Analyser

Medicinalindustrien har gjort Danmark 40 mia. kr. rigere over de seneste ti år

Medicinalindustrien er en af de vigtigste vækstmotorer i dansk økonomi. Branchen bidrager fem gange mere til velstandsskabelsen, end antallet af medarbejdere tilsiger. Branchens ekstraordinært høje produktivitetsvækst har løftet velstanden med 40 mia. kr. siden 2010.

Selvom medicinalindustrien kun står bag lidt over én procent af beskæftigelsen på det private arbejdsmarked, så kommer næsten seks procent af den samlede private værditilvækst fra branchen. Ses der på de private investeringer og eksporten, har medicinalindustrien endnu større betydning for dansk økonomi. Mere end hver tiende danske eksportkrone kommer i dag fra salget af medicin.

Anm.: Antal beskæftigede og bruttoværditilvækst i 2020 er fremskrevet med medicinalindustriens omsætningsindeks. Andelen af erhvervsinvesteringer i medicinalindustrien er beregnet frem til og med 2018. som er de seneste tilgængelige tal.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Medicinalindustriens betydning er vokset betragteligt over de seneste 10-20 år. Antallet af beskæftigede i branchen har været opadgående i årevis, og branchens andel af den private beskæftigelse er blevet tæt på fordoblet over de seneste 20 år. Samtidig er branchens betydning for både den private værditilvækst, investeringerne og eksporten cirka tredoblet i samme periode.

Medicinalindustrien øgede i 2000’erne investeringerne væsentligt mere end resten af økonomien, og tendensen fortsatte i 2010’erne, om end ikke i helt samme styrke. Det skyldes ikke mindst, at medicinalindustrien over en lang årrække har investeret intensivt i forskning og udvikling. Medicinalindustrien høster i disse år gevinsterne af mange års store investeringer, og særligt over de seneste ti år har branchens betydning for den samlede private værditilvækst og eksport taget et stort tigerspring. Medicinalindustrien er i dag en højproduktiv branche med en stor værditilvækst per medarbejder.

Anm.: Arbejdsproduktiviteten er defineret som bruttoværditilvækst i faste priser per arbejdstime.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Industrien havde samlet set en produktivitetsvækst på 4,1 pct. om året i gennemsnit fra 2010 til 2019. I samme periode er produktiviteten i medicinalindustrien vokset med 7,4 pct. om året. Medicinalindustrien havde dermed en produktivitetsvækst, der ligger væsentlig højere end resten af industrien. Hvis der korrigeres for medicinalindustriens store bidrag havde den øvrige industri i gennemsnit en produktivitetsvækst på mere beskedne 2,2 pct. om året.


Medicinalindustriens evne til at løfte produktiviteten har stor effekt på Danmarks samlede velstand. Hvis medicinalindustriens produktivitet var vokset i samme tempo som i den øvrige industri, ville vores samlede velstand i dag have været knap 40 mia. kr. lavere.


Medicinalindustrien er i højere grad end resten af industrien domineret af store kapitaltunge virksomheder med mange højtuddannede medarbejdere. Medicinalindustrien er typisk også mere orienteret mod udlandet i form af mere eksport og højere grad af udenlandsk ejerskab. Det er alle forhold, der traditionelt er forbundet med højere produktivitet i virksomhederne.1

Anm.: Foreløbige tal. Andel af virksomheder med koncerntilknytning er baseret på tal fra 2018, som er de senest tilgængelige data.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger.


 

Fodnoter

  1. Se DI-analyse (2021): "Metodenotat til beregning af produktivitet på virksomhedsniveau".

Relateret indhold