige sektor skal løses af private virksomheder. Det er langt flere end på Bornholm og i København, hvor kun 33 pct. og 42 pct. af kandidaterne ønsker mere konkurrenceudsættelse.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af svar i Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.

Det er også på Bornholm og i København, at der er færrest kandidater, der er enige i, at det er muligt at spare penge i den offentlige sektor uden at det går ud over velfærden. Under halvdelen af kandidaterne i Byen København (København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby) mener således, at man kan effektivisere den offentlige sektor. I Sydjylland er det 64 pct.

Det rykker dog ikke ved den overordnede konklusion, at der på alle stemmesedler rundt i kommunerne er mange kandidater, som prioriterer erhvervslivet højt.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af svar i Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.

Hørsholm har den største andel af erhvervsvenlige kandidater

Hørsholm Kommune springer i øjnene, når man betragter kandidaternes erhvervsvenlighed kommune for kommune. Hørsholm indtager således en førsteplads, når det gælder andelen af lokalkandidater, der bakker op om, at det skal være billigere at drive virksomhed. Hørsholm har også den højeste andel kandidater, der ønsker at konkurrenceudsætte mere og effektivisere den offentlige sektor (dog har kandidaterne i Hørsholm Kommune ikke fået stillet spørgsmålet om lettere byggesagsbehandling).2 Også Brønderslev Kommune og Sønderborg Kommune har en høj andel kandidater, der prioriterer det lokale erhvervsliv højt.

At kandidaterne i Hørsholm Kommune scorer så højt i Altingets kandidattest kan virke overraskende set i lyset af, at kommunen blot opnåede en beskeden 84. plads i DI’s årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne (DI’s Lokalt Erhvervsklima, september 2021). Dette kan måske tolkes som, at der blandt kandidaterne i Hørsholm kommune – og andre kommuner – er et politisk ønske om at skabe et bedre lokalt erhvervsliv.

Top-10 i Altingets kandidattest over kommuner med størst andel af erhvervsvenlige kandidater

Kommuner er sorteret efter andelen af kandidater, der er enige i de enkelte erhvervsrelaterede udsagn.

Top-10

Lettere byggesags behandling

Billigere at drive virksomhed

Effektivisering af den offentlige sektor

Mere konkurrenceudsættelse

1

Norddjurs

Hørsholm

Hørsholm

Hørsholm

2

Hedensted

Samsø

Brønderslev

Gentofte

3

Samsø

Gribskov

Sønderborg

Brønderslev

4

Kerteminde

Sønderborg

Billund

Lemvig

5

Faaborg-   Midtfyn

Guldborgsund

Dragør

Sønderborg

6

Holstebro

Vesthimmerland

Aabenraa

Varde

7

Struer

Brønderslev

Vejen

Aabenraa

8

Brønderslev

Norddjurs

Vesthimmerland

Viborg

9

Nyborg

Nyborg

Varde

Gribskov

10

Tønder

Vordingborg

Gentofte

Glostrup

Anm.: Det er ikke alle kommuner, der er omfattet i de ovennævnte erhvervsrelaterede udsagn, da udsagnene varierer fra kommune til kommune. Læs mere i metodeafsnittet nedenfor.
Kilde: DI-beregninger på baggrund af Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.

 

De fleste kandidater prioriterer minimumsnormeringer og kulturliv over konkurrenceudsættelse

Det ligger i en kommunalpolitikers lod at prioritere mellem forskellige områder. I tabellen nedenfor sammenligner vi kandidaternes svar til udsagn på tværs af områder. Ved at sammenligne svarerne kan man vurdere, hvordan kandidaterne prioriterer erhvervslivet i forhold til andre områder. De fem erhvervsrelaterede udsagn, der anvendes i denne analyse, rangerer både højere og lavere end andre udsagn, når man ser på andelen af kandidater, der er enige.

Det er en klar topprioritet for kandidaterne, at det skal være lettere at få byggetilladelser i kommunen. Der er ikke andre udsagn, som har en større andel enige kandidater.3 Anderledes forholder det sig med de fire øvrige erhvervsrelaterede udsagn. Flere kandidater prioriterer således minimumsnormeringer i SFO’er og investeringer i kulturlivet over billigere virksomhedsdrift, effektiviseringer i det offentlige, investeringer infrastruktur og konkurrenceudsættelse.

Kandidaterne har en blandet prioritering

Andel kandidater, der er enige i forskellige udsagn

Det skal være lettere at få byggetilladelser i kommunen

79%

Der skal indføres minimumsnormeringer i kommunens SFO’er

75%

Der skal investeres mere i kulturlivet i kommunen end i dag

70%

Kommunen skal gøre det billigere at drive virksomhed

70%

Ældre skal kunne tilkøbe ekstra service på de kommunale plejehjem

64%

Det er muligt at spare penge i den offentlige sektor uden at det går ud over velfærden

58%

Kommunen skal investere mere i offentlig transport til større byer

55%

Flere opgaver i den offentlige sektor skal løses af private virksomheder

51%

Der skal bruges flere penge på biblioteker

50%

Kommunen skal investere mere i eliteidræt og opdyrkning af talenter

44%

Anm.: Tabellen viser de fem erhvervsrelaterede udsagn, der anvendes i analysen sammen med fem andre udsagn på tværs af politiske områder. Der er mindst 3.000 besvarelser til et givet udsagn.
Kilde: DI-beregninger på baggrund af svar i Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.

