DI Analyser Analyser

Ventetiden på byggesagsbehandling stiger

På trods af COVID-19 og nedlukninger har kommunerne i 2020 formået at behandle 38.091 byggesager i år, hvilket er 3.049 flere byggesager sammenlignet med 2019. Det svarer til en stigning på 9 pct. i det samlede antal afgjorte sager for perioden. De mange byggesager har dog betydet en øget sagsbehandlingstid, som er steget fra 50 i 2019 til 52 dage i 2020.

Analysens resultater

Kommunerne bruger i gennemsnit 52 dage på at behandle en byggesag, når  alle relevante informationer er modtaget. Det vil sige, at ventetiden først opgøres fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget alle oplysninger i forbindelse med byggeansøgningen, og sagen dermed er fuldt oplyst. Det er en stigning på 2 dage i forhold til 2019, hvor byggesagstiderne i gennemsnit var 50 dage.

Anm.: Der er foretaget et vægtet gennemsnit af sagsbehandlingstiderne. Kilde: KL og DI

Der er store regionale forskelle i sagsbehandlingstiden af byggesager. Hovedstadsområdet og Nordsjælland er de områder, der bruger længst tid på at behandle en byggesag. Her tager de i gennemsnit henholdsvis tre og to måneder, mens det i Sydjylland, som er lden landsdel, hvor kommunerne i gennemsnit er hurtigst, tager det omkring en måned at få behandlet en byggesag.

Ud fra ovenstående figur kan det aflæses, at der er store regionale forskelle. I Hovedstadsområdet er den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid steget fra 69 i 2019 til 91 dage i 2020 svarende til en stigning på 32 procent. Desuden er der en særlig stor forskel på Jylland og Sjælland. I Jylland er den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid 40 dage, mens den er 69 dage for Sjælland. Det er en forskel på 29 dage.

Stor spredning i ventetiden på en byggesagsbehandling

Kun tre kommuner har en gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid på mindre end 14 dage. Det gælder Vallensbæk Kommune, Odder Kommune og Haderslev Kommune.

Nedenstående figur viser fordelingen af kommunernes gennemsnitlige behandlingstid på byggesager. Her ser vi, at i 30 kommuner skal borgere og virksomheder forvente en sagsbehandlingstid på 30-49 dage, hvilket er seks flere kommuner i forhold til 2019.

Kilde: KL og DI

Sammenlignet med 2019 er antallet af kommuner, der brugte 70 dage eller mere på at behandle byggesager steget. Mens tallet var 16 i 2019, er tallet steget til 21 kommuner i 2019.

Store kommunale forskelle

Der er stor forskel på, hvor hurtig en virksomhed eller borger kan få svar på en byggesag. F.eks. tager det i gennemsnit fire dage at få behandlet en byggesag i Vallensbæk Kommune, mens Samsø Kommune i gennemsnit bruger 192 dage, jf. nedenstående figur. Det svarer til en forskel på 188 dage i ventetiden mellem den hurtigste og langsomste kommune.

Kilde: KL og DI

Som det fremgår af figuren om sagsbehandlingstider i de hurtigste og langsomste kommuner, ligger syv ud af de ti langsomste kommuner i Hovedstadsområdet eller i Nordsjælland.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på de fem hurtigste kommuner er 11 dage, når der ikke tages højde for antallet af sager, mens de fem langsomste kommuner har en sagsbehandlingstid på 142 dage. Det betyder, at de fem hurtigste kommuner er ca. 12 gange hurtigere til at behandle en byggesag end de fem langsomste kommuner.

Kilde: KL og DI

Metode og baggrund for notatet

KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Med aftalen blev der sat mål for bl.a. sagsbehandlingstiden for byggetilladelser. Som en del af aftalen skulle kommunernes sagsbehandlingstid opgøres og tallene offentliggøres.

Sagsbehandlingstiderne viser den tid, som det i gennemsnit tager at få behandlet en byggesag i kommunerne. Sagsbehandlingstiderne viser antallet af dage, det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget til der er givet tilladelse eller afslag. I nogle tilfælde er der ingen eller få sager at beregne ud fra. Det kan bl.a. skyldes, at ikke alle kommuner har haft sager omfattet af hver kategori.

De gennemsnitlige nettosagsbehandlingstider er opgjort som et vægtet gennemsnit af simple konstruktioner, enfamilieshuse, industri- og lagerbygninger, etagebyggeri for erhverv og boliger. Dette kan betyde afvigelser fra andre opgørelser, der ikke har opgjort regioner og landsdele som et vægtet gennemsnit. Gennemsnit for regioner og landet som helhed er beregnet hvor der tages højde for antallet af sager i de enkelte kommuner.

Sagsbehandlingstiderne er for kalenderåret 2020.

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. BR10 § 1.3 stk. 1. Der findes dog ingen regler for, hvor længe kommunen må være om sagsbehandlingen, eller hvor længe der må gå, før kommunen begynder sagsbehandlingen af ansøgningen.

Relateret indhold