Analyser

Hjemsendelse af skolebørn ramte 750.000 personer i den arbejdsduelige alder

Mens de godt 600.000 skolebørn har været sendt i hjemmeskole, har det det ud over børnene også berørt mere end 750.000 personer i den arbejdsduelige alder.

Når børn hjemsendes fra skoler, så kan det mærkes i mange familier. Hvor de store børn ofte kan klare sig selv, så er der mange, der skal arrangere hjemmeskole og pasning til deres mindre børn.

I en kortlægning af de danske familier fremgår det, at mere end 750.000 personer i alderen 20-65 år bliver berørt af hjemsendelserne fra skolerne.

Havde man afgrænset til ind- og mellemskolingen, havde 580.000 personer i den arbejdsduelige alder været berørt.

Anm.: Der er taget udgangspunkt i aldersfordelingen ultimo 2020. Søjlerne kan ikke lægges sammen, da personer indgår i flere grupper.

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri

Hvis man forestiller sig, at vuggestuebørn var blevet hjemsendt, så havde det berørt ca. 225.000 personer i den arbejdsduelige alder, mens det havde været godt 300.000 personer, hvis børnehavebørn var blevet hjemsendt.

Sådan har vi gjort

Med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistiks forskeradgang har vi set på befolkningssammensætningen. Her har vi undersøgt, om der i en familie er et barn i en af de udvalgte aldersgrupperinger. Såfremt der er det, så tælles alle personer i familien i alderen 20-65 år som berørt.

Der er taget udgangspunkt i befolkningen ultimo 2020.

Der er anvendt følgende aldersinddelinger

  • Vuggestuebørn er defineret som 1-2 årige. 0-årige medtages ikke, da det vurderes, at de oftest passes hjemme.
  • Børnehavebørn er defineret som alle 3-5 årige.
  • Børn i indskolingen (0.-3. klasse) er defineret som alle 6-9 årige.
  • Børn i mellemskolen (4.-6. klasse) er defineret som alle 10-12 årige.
  • Børn i udskolingen (7.-9. klasse) er defineret som alle 13-15 årige.

For børn i vuggestuer og børnehaver er der ikke taget højde for, at der allerede i dag er nogen, som bliver passet hjemme. For skolebørn er der ikke taget højde for, at f.eks. børn på specialskoler ikke er hjemsendt.

Relateret indhold