 

Et stærkt lokalt erhvervsliv skaber private job og øget velfærd

Et stærkt lokalt erhvervsliv er en forudsætning for, at der kan skabes private arbejdspladser i alle kommuner på tværs af landet. Stærke virksomheder og deres medarbejdere kan levere afgørende bidrag til lokalsamfund overalt i landet og til den offentlige service, som kommunerne kan levere.

En ny DI-analyse viser, at de danske virksomheder og deres med-arbejdere sidste år bidrog med i alt knap 560 mia. kr. til statens og kommunernes budgetter.4 Kortet nedenfor viser skattebidraget fra virksomheder og deres medarbejdere fordelt på landsdele.5

 

Anm.: Skattebidragene i de enkelte landsdele er afrundet til nærmeste 100 mio. kr.
Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Sådan har vi gjort

Vi har hentet kommunalvalgkandidaters svar til forskellige udsagn fra Altingets kandidattest 2021. Ud af 9.130 kandidater til kommunalvalget har 6.588 svaret på kandidattesten. Det giver en svarprocent på 72.

For hvert udsagn i kandidattesten har kandidaterne valgt ”helt uenig”, ”overvejende uenig”, ”overvejende enig” og ”helt enig”. Svarene er offentligt tilgængelige på Altingets hjemmeside. Vi har selv indhentet svarene, og Altinget har ikke noget at gøre med denne analyse. For at overholde alle regler for behandling af persondata er der ikke blevet gemt navne på kandidaterne eller anden information, der kan identificere personen bag den enkelte besvarelse.

Udsagnene i kandidattesten varierer fra kommune til kommune. Vi har fokuseret på fem erhvervsrelaterede udsagn, som går igen i størstedelen af landets kommuner. De erhvervsrelaterede udsagn er forkortet i tabeller og figurer af pladshensyn:

  • Effektivisering af den offentlige sektor = Det er muligt at spare penge i den offentlige sektor, uden at det går ud over velfærden
  • Lettere byggesagsbehandling = Det skal være lettere at få byggetilladelser i kommunen
  • Mere konkurrenceudsættelse = Flere opgaver i den offentlige sektor skal løses af private virksomheder
  • Billigere at drive virksomhed = Kommunen skal gøre det billigere at drive virksomhed
  • Investere mere i offentligt transport = Kommunen skal investere mere i offentlig transport til større byer i de omkringliggende kommuner

Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel af kandidaterne, der er enige i de fem udvalgte udsagn på tværs af kommuner. I tabellen rapporterer vi kun svar for kommuner med mindst 25 besvarelser. Det betyder, at Samsø, Ærø og Læsø ikke er medtaget i tabellen. Et blankt felt betyder, at spørgsmålet ikke er stillet til kandidaterne i den givne kommune.

Andel enige kandidater på tværs af kommuner

Tabellen viser andelen af kandidater, der er enige i de fem erhvervsrelaterede udsagn, som er anvendt i analysen.

Kommune

Effektivisering af den off. Sektor

Lettere byggesags-behandling

Mere konkurrence-udsættelse

Billigere at drive virksomhed

Investere mere i off. transport

Antal besvarelser

Albertslund

57%

 

38%

56%

 

53

Allerød

60%

 

54%

67%

 

54

Assens

52%

66%

51%

57%

75%

69

Ballerup

65%

 

48%

74%

 

58

Billund

76%

88%

56%

76%

40%

25

Bornholm

53%

86%

33%

75%

47%

64

Brøndby

49%

 

36%

52%

 

45

Brønderslev

79%

89%

65%

81%

40%

70

Dragør

75%

 

54%

77%

 

48

Egedal

56%

 

56%

71%

 

68

Esbjerg

65%

86%

59%

   

81

Fanø

39%

36%

44%

39%

 

28

Favrskov

58%

83%

51%

68%

65%

64

Faxe

54%

71%

54%

71%

70%

63

Fredensborg

48%

81%

54%

77%

75%

63

Fredericia

56%

81%

42%

   

71

Frederiksberg

55%

 

47%

   

120

Frederikshavn

63%

78%

57%

75%

46%

60

Frederikssund

58%

78%

54%

71%

50%

65

Furesø

63%

 

38%

61%

 

71

Faaborg-Midtfyn

49%

91%

54%

70%

69%

77

Gentofte

71%

 

69%

78%

 

69

Gladsaxe

52%

 

43%

59%

 

65

Glostrup

58%

 

60%

70%

 

52

Greve

64%

 

52%

73%

 

64

Gribskov

68%

87%

61%

86%

64%

72

Guldborgsund

61%

83%

49%

83%

56%

97

Haderslev

51%

71%

36%

66%

59%

77

Halsnæs

54%

76%

42%

54%

69%

52

Hedensted

67%

92%

56%

73%

68%

63

Helsingør

57%

77%

58%

   

