DI Analyser Analyser

Virksomheder efterlyser klarhed om skatteregning for generationsskifte

Se svar fra DI´s virksomhedspanel vedr. generationsskifte.

I september 2021 er et repræsentativt udsnit af DI´s medlemsvirksomheder via DI´s virksomhedspanel blevet stillet en række spørgsmål vedrørende generationsskifte.

I alt 741 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Blandt disse har 314 virksomheder svaret, at et muligt generationsskifte indenfor familien indenfor de næste 10 år, er relevant.

Blandt de væsentligste problemstillinger er, hvor stor betydning bo- og gaveafgiften har for et generationsskifte, og hvordan midlerne til en sådan en afgift i sidste ende vil fremskaffes.

Anm. Soft betydning ( (Adgangen til forudgående opgørelse af økonomiske konsekvenser af et generationsskifte er afgørende for valg ml. generationsskifte og fx salg af virksomheden)
Ingen betydning (valg ml. generationsskifte og fx salg af virksomheden er uafhængig af adgangen til på forhånd at kunne udregne bo- eller gaveafgiftens størrelse)

Kilde: DI's virksomhedspanel 4. kvartal 2021

Blandt de virksomheder, som generationsskifte er relevant for, angiver 45,2 procent, at det har ”meget stor” eller ”stor” betydning, at man forud for generationsskiftet præcis kan udregne bo-/gaveafgift. Hertil kommer yderligere 14,6 procent, der angiver, det har ”nogen” betydning.

Kun ca. hver sjette virksomhed angiver, at muligheden for på forhånd at kunne udregne bo- eller gaveafgift ikke har betydning har for valget mellem generationsskifte eller f.eks. salg eller ophør af virksomheden.

Især sjællandske virksomheder lægger vægt på klarhed om skatteregning

På landsplan er det som nævnt ca. 45 procent af de virksomheder, der står foran et muligt generationsskifte, som tillægger forudsigeligheden af skatteregningen i forbindelse med generationsskiftet ”stor eller meget stor” betydning. Nogenlunde det samme billede går igen på tværs af samtlige landets regioner.

Allertydeligst er ønsket dog i Region Sjælland, hvor 50 procent af de potentielle generationsskiftevirksomheder tillægger det stor eller meget stor betydning, at man forud for beslutningen om et generationsskifte, præcis kan udregne den kommende bo- eller gaveafgift.

Hvis hertil lægges de 16 procent af de generationsskiftemodne sjællandske virksomheder, der tillægger denne sag ”nogen betydning”, er det i alt to tredjedele af de adspurgte sjællandske virksomheder, som lægger vægt på forudsigelighed om skatteregningen ved et generationsskifte.

Anm.: N=314
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Også virksomhederne i Hovedstaden og Syddanmark tillægger forudsigelighed om skattebetalingen større vægt end landsgennemsnittet, idet det i begge disse regioner er 47 procent af de virksomheder, der indenfor max 10 år står foran et generationsskifte, som tillægger det stor eller meget stor betydning, at man kan udregne den medfølgende bo- eller gaveafgift.

I alle regioner er det mindst 40 procent af de generationsskiftemodne virksomheder, der tillægger klarhed om skatteregningen stor eller meget stor betydning.

Klarhed om skatteregning ved eventuelt generationsskifte vigtigst for dem, der ikke har besluttet sig endnu

I forbindelse med undersøgelsen i DI´s virksomhedspanel, er de deltagende virksomheder også blevet spurgt til, hvor nært forestående et eventuelt generationsskifte er.

Når ovennævnte oplysning krydses med virksomhedernes vurdering af vigtigheden af forudsigelighed om skattebetaling ved et eventuelt generationsskifte, får man den profil, som fremgår i figur 3 nedenfor.

Umiddelbart skulle man måske forvente, at det er de virksomheder, hvor generationsskiftet er nærmest forestående, som det har størst betydning for, at man kan regne den præcise skattebetaling ud. Det er dog ikke helt det billede, der tegner sig.

