Analyser

Eksport af byggematerialer falder

Den danske byggematerialeeksport er faldet de seneste par år, og var i 2020 på sit laveste niveau i de seneste 10 år. I 2020 var eksporten af byggevarer på 36,7 mia. kr. Det er et fald på 4,7 pct. i forhold til 2019. Faldet skyldes primært lav byggeaktivitet på nogle af de store eksportmarkeder.

Danmark eksporter byggematerialer til mange lande i og uden for EU. Eksport af byggematerialer udgjorde i 2020 5,3 pct. af den samlede vareeksport. Størstedelen af byggematerialerne eksporteres dog til vores nabolande Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge. Faldet i byggevareeksporten hænger blandt andet sammen med, at der er mindre byggeaktivitet i vores store samhandelslande.

Kilde: Danmarks Statistik

Byggeaktiviteten i mange store lande i Eurozone og Storbritannien er nemlig faldet drastisk som konsekvens af coronapandemien.

Eksporten af byggematerialer til Storbritannien har fået et kæmpe hug i 2020 sammenlignet med 2019, hvor den er faldet med godt 34 pct. Storbritannien var i 2019 Danmarks tredjestørste eksportmarked for byggematerialer, kun overgået af Tyskland og Sverige.

Storbritannien blev hårdt ramt af restriktionerne på byggepladser på grund af coronapandemien, og den lave aktivitet er også afspejlet i en lavere import af byggematerialer fra Danmark.

Men ved udgangen af december 2020 er der indgået en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Fremover kommer der ikke told på varer, som EU og briterne sælger til hinanden. Der kommer heller ikke importkvoter, der kan begrænse samhandlen. Told- og kvotefriheden gælder dog kun for produkter og materialer, som har oprindelse i enten EU eller Storbritannien. Aftalen betyder også, at fremadrettet skal varehandlen mellem Storbritannien og EU dokumenteres, registreres og toldbehandles, selvom der ikke skal betales told-tariffer. Herunder skal der også redegøres for oprindelseslandet m.v.

Med aftalen kan man roligt forvente, at der er grobund for, at den danske byggevaresport til Storbritannien stiger igen, når landets byggeaktivitet er normaliseret.

Kilde: Danmarks Statistik

Eksporten af byggematerialer er faldet til stort set alle nabolande på nær til Sverige og Tyskland.

Svenskerne importerede lidt flere byggevarer fra Danmark i 2020 end i 2019. Sverige valgte at holde store dele af samfundet åbent i 2020 under coronapandemien, og derfor kunne alt aktivitet på blandt andet byggepladserne fortsætte stort set uændret. Det har formodentlig haft betydning for den danske byggevareeksport. Den svenske byggebranche forventes at være uændret i 2021 men stige med ca. 2,5 pct. i 2022, jf. nedenstående figur.

Tysklands import af danske byggematerialer er også steget lidt i 2020. Byggebranchen i Tyskland blev heller ikke ramt særligt meget af coronapandemien som mange andre store lande i Eurozonen som fx Italien og Frankrig, hvor byggebranchen blev hårdt ramt af coronapandemiens første chokbølger. Den tyske byggebranche ventes at stige kun med ca. ½ pct. i år og med knap 2 pct. i 2022.

I 2020 er eksporten af byggevarematerialer til Norge faldet med 8 pct. i forhold 2019.

Udviklingen i byggevareeksporten de kommende år hænger tæt sammen med udviklingen i byggeaktiviteten – og dermed også af udviklingen i smittetryk og restriktioner i – på eksportmarkederne. Coronapandemiens første chokbølger påvirkede mange landes byggebrancher. Ser man på udsigterne for byggeaktiviteten i Euro-zonen og Storbritannien, vil de mørke skyer stadig hænge over byggebranchen de kommende år. Og især i Storbritannien vil den tabte aktivitet ikke være indhentet inden udgangen af 2022.

Byggevareeksporten til USA er også faldet i 2020 og det hænger formodentlig også sammen med, at byggeaktiviteten er aftaget under coronapandemien. Men det ventes, at aktiviteten stiger både i år og næste år.

 

Kilde: Europakommissionen, efterårsprognose 2020

Relateret indhold