75

Herlev

47%

 

35%

53%

 

43

Herning

59%

85%

58%

   

93

Hillerød

60%

69%

52%

   

72

Hjørring

61%

69%

55%

74%

36%

78

Holbæk

55%

88%

46%

74%

50%

85

Holstebro

51%

89%

47%

   

77

Horsens

53%

70%

52%

   

86

Hvidovre

57%

 

47%

74%

 

67

Høje-Taastrup

52%

 

45%

60%

 

51

Hørsholm

79%

 

73%

90%

 

48

Ikast-Brande

55%

74%

57%

53%

40%

53

Ishøj

52%

 

42%

79%

 

32

Jammerbugt

60%

84%

51%

67%

52%

55

Kalundborg

58%

83%

47%

63%

53%

64

Kerteminde

53%

91%

54%

65%

49%

55

Kolding

60%

64%

49%

   

89

København

40%

 

37%

   

212

Køge

67%

81%

60%

   

84

Langeland

68%

87%

52%

77%

63%

31

Lejre

58%

75%

50%

70%

70%

53

Lemvig

59%

79%

64%

74%

50%

39

Lolland

48%

76%

39%

72%

57%

56

Lyngby-Taarbæk

59%

 

57%

60%

 

71

Mariagerfjord

49%

87%

41%

72%

52%

61

Middelfart

58%

75%

37%

51%

50%

57

Morsø

55%

73%

38%

65%

38%

40

Norddjurs

55%

96%

43%

80%

74%

47

Nordfyn

58%

81%

55%

64%

55%

55

Nyborg

49%

89%

56%

80%

58%

71

Næstved

66%

82%

53%

   

90

Odder

48%

60%

48%

62%

63%

44

Odense

57%

 

46%

   

134

Odsherred

64%

88%

55%

77%

73%

66

Randers

65%

73%

51%

   

113

Rebild

63%

78%

50%

65%

55%

70

Ringkøbing-Skjern

61%

80%

57%

57%

27%

72

Ringsted

54%

77%

57%

68%

53%

61

Roskilde

54%

75%

55%

   

108

Rudersdal

65%

 

59%

67%

 

82

Rødovre

48%

 

38%

59%

 

53

Silkeborg

56%

72%

52%

   

88

Skanderborg

58%

77%

55%

63%

61%

88

Skive

52%

74%

44%

74%

45%

59

Slagelse

64%

84%

57%

   

96

Solrød

68%

 

55%

67%

 

57

Sorø

56%

68%

51%

56%

63%

57

Stevns

52%

83%

53%

79%

76%

43

Struer

50%

89%

56%

62%

45%

48

Svendborg

53%

74%

45%

64%

47%

91

Syddjurs

54%

87%

38%

64%

63%

56

Sønderborg

79%

83%

64%

84%

51%

70

Thisted

64%

75%

57%

63%

39%

57

Tønder

69%

89%

57%

79%

59%

89

Tårnby

48%

 

45%

69%

 

58

Vallensbæk

56%

 

38%

78%

 

39

Varde

71%

84%

64%

79%

39%

70

Vejen

72%

83%

57%

63%

35%

54

Vejle

49%

63%

47%

   

83

Vesthimmerland

72%

81%

59%

82%

47%

50

Viborg

67%

71%

63%

   

87

Vordingborg

44%

86%

42%

80%

55%

66

Aabenraa

74%

84%

63%

72%

51%

76

Aalborg

47%

 

44%

   

127

Aarhus

47%

 

43%

   

159

Kilde: DI-beregninger på baggrund af svar i Altingets kandidattest til kommunalvalget 2021.


 

Noter

  1. I denne analyse er følgende partier i blå blok: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti. Følgende partier er i rød blok: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Lokallister er ikke inkluderet i figurer og beregninger, der vedrører hhv. rød og blå blok.
  2. Det skal påpeges, at ikke alle kommuner er omfattet af tabellen, da ud-sagnene i Altingets kandidattest for kommunalvalget 2021 varierer fra kommune til kommune. Af samme grund er udsagnet ”Kommunen skal investere mere i offentlig transport til større byer i de omkringliggende kommuner” udeladt, da spørgsmålet kun er stillet til kandidaterne i 50 af landets kommuner. I tabellen til sidst i analysen er en oversigt over, hvilke spørgsmål, der er blevet stillet i de forskellige kommuner.
  3. Når man ser bort fra lokale spørgsmål, der kun er stillet i få kommuner.
  4. Se DI-analysen (2021): ”Virksomhederne har hjulpet Danmark gennem krisen”.
  5. Tilsvarende viser en anden ny DI-analyse, at kommuner med bedre erhvervsvenlighed har højere fremgang i den private beskæftigelse sammenlignet med deres nabokommuner. Du kan læse mere herom i DI-analysen (2021): ”Gode kommunale erhvervsvilkår er en byggesten til lokal jobfremgang”.

Relateret indhold