Analyser

Flere kvinder i topledelse og i bestyrelser

Kvinder udgør en tredjedel af de ansatte og af førstelinje- og mellemledere i den private sektor. Udfordringen er, at andelen af kvinder falder længere oppe i ledelseslagene. I 2019 udgjorde kvinder knap 21,5 pct. af direktører/VP, mens det var 14 pct. for CEO’er. Nye tal for bestyrelser viser også en fortsat positiv udvikling - ikke mindst for de største selskaber.

Andelen af kvinder på ledelsesposter stiger fra år til år. Det er dog fortsat iøjnefaldende, at andelen af kvinder falder højere op i ledelseshierarkiet. Ser man på førstelinje- og mellemlederposterne (”øvrig ledelse”), har andelen af kvinder gennem de seneste 10 år ligget på over 30 pct. og udgør i 2019 31,8 pct.

På dette ledelsesniveau ligger andelen af kvinder tæt på den andel (34 pct.), som kvinder udgør af alle heltidsbeskæftigede i den private sektor. Det kan derfor siges, at tilbøjeligheden til at udnævne en kvinde til en chefpost svarer til tilbøjeligheden for mænd.

Andel af kvinder i den private sektor

Private virksomheder med mindst 50 ansatte

Det næstøverste ledelsesniveau er besat af personer med titler som direktør, Senior Vice President (SVP) eller Vice President (VP). Andelen af kvinder blandt disse ”direktør/VP” er steget fra 17,3 pct. i 2009 til 21,5 pct. i 2019.

Udfordringen med en faldende andel kvinder, højere op i ledelseslagene, bliver især tydelig for den øverste ledelsespost, CEO-posten. Andelen af kvinder på CEO-posten i de 3.375 virksomheder med mindst 50 ansatte er dog gradvist steget gennem de seneste 10 år fra 8,6 pct. i 2009 til 14,0 pct. i 2019.

Der er to tydelige udfordringer med hensyn til at nå en ligelig fordeling af ledelsesposterne i den private sektor. Den første - og velsagtens tungeste - er at få flere kvinder til at søge job og karriere i den private sektor. Den anden er fortsat at få flere kvinder frem på de øverste ledelsesposter som direktør/VP og/eller på CEO-niveau. Faktorer som barselsfordeling og uddannelsesbaggrund er blandt de vigtigste udfordringer.

Kvinder i bestyrelser

Den manglende diversitet på de øverste lederposter i virksomhederne smitter af på mulighederne for at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. I niveauet over den daglige ledelse rekrutteres bestyrelsesmedlemmer normalt fra kredsen af (danske og udenlandske) direktører/VP og CEO’er; se DI Analyse (2018).

Der findes flere forskellige opgørelser af kønsfordelingen blandt bestyrelsesmedlemmer. Disse adskiller sig især ud fra, hvilken buket af virksomheder opgørelsen omfatter.

Det europæiske institut EIGE (European Institute for Gender Equality) opgør kønsfordelingen i bestyrelserne for de såkaldte Blue-Chip-index for de 28 EU-lande (inkl. UK frem til 2020). Dette omfatter med andre ord de mest handlede, børsnoterede selskaber. For Danmark har der frem til udgangen af 2017 været tale om det såkaldte C20-index. Andelen af kvinder i disse selskaber er steget kraftigt gennem de sidste 10 år. I bestyrelserne i C20-indexets selskaber steg andelen af kvinder fra 17,7 pct. i 2009 til 30,3 pct. i 2017. I slutningen af 2017 blev det danske index udvidet til i alt 25 selskaber, som indgår i C25. Andelen af kvinder i bestyrelserne for C25-selskaberne var 27,7 pct. i 2018 og er steget til 33,5 pct. i 2020.

Bestyrelser – Stigende andel af kvinder

Anm.: Generalforsamlingsvalgte. Dog er * inkl. medarbejdervalgte
Kilde: EIGE, Erhvervsstyrelsen og DI analyse

Der ses en tilsvarende positiv udvikling i den større kreds af de ca. 40 mest værdifulde selskaber, som indgår i det såkaldte Large Cap- index. DI har udarbejdet årlige opgørelser for disse selskaber siden 2013, hvor andelen af kvinder blandt selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var 18,7 pct. I 2020 var andelen nået op på 34,9 pct.

Niveauet for andelen af kvinder i virksomhedernes bestyrelser er lavere, når der ses på en bredere kreds af selskaber. Når der ses på alle små som store, børsnoterede selskaber under ét, er andelen af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer steget fra 9,7 pct. i 2013 til 20,6 pct. i 2020.

Den danske lov om kønssammensætning i ledelse og bestyrelser trådte i kraft 1. april 2013. Godt 1.100 selskaber skulle derefter sætte måltal og formulere politik for at få flere kvinder frem på ledelses- og bestyrelsesposter. Andelen af kvinder i de børsnoterede selskabers bestyrelser og i bestyrelser for alle de mange øvrige selskaber, som er omfattet af loven, er steget siden da.

Den danske lov er blevet mere og mere udbredt og omfatter i dag mere end 2.200 selskaber. Erhvervsstyrelsen (2020) har udarbejdet en sammenlignelig opgørelse af udviklingen i andelen af kvinder, som er generalforsamlingsvalgt til bestyrelserne for selskaber, som er omfattet af den danske lov. Opgørelsen viser en positiv udvikling fra 15,8 pct. i 2016 til 18,6 pct. i 2020.

Perspektivering

De største selskaber (C25 og Large Cap) er nået langt med en andel af kvinder på over 30 pct. blandt deres generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Udfordringen er størst for de mindre selskaber, som typisk rekrutterer bestyrelsesmedlemmer blandt kredsen af danske mænd og kvinder, som har erfaring fra direktør/VP (21,5 pct. af disse er kvinder) eller CEO-poster (14,0 pct. af disse er kvinder; jf. ovenfor).

Udfordringen med at få flere kvinder frem på bestyrelsesposter i de mindre virksomheder er at styrke fødekæden frem til direktør/VP og CEO-poster.

Referencer

DI Analyse (2017). Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Januar 2017.

DI Analyse (2018). Bestyrelsesformænd: Vi skal have flere kvindelige topledere. September 2018.

DI Analyse (2020). Flere kvinder i store selskabers bestyrelser. Juni 2020.

EIGE. Largest publicly listed companies. Databank.

Erhvervsstyrelsen (2020). Kønsfordelingen i de største danske virksomheders bestyrelse pr. 15. august 2020. December 2020.

Smith, Nina, Smith, Valdemar & Verner, Mette (2013). ”Why are so few Females Promoted into CEO and Vice President Positions? Danish Empirical Evidence 1997-2007”. ILRReview, 66(2), April 2013.

Skrevet af:

Richard B. Larsen Mads Hinderup Nielsen

Relateret indhold