Anm.: Flere svarkategorier er slået sammen for illustrativ bekvemmelighed
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Faktisk er der lidt flere – 51 procent - af de virksomheder med et eventuelt generationsskifte på mindst 10 års horisont, som tillægger forudsigelighed om skattebetalingen stor eller meget stor betydning, mod ”kun” 41 procent blandt de virksomheder, hvor et eventuelt generationsskifte er max 5 år væk.

Den mest sandsynlige fortolkning af dette resultat må dog være, at jo mere uafklaret man i virksomheden er omkring hvorvidt man i fremtiden skal sælge, ophøre eller generationsskifte, jo vigtigere er det at have klarhed over den parameter, der hedder skattebetaling i forbindelse med et eventuelt generationsskifte.

Hvor skal pengene komme fra?

Virksomhederne blev også bedt om at forholde sig til, hvor pengene til at finansiere generationsskiftet skal komme fra. Her er det bemærkelsesværdigt, at knap 30 procent af virksomhederne på nuværende tidspunkt faktisk ikke har svar på det spørgsmål.

Blandt de anførte svarmuligheder peger ca. 28 procent på låntagning som finansieringskilde, mens godt 20 procent af virksomhederne peger på opbygning af likviditet via lavere udbytte samt på finansiering via frie midler fra ejerfamilien.

Det skal bemærkes, at virksomhederne har måtte angive op til tre svar på dette spørgsmål.

Kilde: DI's Virksomhedspanel 4. kvartal 2021

Især nordjyske virksomheder må låne sig frem

Hvis man fastholder problemstillingen om, hvor pengene til bo- og gaveafgift ved generationsskiftet skal komme fra - og så zoomer ind på de fem regioner, tegner der sig et par interessante tendenser.

Det er især de nordjyske virksomheder, der forventer at skulle låne i banken for at kunne betale bo- og gaveafgift. Blandt de adspurgte nordjyske virksomheder, der står foran et generationsskifte, er det godt 41 procent, der forventer, at de skal ud på lånemarkedet for at kunne betale skatten i forbindelse med generationsskiftet - mod ”kun” godt 28 procent på landsplan.

Også virksomhederne i Region Sjælland ligger – med godt 36 procent – højere end landsgennemsnittet mht. at skulle skaffe pengene til generationsskiftet ved låntagning.

Anm.: Mulighed for maksimalt tre svar. 314 virksomheder har svaret på spørgsmålet.
Svarmulighederne er for den illustrative bekvemmelighed forkortet.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Til gengæld er det i Region Sjælland, vi finder den største andel af virksomheder, som forventer enten at skulle sælge noget af virksomheden fra (ca. 23 procent) eller at måtte udskyde udvidelser faf virksomheden (ca. 18 procent) for at kunne finansiere skattebetalingen i forbindelse med det kommende generationsskifte. Til sammenligning er landsgennemsnittet i begge disse kategorier 13 procent.

Ejerskifteproblemstillingen uhyre vigtig for SMV´erne

De ovennævnte problemstillinger - både omkring betydningen af at kunne udregne bo- og gaveafgift samt vurderingen af, hvor pengene til generationsskiftet skal komme fra - går ret homogent igen på tværs af virksomhedsstørrelsen. Men fordi SMV´erne udgør så stor en andel af Danmarks erhvervsliv, er SMV´erne også stærkt repræsenteret i DI´s virksomhedspanel og dermed også i undersøgelsen.

Anm.:N = 314
Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2021

Som det fremgår af figuren, har over 85 procent af virksomhederne i undersøgelsen under 100 medarbejdere, og 44 procent har mellem 1 og 20 medarbejdere.

Bo Sandberg

Bo Sandberg

Skatteøkonom

  • Direkte +45 7216 0142
  • Mobil +45 2850 3819
  • E-mail BSA@di.dk

Relateret indhold