DI Analyser Analyser

En del virksomheder venter at komme styrket ud af krisen – andre er hårdt ramt

Selvom coronakrisen har været en stor udfordring for mange virksomheder, så venter størstedelen at stå omtrent i samme situation som før krisen, når krisen er slut. Særligt en række større virksomheder venter at komme styrket ud på den anden side af krisen, men der er store forskelle på tværs af virksomheder.

Coronapandemiens anden bølge samt en eskalerende engelsk corona-mutation har i starten af 2021 været over Danmark. Selv om coronapandemien ad flere omgange har medført nedlukninger i Danmark og vores store samhandelslande, så venter hver anden virksomhed i DI’s Virksomhedspanel hverken at komme styrket eller svækket ud af krisen. Da det er en global epidemi, har situationen påvirket erhvervslivet over hele kloden, og derfor er der mange, der ikke oplever ændringer i deres relative styrkeforhold i forhold til konkurrenterne. Svarene skal også ses i lyset af, at dele af dansk erhvervsliv har kunnet fortsætte forholdsvis upåvirket (fx bygge- og anlægsbranchen), og der en klar tendens til i svarene, at virksomheder, som ikke har tabt omsætning det seneste år, i højere grad venter at komme styrket ud af coronakrisen.

Anm.: "Ved ikke"-svar er ikke inkluderet i figuren eller i beregningerne. Figuren er baseret på svar fra 792 virksomheder.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021.

Coronakrisen har sat sine dybe spor i dansk økonomi - særligt i udvalgte brancher. På den bagrund er det ikke overraskende, at knap 20 pct. af virksomhederne venter at komme svækket ud af krisen. Men en ganske stor del af dansk erhvervsliv er heldigvis optimistiske omkring deres situation, når vi har lagt krisen bag os. En tredjedel venter således at komme styrket ud af krisen.

Det seneste år med corona har medført, at arbejdsgangene er blevet ændret i mange virksomheder. Mere end syv ud af ti virksomheder, der ventes at komme styrket ud af krisen, har øget brugen af digitale løsninger (fx digitale møder). En stor del af virksomhederne oplever øget efterspørgsel og/eller en forbedret konkurrencesituation. Dette kan eksempelvis skyldes særlige brancheforhold, eller at virksomhederne er til stede på nye salgskanaler, hvor kunderne er. Cirka 40 procent af virksomhederne har udviklet nye produkter, taget ny teknologi i brug eller nedbragt omkostningerne for at komme styrket ud af krisen.

Anm.: Spørgsmålene er stillet, hvis virksomhederne enten har angivet svarmuligheden "Svækket" eller "Styrket" til spørgsmålet "Er det din forventning, at din virksomhed kommer styrket eller svækket ud af coronakrisen?" For de to spørgsmål er svarmulighederne "Andet" og "Ved ikke" udeladt i figuren og beregninger. Der er mulighed for at angive flere svar til de to spørgsmål, så de farvede søjler for hhv. "Styrket" og "Svækket" ikke nødvendigvis summer til 100. Svarmulighederne er i figuren afkortet for illustrativ bekvemmelighed.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021.

Coronakrisen har ramt brancher vidt forskelligt, hvor nogle oplever fremgang og andre oplever mærkbar tilbagegang. Mindsket efterspørgsel er den primære forklaring på, hvorfor virksomhederne venter at komme svækket ud af krisen. Forværring af virksomhedens finanser eller konkurrencesituationen er også blandt de udfordringer, som gør, at nogle virksomheder venter at komme svæk-ket ud af krisen.

Store virksomheder kommer bedst gennem krisen

Der er markant flere store virksomheder, der vurderer, at de kommer styrket ud af krisen. Blandt virksomhederne med mere end 100 ansatte er det cirka tre gange så mange, der forventer at komme styrket ud af krisen end svækket. For de små- og mellemstore virksomheder er der cirka lige mange virksomheder der venter at komme styrket som svækket ud af krisen.

Anm.: "Ved ikke"-svar er ikke inkluderet i figuren eller i beregningerne.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021.

De store virksomheder har typisk større økonomiske muskler og har dermed kunnet investere i digitalisering, ny teknologi og nye produkter under krisen. Det er også i højere grad de store virksomheder, som angiver, at øget brug af digitale løsninger vil bidrage til, at de kommer styrket ud af krisen. Modsat forventer de små- og mellemstore virksomheder at investere mindre i digitale løsninger. Det kan altså være en af de bærende forklaringer på, hvorfor flere store virksomheder venter at komme styrket ud af krisen.

De store virksomheder med eksport har formentlig også en større fysisk tilstedeværelse på de vigtige eksportmarkeder, og kan dermed nemmere ”omgå” rejserestriktionerne end de små virksomheder. De små og mellemstore virksomheder er dermed i højere grad afhængige af rejseaktivitet for at hjemtage eller færdiggøre ordrer fra udlandet. I en nyligt udgivet analyse fra DI ses det, at de små- og mellemstore virksomheder med høj eksport er hårdest ramt på omsætningen under coronakrisen. At flere af de små- og mellemstore virksomheder venter at komme svækket ud krisen kan altså hænge sammen med, at de har haft større omsætningstab end de store virksomheder under det første år af coronakrisen.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 801 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.268 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 25. februar til d. 4. marts 2021.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 90.000 lønmodtagere.

Relateret