Analyser

Alle uddannelsesgrupper ramt af coronakrisen

Andelen i beskæftigelse er faldet for alle uddannelsesgrupper fra august 2019 til august 2020, og udviklingen har stort set været den samme for alle uddannelsesgrupper.

Fra august 2019 til august 2020 faldt andelen med lønmodtagerbeskæftigelse fra 72,7 pct. til 71,9 pct. for 18-64-årige. Det er en udvikling, som naturligvis hænger sammen med coronakrisen, der ramte Danmark med stor styrke i foråret 2020. Alle uddannelsesgrupper har i august 2020 en lavere andel i beskæftigelse sammenlignet med året før, og udviklingen i procentpoint har stort set været den samme for grupperne. 

Kilde: DI på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM og registerdata fra Danmarks Statistik.
Anm.: Uoplyste er inkluderet i ufaglært. LVU indeholder også bachelorer og forskere.

Værst er det gået for ufaglærte og LVU’ere med et fald på 1,1 procentpoint, og bedst er det gået for erhvervsfaglige og MVU’ere med et fald på 0,9 procentpoint. Når den samlede udvikling for alle har været bedre end alle de enkelte uddannelsesgrupper, så skyldes det, at uddannelsessammensætningen af 18-64-årige har ændret sig fra 2019 til 2020 i retning af flere med videregående uddannelse (som har højere beskæftigelse) og færre ufaglærte (som har lavere beskæftigelse).

Kilde: DI på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM og registerdata fra Danmarks Statistik.
Anm.: Uoplyste er inkluderet i ufaglært. LVU indeholder også bachelorer og forskere.

Ufaglærte og erhvervsfaglige er kendetegnet ved både at have haft negativ udvikling i befolkning og beskæftigelse. I antal personer har  de haft meget negative beskæftigelsesudviklinger med fald på hhv. 26.000 og 20.000 personer. Samtidig har de også haft negative befolkningsudviklinger på -22.000 og -13.000 personer.

Kilde: DI på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM og registerdata fra Danmarks Statistik.
Anm.: Uoplyste er inkluderet i ufaglært. LVU indeholder også bachelorer og forskere.

Situationen er anderledes for personer med mellemlange og videregående uddannelser. Begge grupper har faktisk flere personer i beskæftigelse i august 2019 end i august 2020, men andelen i beskæftigelse er alligevel faldet, da der ikke er skabt tilstrækkeligt med nye job til at holde trit med befolkningens vækst.

Når der bliver færre ufaglærte og erhvervsfagligt uddannede og flere med mellemlange og lange videregående uddannelser skyldes det, at der er store forskelle i uddannelsesfordelingen blandt yngre og ældre. Der er relativt få med videregående uddannelser på de høje alderstrin og samtidig mange yngre, der kommer ind i grupperne. Det omvendte gælder for ufaglærte og erhvervsfagligt uddannede. Gruppen af 18-64-årige i august 2020 vil sammenlignet med gruppen af 18-64-årige i august 2019 derfor bestå af relativt flere med videregående uddannelser og færre ufaglærte og erhvervsfagligt uddannede.

Selv om andelen i beskæftigelse har udviklet sig på nogenlunde samme vis for de forskellige uddannelsesgrupper, kan de underliggende årsager være forskellige. For ufaglærte og erhvervsfagligt uddannede afspejler den negative udvikling i beskæftigelse i højere grad, at der er personer, som helt konkret har mistet deres job, mens der for personer med videregående uddannelser i højere grad vil være tale om, at der ikke har været jobåbninger nok til de mange flere nye, der er kommet ind i gruppen.

Metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdata DREAM, som i den anvendte version dækker lønmodtagere til og med august 2020. I opgørelsen for august 2019 indgår kun personer, der var i befolkningen 1. januar 2019, og uddannelsesniveauet er opgjort 30. september 2018. I opgørelsen for august 2020 indgår kun personer, der var i befolkningen 1. januar 2020, og uddannelsesniveauet er opgjort 30. september 2019. Alderen er beregnet 15. august i det pågældende år. Der findes endnu ikke oplysninger om uddannelsesniveauet, der går længere frem end 30. september 2019. På den baggrund er det valgt at inkludere bachelorer i gruppen med lange videregående uddannelser, da mange af dem, der var bachelorer i starten af året, har fået en kandidatuddannelse og dermed en lang videregående uddannelse i august.

August 2020 er den seneste måned, som vi har adgang til detaljerede mikrodata for. Ved at opgøre udvikling i august får vi indeholdt både den store nedgang fra februar til maj og den betydelige genopretning fra maj til august. Fra august til november har der også været en vis fremgang i beskæftigelsen, mens de nuværende restriktioner omvendt vil trække i den modsatte retning. Det helt aktuelle beskæftigelsesomfang vil derfor næppe afvige meget fra niveauet i august 2020.

Relateret indhold